Wat lezers zeggen over ‘Dagboek van een bankier’ over 26 jaar ABN Amro

Readability

Wat lezers zeggen over 'Dagboek van een bankier' over 26 jaar ABN Amro

dagboekbankiercoverklEr bli­jven maar nieuwe reac­ties van lez­ers op ‘Dag­boek van een bankier. De dagelijkse werke­lijkheid achter de prooi’ over mijn 26 jaar in de inter­na­tional ban­caire sec­tor bij Amro en later bij ABN Amro bin­nenkomen (zie inter­view op video hier). Door de mooie opmaak en de 70+ ver­halen en 20 car­toons is het voor al die lez­ers blijk­baar prima te lezen. Hier zijn er een paar:

‘Hoi Tony, ik heb je boek gelezen. Ik heb zelf van 1978 t/​m 1999 en in 2010 als extern con­sul­tant bij de bank gew­erkt. Eerst bij Amro en later bij ABN Amro. Veel van het beschrevene is herken­baar. Aan­vanke­lijk waren er geweldige ontwikkel– en oplei­d­ingsmo­gelijkhe­den. Bij Amro en later ABN-​AMRO mid­den jaren 90, was er naast top-​down beleid ruimte voor bottom-​up. Dit betek­ende dat je invloed kon uitoe­fe­nen op het beleid en er geluis­terd werd. Met als gevolg een sterk wij gevoel. Later werd dat wij gevoel jam­mer genoeg te niet gedaan. Ik herken ook het te hoge ambi­tieniveau en de ego’s uit je boek. Kor­tom, het was des­ti­jds een geweldig bedrijf waar ik veel aan te danken heb met later helaas ook een aan­tal ver­keerde keuzes. ‘Schoen­maker blijf bij je leest’ had veel kun­nen voorkomen. Tony, ik vond je boek een prima beschri­jv­ing van de AAB his­to­rie, wat je in een keer uitleest. Veel was herken­baar. Theo Bram­mei­jer RI, OPS Engi­neer bij ING Nederland

‘Ik heb ‘Dag­boek van een bankier. De dagelijkse werke­lijkheid achter De Prooi’ in één keer uit­gelezen. Kon het boek niet weg­leggen. Het is ver­plichte kost voor al mijn medew­erk­ers en daarom ligt het ook op de leestafel van mijn bedrijf. Het is ook een mooi ver­slag van de hele loop­baan van Tony en hoe het er bij grote organ­isaties bij reor­gan­isaties aan toe gaat’, Anne-​Marije Buck­ens, 50company.

’”Dag­boek van een bankier’ is een mooie kijk in de keuken van een groot­bank, een insti­tuut dat zijn lang­ste tijd gehad heeft vol­gens de auteur. Hoe de bank van de toekomst eruit ziet komt in zijn vol­gende boek wellicht aan bod, maar het is niet het huidige ABN AMRO, zoveel wordt in ieder geval duidelijk’, Jeppe Kleyn­geld, Hoof­dredac­teur FM Mag­a­zine en FM​.nl (Financieel-​Management). Lees hier een uit­ge­brei­dere ver­sie.

‘Met rode oren heb ik ‘Dag­boek van een bankier’ van Tony de Bree gelezen. Geeft een prachtige kijk in de keuken van ABN Amro. Met veel durf en moed biedt hij de lezer inzage in de back­of­fice van De Bank: van wat zich alle­maal achter die glim­mende gevels van dat spiegel­paleis heeft afge­speeld. Zeker niet altijd even posi­tief overi­gens. Aan­rader!’ Dirk-Jan de Bruijn, veran­der­man­ager en auteur van o.a. ‘Waar een wil is, is succes’.

‘Heb met veel plezier en aan­dacht je boek in de vakantie gelezen. Boeiend en vlot lees­baar en tegelijk­er­tijd ook heel herken­baar als ik naar “mijn 7 jaar For­tis” kijk. Je weet goed de inhoud op een manier weer te geven die makke­lijk leest en de aan­dacht weet vast te houden. Waarde­volle lessen voor wie ze wil leren. Com­pli­menten! Jan Jaap Kanis
Com­mer­cial direc­tor, Vanen­burg Group B.V.

‘Ik raad ‘Dag­boek van een bankier’ absoluut aan aan alle oud medew­erk­ers van de ABN Amro bank die er door een reor­gan­isatie niet meer werken en zeker ook aan onze huidige min­is­ter van finan­ciën’., Jolanda Ven­ema, Gemeente Groningen.

‘Mooi boek, in een keer uit­gelezen, beschri­jft op vaak amu­sante en heldere wijze het soms ont­nuchterende dagelijks leven bin­nen de bank. De 26 jaar durende odyssee van deze bankier doet mij het erg­ste vrezen voor de (nieuwe) toekomst van de bank en miss­chien nog wel voor veel meer grote instellin­gen in dit land. Tony de Bree maakt in dit boek duidelijk dat het prob­leem veel dieper zit dan menigeen denkt, en dat het ver­van­gen van enkele “pop­pet­jes” geen enkel soe­laas biedt’. Piet Hein van der Kroon, Reeuwijk.

