Wat doet een ondernemer bij een grootbank?

Readability

Wat doet een ondernemer bij een grootbank?

Drogisterij "de moriaan"  in de Frederikstraat in Den Haag.Mor­gen.

Veel mensen die ik tegenkom op recep­ties of via social media stellen me op dit moment iedere keer dezelfde vra­gen. En een daar­van is: “wat doet een onderne­mer als jij bij een groot­bank?”. Het antwo­ord op die vraag is gemakke­lijk te geven.

Ik kom dus van oor­sprong uit een MKB-​gezin (Fred­erik­straat, Buurtschap 2000, Den Haag). De zaak ging fail­liet. Ik ben ver­vol­gens na psy­chol­o­gis­che testen van­wege juist die “onderne­mende” houd­ing en spec­i­fieke com­ple­men­taire inno­vatieve ken­nis en skills door Amro gehead­hunt (van­wege Com­puter Based Training/​eLearning, zie hier).

Deze bank had de voor mij passende cul­tuur, hoger man­age­ment, de juiste HR-​strategie van diver­siteit en instelling van inno­vatief, MKB en “met de voeten in de klei”. Mijn eerste pro­gramma man­ager waar ik voor werkte was trouwens ook een vrouw.

Die bank nam onderne­mers aan. En mensen met com­ple­men­taire ken­nis en ervar­ing om snel­heid en kwaliteit bin­nen te halen. Om sneller en beter samen te kun­nen werken met klanten, met collega’s en met externe part­ners. Omdat men het belan­grijk vond om het per­son­eel van die bank een afspiegeling te laten zijn van de klanten waarmee je samen­werkte. Voor mij dus een warm bad en geen cultureshock.

En dat is lang zo gebleven. In Ned­er­land en daar­buiten: samen­werken met klanten, mensgericht, werken in teams en ruimte voor tech­nol­o­gis­che en sociale inno­vatie. En per­soon­lijke ontwik­kel­ing waar­bij er opti­maal gebruikt werd gemaakt van je sterkten.

Dit blog zou dus eigen­lijk niet “dag­boek van een bankier” moeten heten maar “dag­boek van een onderne­mer in de ban­caire sec­tor”. Maar dat is wat lang of niet?

Tony de Bree
@dagboekbankier

p.s. Ver­halen uit deze peri­ode komen in hoofd­stuk 1 van mijn “dag­boek van een bankier”.

Drogisterij "de moriaan"  in de Frederikstraat in Den Haag.Morgen.

Veel mensen die ik tegenkom op recepties of via social media stellen me op dit moment iedere keer dezelfde vragen.  En een daarvan is: "wat doet een ondernemer als jij bij een grootbank?". Het antwoord op die vraag is gemakkelijk te geven.

Ik kom dus van oorsprong uit een MKB-gezin (Frederikstraat, Buurtschap 2000, Den Haag). De zaak ging failliet. Ik ben vervolgens na psychologische testen vanwege juist die "ondernemende" houding en specifieke complementaire innovatieve kennis en skills door Amro geheadhunt (vanwege Computer Based Training/eLearning, zie hier).

Deze bank had de voor mij passende cultuur, hoger management, de juiste HR-strategie van diversiteit en instelling van innovatief, MKB en "met de voeten in de klei". Mijn eerste programma manager waar ik voor werkte was trouwens ook een vrouw.

Die bank nam ondernemers aan. En mensen met complementaire kennis en ervaring om snelheid en kwaliteit binnen te halen. Om sneller en beter samen te kunnen werken met klanten, met collega's en met externe partners. Omdat men het belangrijk vond om het personeel van die bank een afspiegeling te laten zijn van de klanten waarmee je samenwerkte. Voor mij dus een warm bad en geen cultureshock.

En dat is lang zo gebleven. In Nederland en daarbuiten: samenwerken met klanten, mensgericht, werken in teams en ruimte voor technologische en sociale innovatie. En persoonlijke ontwikkeling waarbij er optimaal gebruikt werd gemaakt van je sterkten.

Dit blog zou dus eigenlijk niet "dagboek van een bankier" moeten heten maar "dagboek van een ondernemer in de bancaire sector". Maar dat is wat lang of niet?

Tony de Bree
@dagboekbankier

p.s. Verhalen uit deze periode komen in hoofdstuk 1 van mijn "dagboek van een bankier".

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Dagboek bankier, Storytelling met de tags , , , , . Bookmark de permalink.