Introductie bankblog ‘dagboek van een bankier’

Readability

Introductie bankblog 'dagboek van een bankier'

“De wereld­wi­jde crises in het finan­ciële en economis­che sys­teem zijn nog niet voor­bij, dit is slechts een derde schok” (Tony de Bree, 2008)

Tony de Bree voor het Amro Computercentrum in Amstelveen in 1985Welkom op mijn bankblog, “dag­boek van een bankier”.

Mijn “dag­boek van een bankier” begint in 1985. Toen ik door Amro gehead­hunt werd bij de RU Lei­den (zie de foto hier­naast met een ‘foute’ leren das voor het voor­ma­lige Com­put­er­centrum van de Amro Bank in 1985). In die 26 jaar heb ik als ex-​historicus en bedri­jf­skundige veel per­soon­lijke aan­tekenin­gen gemaakt en foto’s genomen.

Het oor­spronke­lijke bankblog ‘dag­boek van een bankier’.

Ik ben begonnen met bloggen op per­soon­lijke titel op 15 maart 2009 (klik hier om dat oor­spronke­lijke bankblog ‘dag­boek van een bankier’ te zien en hier om het eerste bericht te zien) na het ver­schi­j­nen van ‘De Prooi’ van Jeroen Smit in het najaar van 2008. Waarom?

Dat boek beschri­jft een gedeelte van de werke­lijkheid op basis van inter­views maar laat veel belan­grijke interne maar vooral externe fac­toren weg en leidt zo tot onvolledige con­clusies en zoals inmid­dels duidelijk is gewor­den, tot ver­keerde beslissingen.

Iedere suc­cesvolle veran­der­ing of trans­for­matie begint immers met een juiste (zelf)diagnose. Daar­bij horen his­torische feiten, analyse, actief luis­teren en dialoog.

Als u geïn­ter­esseerd bent in “menin­gen” en u vereert ‘achteraf-​experts’, dan is dit nieuwe bankblog/‘dagboek van een bankier’ niets voor u. Wilt u echter feiten horen en per­soon­lijke ervarin­gen van een ” frontsol­daat”, his­tori­cus en bedri­jf­skundige over de werke­lijkheid achter ‘het sys­teem’ wereld­wijd door mijn ogen (voor zover dat kan gezien mijn huidige dien­stver­band op dit moment…), staat u open voor een dialoog en wilt u iets leren, dan bent u hier aan het goede adres. En vra­gen staat vrij.

Het is ‘mijn per­soon­lijke werke­lijkheid achter de prooi’ en geeft weer hoe we samen van de banken­cri­sis en de kredi­et­cri­sis in Ned­er­land kun­nen leren. Vanuit het gezicht­spunt van de dagelijkse prak­tijk en his­torisch onder­zoek. Niet DE werke­lijkheid. Die pre­ten­tie heb ik niet.

Mvg
Tony de Bree
Volg me op Twit­ter: @dagboekbankier

"De wereldwijde crises in het financiële en economische systeem zijn nog niet voorbij, dit is slechts een derde schok" (Tony de Bree, 2008)

Tony de Bree voor het Amro Computercentrum in Amstelveen in 1985Welkom op mijn bankblog, "dagboek van een bankier".

Mijn "dagboek van een bankier" begint in 1985. Toen ik door Amro geheadhunt werd bij de RU Leiden (zie de foto hiernaast met een 'foute' leren das voor het voormalige Computercentrum van de Amro Bank in 1985). In die 26 jaar heb ik als ex-historicus en bedrijfskundige veel persoonlijke aantekeningen gemaakt en foto's genomen.

Het oorspronkelijke bankblog 'dagboek van een bankier'.

Ik ben begonnen met bloggen op persoonlijke titel op 15 maart 2009 (klik hier om dat oorspronkelijke bankblog 'dagboek van een bankier' te zien en hier om het eerste bericht te zien) na het verschijnen van 'De Prooi' van Jeroen Smit in het najaar van 2008. Waarom?

Dat boek beschrijft een gedeelte van de werkelijkheid op basis van interviews maar laat veel belangrijke interne maar vooral externe factoren weg en leidt zo tot onvolledige conclusies en zoals inmiddels duidelijk is geworden, tot verkeerde beslissingen.

Iedere succesvolle verandering of transformatie begint immers met een juiste (zelf)diagnose. Daarbij horen historische feiten, analyse, actief luisteren en dialoog.

Als u geïnteresseerd bent in "meningen" en u vereert 'achteraf-experts', dan is dit nieuwe bankblog/'dagboek van een bankier' niets voor u. Wilt u echter feiten horen en persoonlijke ervaringen van een " frontsoldaat", historicus en bedrijfskundige over de werkelijkheid achter 'het systeem' wereldwijd door mijn ogen (voor zover dat kan gezien mijn huidige dienstverband op dit moment...), staat u open voor een dialoog en wilt u iets leren, dan bent u hier aan het goede adres. En vragen staat vrij.

Het is 'mijn persoonlijke werkelijkheid achter de prooi' en geeft weer hoe we samen van de bankencrisis en de kredietcrisis in Nederland kunnen leren. Vanuit het gezichtspunt van de dagelijkse praktijk en historisch onderzoek. Niet DE werkelijkheid. Die pretentie heb ik niet.

Mvg
Tony de Bree
Volg me op Twitter: @dagboekbankier

Array

Dit bericht is geplaatst in Dagboek bankier, Nieuws met de tags , , , , , , , . Bookmark de permalink.