“Prachtig boek! Wat een feest van herken­ning op veel onder­w­er­pen. Mooie doork­ijk in cor­po­rate Ned­er­land”, Jos Ver­schra­gen, Senior Indus­try Mar­ket­ing Man­ager, KPN Zake­lijke Markt.

“Ik heb dag­boek van een bankier met veel plezier en inter­esse gelezen. Ver­make­lijk zijn de vele per­soon­lijke anec­dotes. Boeiend is de beschri­jv­ing vanuit de werkvloer wat er alle­maal achter de façade van een bank zich afspeelt. De tweedel­ing tussen man­age­ment en die werkvloer, de arro­gantie, frus­tratie en ver­spilling. Maar ook het besef dat banken zijn ontstaan om mensen te helpen. Een boek wat goed aangeeft waarom het bij ABN AMRO zo heeft kun­nen lopen en daarmee een les en waarschuwing voor alle vergelijk­bare organ­isaties.”, Frits Busse­maker, CIONET, iPoort, TEDxBloemendaal

”Dag­boek van een bankier’ leest als een jon­gens­boek. Zoals Tony zichzelf hier neerzet is ook de Tony zoals ik hem ken. Leuk te lezen hoe Tony tegen zaken aan­keek waar ikzelf ook bij betrokken ben geweest. Herken veel pas­sages en per­so­nen wat het natu­urlijk een ‘van dicht­bij’ gevoel geeft. Geeft je wel te denken aan de tijd bin­nen het eens zo mooie ABN AMRO.…’, Robert Fransen, Head of Com­mer­cial Bank­ing Oper­a­tions NL van ING.

Tony, ik ben onder de indruk van je stijl: het is goed geschreven en heel lees­baar. Het boek bevat een aan­tal (ook voor mij) inter­es­sante obser­vaties, zoals het “gebruik” van De Prooi door een deel van het oude man­age­ment en het con­cept van ‘de con­crete sand­wich’. Het boek beves­tigt wat ikzelf ook al vond, namelijk dat ABN AMRO eigen­lijk altijd met name een Retail & Com­mer­cial bank is geweest.’, Paul Scholten, voor­ma­lig Chief Oper­at­ing Offi­cer Retail & Pri­vate Bank­ing bij ABN Amro Bank.

‘Een aan­rader… mooie voor­beelden van Group Think … SNSRABO … Valukas rap­port over onder­gang Lehmann … ‘dag­boek van een bankier’ laat ook overeenkom­sten met de ‘Wolf of Wall Street’ zien… een aan­ge­naam boek…’, Willem Scheep­ers, www​.man​age​ment​pro​.nl (lees zijn hele boekbe­sprek­ing hier).

‘Dag­boek van een bankier is één van die boeken die je als finan­cial gewoon gelezen moet hebben, punt. Tony de Bree put uit­ge­breid uit ruim 25 banker­var­ing bin­nen ABN AMRO en weet de meeste sit­u­aties goed te duiden in tijd en geest. Door het lezen van zijn boek krijg je een goed inzicht van het ontstaan van een stuk finan­ciele his­to­rie waar hij zijn eigen kleien stukje aan meegeschreven heeft. Voor mensen buiten de bankw­ereld: laat je niet gek maken door alle afko­rtin­gen, afdelin­gen enz. die voor­bij komen en blijf stug, samen met Tony, de grote lijn van het ver­haal vol­gen. Ik herken in zijn ver­haal overi­gens goed het gegeven het feit dat je, als je in zo’n banko­r­gan­isatie zit, (veel) verder mee­buigt dan eigen­lijk goed is voor jou, je collega’s en de buiten­wereld. Een aandachtspunt(je) is –wat mij betreft– het ver­haal over zijn werkza­amhe­den om grote bedri­jven te helpen belast­ing te “ontwijken” via Ned­er­land en andere belast­ing­paradi­jzen. Hier gaat hij, zoals heel veel mensen, kri­tiek­loos om met deze feit­elijke belastin­gont­duik­ing en dus gewoon grootschalige dief­stal. Maar goed, de soms smeuige buiten­land­ver­halen en ver­halen over zijn inzichten in waar het in het leven echt om draait maken dit meer dan goed, dus een 100% aan­rader! Hubrien Mei­jaard, Finan­cieel Adviseur en Ont­woek­er­spe­cial­ist.

“Boeken zoals De Prooi, De val van SNS en de Kloof ver­lei­den de lezer al snel om in de huid van de CEO of lid van de raad van com­mis­saris­sen te kruipen. Want de lezer, en dat geldt voor mij ook, kri­jgt dan snel het gevoel van… als ik daar had gezeten dan had ik het alle­maal wel beter gedaan. De boeken leggen de prob­le­men in de strate­gie, de ver­tal­ing naar stur­ing en beheers­ing in de organ­isatie en de (onvol­doende) gov­er­nance pijn­lijk bloot. Het’Dagboek van een bankier’ van Tony de Bree heeft een hele andere insteek. Het is een com­bi­natie van een his­torisch en een zeer per­soon­lijk per­spec­tief op de ontwik­kelin­gen van een kleine 20 jaar ABN-​AMRO. Juist het per­soon­lijke per­spec­tief, de anek­dotes van het werken in een grote, logge en bureau­cratis­che organ­isatie geven inzicht in hoe de dagelijkse prak­tijk ver­liep. Een veel min­der ration­eel en min­der maak­bare wereld dan beschreven in de andere boeken. Per­soon­lijk vind ik dit boek een hele mooie aan­vulling op het boek De Prooi van Jeroen Smit, dat ook over de ABN-​AMRO gaat. Het geeft ook wel aan dat de dagelijkse werke­lijkheid com­plex is en moeil­ijk te sturen valt. Zo han­delde Groenink ook vanuit een con­text die his­torisch door zijn voor­gangers was neergezet. Waren er tal­loze koninkrijk­jes bin­nen de organ­isatie en laat het boek goed zien hoe moeizaam veran­derin­gen in een dergelijke grote bureau­cratis­che organ­isatie ver­lopen. Hoe poli­tieke belan­gen er voor zor­gen dat (sub) opti­male oplossin­gen wor­den gekozen en de beste oploss­ing niet altijd wordt gekozen. Natu­urlijk wil dit niet zeggen dat Groenink goed heeft gehan­deld, maar het boek van Tony geeft deze con­text zeer goed weer”. Prof. dr. Arco van de Ven RA, Pro­fes­sor Account­ing Infor­ma­tion Sys­tems, Tias­Nim­bas Busi­ness School, Tilburg University.

‘Bij het lezen van “Dag­boek van een Bankier” komt onwillekeurig “Dag­boek van een Boekanier” bij mij op. Over de Bank-​periode vanaf AMRO in 1986 tot Zalm in 2011. Schri­jver Tony de Bree is geestig, onderne­mend, steeds con­struc­tief en zichzelf bli­jvend, soe­pele geest, con­tactueel, in voor prag­ma­tis­che oplossin­gen, als man­age­ment adviseur en veran­der­man­ager dicht­bij de top van de Bank! Wat een (inter­na­tionale) banker­var­ing — ook op ICT ter­rein — ligt nu miss­chien braak, denk ik dan! Anal­ist Tony de Bree (56) fileert de Bank ook tav de — ont­brek­ende - mod­ernere toekom­stvisies tij­dens de opvol­gende fases in een veran­derende wereld! Ook tot op heden bin­nen de Staats­bank anno 2014. Een ver­plicht boek voor alle jon­geren, die hun toekomst in de finan­ciele sec­tor zoeken’, Jelle Van der Meer, lid van Alumni netwerk Nyen­rode en voorzit­ter Bet­ter World Now.

‘Verbluffend. Bewi­jst dat big vaak niet beter is. Onmis­baar boek voor iedereen die veel met banken te maken heeft (of daar werkt)’, Alex van Gronin­gen, eige­naar van FM​.nl, CFO​.nl, MenA​.nl, Finance​.nl, Alex​van​Gronin​gen​.nl en Onder​han​de​len​.nl.

‘Dit boek ver­di­ent een veel breder pub­liek’, Richard Neve, hoof­dredac­teur & man­ag­ing edi­tor, Bank­ing & Finance (klik hier voor hele boekbe­sprek­ing in pdf).

‘Ver­fris­send pret­tig geschreven’ en ‘Ein­delijk een ver­haal van bin­nenuit een bank ipv een buiten­staan­der die over banken schri­jft’, F. Mrei­jen, bestu­urssec­re­taris Ned­er­landse Verenig­ing van Banken.

Dat het boek niet in alles en overal even sterk is, laat onver­let dat ‘Dag­boek van een bankier’ een bij­zon­der belan­grijk boek van een insider is. Het toont feit­elijk aan dat de werke­lijkheid van het drama van de ABN Amro com­plexer is dan een fal­ende voorzit­ter van de Raad van Bestuur. Daar­naast beschri­jft de Bree ook welke impact het gebrekkige man­age­ment heeft op medew­erk­ers, welke teleurstellin­gen hij gezien heeft en zelf heeft ervaren. En het is nog niet afgelopen. De met de nation­al­isatie gekozen oploss­ing (top­man­age­ment ver­van­gen) is onvol­doende, de groot­ste bron van ellende zit er nog’, Johan Bor­dewijk, auteur van de roman ‘Mor­gen vlieg ik terug‘. (lees de hele recen­sie hier).

Goed lees­baar en een mooi his­torisch overzicht door een insider. Het laat­ste hoofd­stuk van ‘dag­boek van een bankier’ zou in een eventuele Engelse ver­tal­ing wel eens ‘Why I left ABN Amr0 kun­nen heten’, anon­ieme lezer @ABN Amro.

Dag­boek van een bankier’ is op hrzone​.nl gekozen tot ‘Het boek van de maand november’.

Multi-dimensionaal…respectvol…veel din­gen die ik toch niet wist ondanks 13 jaar gesprekken…zinnen soms beetje te kort…wat tik­fouten gezien..laatste 3 jaar erg zwaar… je was veel te loyaal…boek niet alleen voor man­age­ment, maar voor breder pub­liek vanaf bv mbo-​niveau geschikt.…ga het boek uitle­nen aan een andere klant bij een groot­bank van me’, per­sonal coach & psychologe.

Tony, ik heb tussen kerst en oud-​en-​nieuw 2013 “Dag­boek van een bankier” gelezen. Heer­lijk geschreven en een hele leuke manier om hernieuwd ken­nis te maken met de bank waar ik zelf zo lang heb gew­erkt.’, Remko Dur, ex-​senior man­ager ABN Amro.

Hoi Tony, ik heb je “Dag­boek van een bankier” zeer geboeid, achter elkaar uit­gelezen. Veel van de sit­u­aties waren voor mij zeer herken­baar. Ik vind het boek erg toe­ganke­lijk geschreven en het is daarmee ook geschikt voor mensen die niet uit de ban­caire sec­tor komen. De valkuilen en cul­tu­ur­clashes die je beschri­jft zijn m.i. van toepass­ing op veel grote bedri­jven. Het boek vormt voor mij een mooi tegen­wicht voor “de Prooi” maar is ook een aan­vulling daarop. De aan­pak van ”alle ballen op Groenink”, zoals je de aan­pak van “de Prooi” in je boek noemt, is te kort door de bocht; de achterliggende prob­lematiek is veel com­plexer. Het inkijkje “van bene­den naar boven” dat je met dit boek geeft , rijke­lijk voorzien van anek­dotes, laat dat op heldere wijze zien. Het boek geeft m.n. een boeiend inkijkje in het ent­hou­si­asme van jou en veel van je ex-collega’s, om zich volledig in te zetten voor die zaken waar­van men geloofde dat ze een bij­drage lever­den aan het op een hoger plan bren­gen van ABN AMRO en de blokkerende fac­toren die effectuer­ing hier­van in weg de staan. Je hebt met dit boek de prob­lematiek terugge­bracht naar een menselijke schaal en daarmee ook hand­vat­ten gegeven om her­hal­ing te voorkomen; van een hardleerse organ­isatie naar een lerende organ­isatie dus!’ L. Peters, Amstelveen, ex–RBS.

Het lezen van het boek van @dagboekbankier was de moeite waard. Er met hem over spreken was nog zeker zo boeiend. Daar bli­jft het niet bij’, Wouter Scheep­ens, directeur Partner/​owner Stew­ard Redqueen (Sus­tain­able Finance).

Hallo meneer de Bree, Met veel inter­esse heb ik uw boek gelezen. Het toont een andere inhoudelijke kijk op de geschiede­nis van De Bank en vooral die van de vee­lal betrokken medew­erk­ers, waar door het man­age­ment spi­jtig genoeg veel te weinig naar geluis­terd is, toen het miss­chien nog niet te laat was. Het zal geen een­voudig klus zijn om bij een dergelijke grote organ­isatie, vooral met veel buiten­landse bedri­jven (en cul­turen), onder­he­vig aan alle gebeurtenis­sen in de wereld, een koers te vin­den, waar het gemeen­schap­pelijk belang van allen mee gedi­end is. Daarom ben ik blij, dat ons bedri­jfje min­der dan 20 medew­erk­ers telt. Dat houden we maar zo!’, Mw. G. Honebecke, het Vleesgilde, Assen.

Tony de Bree beschri­jft met een onder­toon van humor en zel­fre­flec­tie de gelei­delijke onder­gang van de ABN AMRO gedurende meerdere decen­nia, het hoofd­kan­toor onder Groenink wordt terecht vergeleken met de Titanic. Aan de hand van vele anek­dotes laat hij zien hoe de top steeds meer het zicht op de omgev­ing kwijt raakt en gedoemd is om ten onder te gaan. Het is een boek dat in aan­vulling op ‘De Prooi’ absoluut gelezen moet wor­den, want het is de beschri­jv­ing van een insider en niet van een waarne­mer’”, G. Rost Van Ton­nin­gen, strate­gisch adviseur en auteur van o.a. ‘Het Juiste Moment’

Ik heb je boek in een zucht uit­gelezen. Als ik met iets anders bezig was, wist ik niet hoe snel ik weer terug moest naar je boek. Dit is geen gort­droog boek gewor­den, maar een mooi, menselijk epos waarin je een duidelijk beeld geeft waaraan ABN AMRO nu echt kapot gegaan is. Teveel mensen keken toe ter­wijl die mastodont koersvast aanstu­urde op zijn einde”, R. Bernaerts, Roosendaal.

Een indruk­wekkend boek, een heront­dekking’, B.Koch, Leiden.

Ik heb ‘Dag­boek van een bankier’ de afgelopen avon­den met plezier en inter­esse gelezen… Het terugk­erende begrip van de ‘con­crete sand­wich’, ook in relatie met je inter­preteren van het boek ‘De Prooi’, was voor mij een eye-​opener. Als con­cept echt zo’n ‘olifant in de kamer’ — hij stond er altijd al, hij is bijna niet te mis­sen, en toch moet je er op geat­ten­deerd wor­den. Heel ver­helderend con­cept, dank!’, Henk-​Jelle Reitsma, prin­ci­pal con­sul­tant bij Solid Pro­fes­sion­als.

Ga na het lezen 60 exem­plaren bestellen als Ker­st­cadeau voor het per­son­eel’, Amsterdam.

Een must voor iedereen die wil weten hoe het finan­ciële sys­teem echt werkt’.

Als de uit­gever de mar­ket­ing rond dit boek goed aan­pakt kan het, naar mijn mening, een best­seller wor­den.’ San­dra Korthoff, voor­ma­lig redac­trice Bank & Effecten Mag­a­zine.

Heb het boek inmid­dels gelezen! Com­pli­menten: het is amu­sant, goed geschreven en pret­tig lees­baar!’, senior belei­dsmedew­erker H.R.M., Deloitte.

Ik heb je boek in een dag uit­gelezen, kon het niet weg­leggen… com­pli­menten! Het ver­haal sleept je mee, met fascinerende mensen, en heel directe opmerkin­gen van jou. Ik ken natu­urlijk ook een aan­tal van de betrokke­nen, dat maakt het nog inter­es­san­ter!’, directeur, Europese Com­missie.

Leuk idee een boek over je avon­turen. Het was een bij­zon­dere tijd. Zeker is dat ABN Amro nog zo gek niet was’, ex-​Senior exec­u­tive ABN, ABN Amro en RBS.

Heeft u het boek al gelezen, voeg dan uw review hieron­der als ‘Com­ment’ toe, inclusief uw naam, func­tie en werkgever als u dat wilt. Heeft u het boek nog niet gekocht, koop het dan bij:

managementboeklogo man​age​ment​boek​.nl bolcombol​.comvangorcumlogo3kl Van Gorcum

Of bestel het boek/​koop het boek uit voor­raad bij lokale boekhan­dels hier:

Tip: bewaar uw aankoop­bon goed.….…..en volg me op Twit­ter: @dagboekbankier, Face­book: of LinkedIn voor spe­ciale acties, aan­biedin­gen en events.

dagboekbankiercoverklEr blijven maar nieuwe reacties van lezers op 'Dagboek van een bankier. De dagelijkse werkelijkheid achter de prooi'  over mijn 26 jaar in de international bancaire sector bij Amro en later bij ABN Amro binnenkomen (zie interview op video hier). Door de mooie opmaak en de 70+ verhalen en 20 cartoons is het voor al die lezers blijkbaar prima te lezen. Hier zijn er een paar:

'Hoi Tony, ik heb je boek gelezen. Ik heb zelf van 1978 t/m 1999 en in 2010 als extern consultant bij de bank gewerkt. Eerst bij Amro en later bij ABN Amro. Veel van het beschrevene is herkenbaar. Aanvankelijk waren er geweldige ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden. Bij Amro en later ABN-AMRO midden jaren 90, was er naast top-down beleid ruimte voor bottom-up. Dit betekende dat je invloed kon uitoefenen op het beleid en er geluisterd werd. Met als gevolg een sterk wij gevoel. Later werd dat wij gevoel jammer genoeg te niet gedaan. Ik herken ook het te hoge ambitieniveau en de ego’s uit je boek. Kortom, het was destijds een geweldig bedrijf waar ik veel aan te danken heb met later helaas ook een aantal verkeerde keuzes. ‘Schoenmaker blijf bij je leest’ had veel kunnen voorkomen. Tony, ik vond je boek een prima beschrijving van de AAB historie, wat je in een keer uitleest. Veel was herkenbaar. Theo Brammeijer RI, OPS Engineer bij ING Nederland

'Ik heb 'Dagboek van een bankier. De dagelijkse werkelijkheid achter De Prooi' in één keer uitgelezen. Kon het boek niet wegleggen. Het is verplichte kost voor al mijn medewerkers en daarom ligt het ook op de leestafel van mijn bedrijf. Het is ook een mooi verslag van de hele loopbaan van Tony en hoe het er bij grote organisaties bij reorganisaties aan toe gaat', Anne-Marije Buckens, 50company.

'"Dagboek van een bankier’ is een mooie kijk in de keuken van een grootbank, een instituut dat zijn langste tijd gehad heeft volgens de auteur. Hoe de bank van de toekomst eruit ziet komt in zijn volgende boek wellicht aan bod, maar het is niet het huidige ABN AMRO, zoveel wordt in ieder geval duidelijk', Jeppe Kleyngeld, Hoofdredacteur FM Magazine en FM.nl (Financieel-Management). Lees hier een uitgebreidere versie.

'Met rode oren heb ik 'Dagboek van een bankier' van Tony de Bree gelezen. Geeft een prachtige kijk in de keuken van ABN Amro. Met veel durf en moed biedt hij de lezer inzage in de backoffice van De Bank: van wat zich allemaal achter die glimmende gevels van dat spiegelpaleis heeft afgespeeld. Zeker niet altijd even positief overigens. Aanrader!'  Dirk-Jan de Bruijn, verandermanager en auteur van o.a. 'Waar een wil is, is succes'.

'Heb met veel plezier en aandacht je boek in de vakantie gelezen. Boeiend en vlot leesbaar en tegelijkertijd ook heel herkenbaar als ik naar “mijn 7 jaar Fortis” kijk. Je weet goed de inhoud op een manier weer te geven die makkelijk leest en de aandacht weet vast te houden. Waardevolle lessen voor wie ze wil leren. Complimenten! Jan Jaap Kanis
Commercial director, Vanenburg Group B.V.

'Ik raad 'Dagboek van een bankier' absoluut aan aan alle oud medewerkers van de ABN Amro bank die er door een reorganisatie niet meer werken en zeker ook aan onze huidige minister van financiën'., Jolanda Venema, Gemeente Groningen.

'Mooi boek, in een keer uitgelezen, beschrijft op vaak amusante en heldere wijze het soms ontnuchterende dagelijks leven binnen de bank. De 26 jaar durende odyssee van deze bankier doet mij het ergste vrezen voor de (nieuwe) toekomst van de bank en misschien nog wel voor veel meer grote instellingen in dit land. Tony de Bree maakt in dit boek duidelijk dat het probleem veel dieper zit dan menigeen denkt, en dat het vervangen van enkele “poppetjes” geen enkel soelaas biedt'.  Piet Hein van der Kroon, Reeuwijk.

"Prachtig boek! Wat een feest van herkenning op veel onderwerpen. Mooie doorkijk in corporate Nederland", Jos Verschragen, Senior Industry Marketing Manager, KPN Zakelijke Markt.

"Ik heb dagboek van een bankier met veel plezier en interesse gelezen. Vermakelijk zijn de vele persoonlijke anecdotes. Boeiend is de beschrijving vanuit de werkvloer wat er allemaal achter de facade van een bank zich afspeelt. De tweedeling tussen management en die werkvloer, de arrogantie, frustratie en verspilling. Maar ook het besef dat banken zijn ontstaan om mensen te helpen. Een boek wat goed aangeeft waarom het bij ABN AMRO zo heeft kunnen lopen en daarmee een les en waarschuwing voor alle vergelijkbare organisaties.", Frits Bussemaker, CIONET, iPoort, TEDxBloemendaal

''Dagboek van een bankier' leest als een jongensboek. Zoals Tony zichzelf hier neerzet is ook de Tony zoals ik hem ken. Leuk te lezen hoe Tony tegen zaken aankeek waar ikzelf ook bij betrokken ben geweest. Herken veel passages en personen wat het natuurlijk een 'van dichtbij' gevoel geeft. Geeft je wel te denken aan de tijd binnen het eens zo mooie ABN AMRO....', Robert Fransen, Head of Commercial Banking Operations NL van ING.

'Tony, ik ben onder de indruk van je stijl: het is goed geschreven en heel leesbaar. Het boek bevat een aantal (ook voor mij) interessante observaties, zoals het "gebruik" van De Prooi door een deel van het oude management en het concept van 'de concrete sandwich'. Het boek bevestigt wat ikzelf ook al vond, namelijk dat ABN AMRO eigenlijk altijd met name een Retail & Commercial bank is geweest.',  Paul Scholten, voormalig Chief Operating Officer Retail & Private Banking bij ABN Amro Bank.

'Een aanrader... mooie voorbeelden van Group Think ... SNS ... RABO ... Valukas rapport over ondergang Lehmann ... 'dagboek van een bankier' laat ook overeenkomsten met de 'Wolf of Wall Street' zien... een aangenaam boek...', Willem Scheepers, www.managementpro.nl (lees zijn hele boekbespreking hier).

'Dagboek van een bankier is één van die boeken die je als financial gewoon gelezen moet hebben, punt. Tony de Bree put uitgebreid uit ruim 25 bankervaring binnen ABN AMRO en weet de meeste situaties goed te duiden in tijd en geest. Door het lezen van zijn boek krijg je een goed inzicht van het ontstaan van een stuk financiele historie waar hij zijn eigen kleien stukje aan meegeschreven heeft. Voor mensen buiten de bankwereld: laat je niet gek maken door alle afkortingen, afdelingen enz. die voorbij komen en blijf stug, samen met Tony, de grote lijn van het verhaal volgen. Ik herken in zijn verhaal overigens goed het gegeven het feit dat je, als je in zo’n bankorganisatie zit, (veel) verder meebuigt dan eigenlijk goed is voor jou, je collega’s en de buitenwereld. Een aandachtspunt(je) is –wat mij betreft- het verhaal over zijn werkzaamheden om grote bedrijven te helpen belasting te “ontwijken” via Nederland en andere belastingparadijzen. Hier gaat hij, zoals heel veel mensen, kritiekloos om met deze feitelijke belastingontduiking en dus gewoon grootschalige diefstal. Maar goed, de soms smeuige buitenlandverhalen en verhalen over zijn inzichten in waar het in het leven echt om draait maken dit meer dan goed, dus een 100% aanrader! Hubrien Meijaard, Financieel Adviseur en Ontwoekerspecialist.

"Boeken zoals De Prooi, De val van SNS en de Kloof verleiden de lezer al snel om in de huid van de CEO of lid van de raad van commissarissen te kruipen. Want de lezer, en dat geldt voor mij ook, krijgt dan snel het gevoel van… als ik daar had gezeten dan had ik het allemaal wel beter gedaan. De boeken leggen de problemen in de strategie, de vertaling naar sturing en beheersing in de organisatie en de (onvoldoende) governance pijnlijk bloot. Het'Dagboek van een bankier’ van Tony de Bree heeft een hele andere insteek. Het is een combinatie van een historisch en een zeer persoonlijk perspectief op de ontwikkelingen van een kleine 20 jaar ABN-AMRO. Juist het persoonlijke perspectief, de anekdotes van het werken in een grote, logge en bureaucratische organisatie geven inzicht in hoe de dagelijkse praktijk verliep. Een veel minder rationeel en minder maakbare wereld dan beschreven in de andere boeken. Persoonlijk vind ik dit boek een hele mooie aanvulling op het boek De Prooi van Jeroen Smit, dat ook over de ABN-AMRO gaat. Het geeft ook wel aan dat de dagelijkse werkelijkheid complex is en moeilijk te sturen valt. Zo handelde Groenink ook vanuit een context die historisch door zijn voorgangers was neergezet. Waren er talloze koninkrijkjes binnen de organisatie en laat het boek goed zien hoe moeizaam veranderingen in een dergelijke grote bureaucratische organisatie verlopen. Hoe politieke belangen er voor zorgen dat (sub) optimale oplossingen worden gekozen en de beste oplossing niet altijd wordt gekozen. Natuurlijk wil dit niet zeggen dat Groenink goed heeft gehandeld, maar het boek van Tony geeft deze context zeer goed weer".  Prof. dr. Arco van de Ven RA, Professor Accounting Information Systems, TiasNimbas Business School, Tilburg University.

'Bij het lezen van "Dagboek van een Bankier" komt onwillekeurig "Dagboek van een Boekanier" bij mij op. Over de  Bank-periode vanaf AMRO in 1986 tot Zalm in 2011. Schrijver Tony de Bree is geestig, ondernemend, steeds constructief en zichzelf blijvend, soepele geest, contactueel, in voor pragmatische oplossingen, als management adviseur en verandermanager dichtbij de top van de Bank! Wat een (internationale) bankervaring - ook op ICT terrein - ligt nu misschien braak, denk ik dan! Analist Tony de Bree (56) fileert de Bank ook tav de - ontbrekende - modernere toekomstvisies tijdens de opvolgende fases in een veranderende wereld! Ook tot op heden binnen de Staatsbank anno 2014.  Een verplicht boek voor alle jongeren, die hun toekomst in de financiele sector zoeken', Jelle Van der Meer, lid van Alumni netwerk Nyenrode en voorzitter Better World Now.

'Verbluffend. Bewijst dat big vaak niet beter is.  Onmisbaar boek voor iedereen die veel met banken te maken heeft (of daar werkt)', Alex van Groningen, eigenaar van FM.nl, CFO.nl, MenA.nl, Finance.nl, AlexvanGroningen.nl en Onderhandelen.nl.

'Dit boek verdient een veel breder publiek',  Richard Neve, hoofdredacteur & managing editor, Banking & Finance (klik hier voor hele boekbespreking in pdf).

'Verfrissend prettig geschreven' en 'Eindelijk een verhaal van binnenuit een bank ipv een buitenstaander die over banken schrijft', F. Mreijen, bestuurssecretaris Nederlandse Vereniging van Banken.

'Dat het boek niet in alles en overal even sterk is,  laat onverlet dat 'Dagboek van een bankier' een bijzonder belangrijk boek van een insider is. Het toont feitelijk aan dat de werkelijkheid van het drama van de ABN Amro complexer is dan een falende voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarnaast beschrijft de Bree ook welke impact het gebrekkige management heeft op medewerkers, welke teleurstellingen hij gezien heeft en zelf heeft ervaren. En het is nog niet afgelopen. De met de nationalisatie gekozen oplossing (topmanagement vervangen) is onvoldoende, de grootste bron van ellende zit er nog', Johan Bordewijk, auteur van de roman ‘Morgen vlieg ik terug‘. (lees de hele recensie hier).

'Goed leesbaar en een mooi historisch overzicht door een insider. Het laatste hoofdstuk van 'dagboek van een bankier' zou in een eventuele Engelse vertaling wel eens 'Why I left ABN Amr0 kunnen heten', anonieme lezer @ABN Amro.

'Dagboek van een bankier' is op hrzone.nl gekozen tot 'Het boek van de maand november'.

'Multi-dimensionaal...respectvol...veel dingen die ik toch niet wist ondanks 13 jaar gesprekken...zinnen soms beetje te kort...wat tikfouten gezien..laatste 3 jaar erg zwaar... je was veel te loyaal...boek niet alleen voor management, maar voor breder publiek vanaf bv mbo-niveau geschikt....ga het boek uitlenen aan een andere klant bij een grootbank van me', personal coach & psychologe.

'Tony, ik heb tussen kerst en oud-en-nieuw 2013 "Dagboek van een bankier" gelezen. Heerlijk geschreven en een hele leuke manier om hernieuwd kennis te maken met de bank waar ik zelf zo lang heb gewerkt.', Remko Dur, ex-senior manager ABN Amro.

'Hoi Tony, ik heb je “Dagboek van een bankier”  zeer geboeid, achter elkaar uitgelezen. Veel van de situaties waren voor mij zeer herkenbaar. Ik vind het boek erg toegankelijk geschreven en het is daarmee ook geschikt voor mensen die niet uit de bancaire sector komen. De valkuilen en cultuurclashes die je beschrijft zijn m.i. van toepassing op veel grote bedrijven.  Het boek vormt voor mij een mooi tegenwicht voor “de Prooi” maar is ook een aanvulling daarop. De aanpak van ”alle ballen op Groenink”, zoals je de aanpak van “de Prooi” in je boek noemt,  is te kort door de bocht; de achterliggende problematiek is veel complexer. Het inkijkje “van beneden naar boven” dat je met dit boek geeft , rijkelijk voorzien van anekdotes, laat dat op heldere wijze zien. Het boek geeft m.n. een boeiend inkijkje in het  enthousiasme van jou en veel van je ex-collega’s, om zich volledig in te zetten voor die zaken waarvan men geloofde dat ze een bijdrage leverden aan het op een hoger plan brengen van ABN AMRO en de blokkerende factoren die effectuering hiervan in weg de staan. Je hebt met dit boek de problematiek teruggebracht naar een menselijke schaal en daarmee ook handvatten gegeven om herhaling te voorkomen; van een hardleerse organisatie naar een lerende organisatie dus!' L. Peters, Amstelveen, ex-RBS.

'Het lezen van het boek van @dagboekbankier was de moeite waard. Er met hem over spreken was nog zeker zo boeiend. Daar blijft het niet bij', Wouter Scheepens, directeur Partner/owner Steward Redqueen (Sustainable Finance).

'Hallo meneer de Bree, Met veel interesse heb ik uw boek gelezen. Het toont een andere inhoudelijke kijk op de geschiedenis van De Bank en vooral die van de veelal betrokken medewerkers, waar door het management spijtig genoeg veel te weinig naar geluisterd is, toen het misschien nog niet te laat was. Het zal geen eenvoudig klus zijn om bij een dergelijke grote organisatie, vooral met veel buitenlandse bedrijven (en culturen), onderhevig aan alle gebeurtenissen in de wereld, een koers te vinden, waar het gemeenschappelijk belang van allen mee gediend is. Daarom ben ik blij, dat ons bedrijfje minder dan 20 medewerkers telt. Dat houden we maar zo!',  Mw. G. Honebecke, het Vleesgilde, Assen.

‘Tony de Bree beschrijft met een ondertoon van humor en zelfreflectie de geleidelijke ondergang van de ABN AMRO gedurende meerdere decennia, het hoofdkantoor onder Groenink wordt terecht vergeleken met de Titanic. Aan de hand van vele anekdotes laat hij zien hoe de top steeds meer het zicht op de omgeving kwijt raakt en gedoemd is om ten onder te gaan. Het is een boek dat in aanvulling op ‘De Prooi’ absoluut gelezen moet worden, want het is de beschrijving van een insider en niet van een waarnemer’", G. Rost Van Tonningen, strategisch adviseur en auteur van o.a. 'Het Juiste Moment'

 'Ik heb je boek in een zucht uitgelezen. Als ik met iets anders bezig was, wist ik niet hoe snel ik weer terug moest naar je boek. Dit is geen gortdroog boek geworden, maar een mooi, menselijk epos waarin je een duidelijk beeld geeft waaraan ABN AMRO nu echt kapot gegaan is. Teveel mensen keken toe terwijl die mastodont koersvast aanstuurde op zijn einde", R. Bernaerts, Roosendaal.

'Een indrukwekkend boek, een herontdekking', B.Koch, Leiden.

'Ik heb 'Dagboek van een bankier' de afgelopen avonden met plezier en interesse gelezen... Het terugkerende begrip van de 'concrete sandwich', ook in relatie met je interpreteren van het boek 'De Prooi', was voor mij een eye-opener. Als concept echt zo'n 'olifant in de kamer' - hij stond er altijd al, hij is bijna niet te missen, en toch moet je er op geattendeerd worden. Heel verhelderend concept, dank!', Henk-Jelle Reitsma, principal consultant bij Solid Professionals.

'Ga na het lezen 60 exemplaren bestellen als Kerstcadeau voor het personeel',  Amsterdam.

'Een must voor iedereen die wil weten hoe het financiële systeem echt werkt'.

'Als de uitgever de marketing rond dit boek goed aanpakt kan het, naar mijn mening, een bestseller worden.' Sandra Korthoff, voormalig redactrice Bank & Effecten Magazine.

'Heb het boek inmiddels gelezen! Complimenten: het is amusant, goed geschreven en prettig leesbaar!', senior beleidsmedewerker H.R.M., Deloitte.

'Ik heb je boek in een dag uitgelezen, kon het niet wegleggen... complimenten! Het verhaal sleept je mee, met fascinerende mensen, en heel directe opmerkingen van jou. Ik ken natuurlijk ook een aantal van de betrokkenen, dat maakt het nog interessanter!', directeur, Europese Commissie.

'Leuk idee een boek over je avonturen. Het was een bijzondere tijd. Zeker is dat ABN Amro nog zo gek niet was', ex-Senior executive ABN, ABN Amro en RBS.

Heeft u het boek al gelezen, voeg dan uw review hieronder als 'Comment' toe, inclusief uw naam, functie en werkgever als u dat wilt. Heeft u het boek nog niet gekocht, koop het dan bij:

managementboeklogo managementboek.nl   bolcombol.comvangorcumlogo3kl Van Gorcum

Of bestel het boek/koop het boek uit voorraad bij lokale boekhandels hier:

Tip: bewaar uw aankoopbon goed..........en volg me op Twitter: @dagboekbankier, Facebook: of LinkedIn voor speciale acties, aanbiedingen en events.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Aankondiging, Boekbesprekingen, Dagboek bankier met de tags , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.