Waarom ik met mijn laatste sites uit Nederland vertrek

Readability

Waarom ik met mijn laatste sites uit Nederland vertrek

hostingMor­gen.

Druk bezig met vol­gende man­age­ment­boek en eigen­lijk heeft het onder­w­erp van dit blog recht­streeks met een aan­tal trends en thema’s die in het nieuwe boek aan de orde komen, namelijk ‘tran­si­tie man­age­ment’, off­shoring, delokalisatie en slim serieel online onderne­men te malen. In dit geval het over­bren­gen van een aan­tal van mijn laat­ste web­sites en blogs uit Ned­er­land naar het buiten­land: web­site off­shoring dus. Aangezien ik de andere Nl-​sites al uit de lucht heb gehaald (dit blog staat trouwens al lang in het buiten­land), ver­schi­jnt dit niet-​bankblog dus even op deze site.

Van­daag is de laat­ste dag dat ik een aan­tal web­sites nog bij Yourhost​ing​.nl heb lopen. Ik ben in 2001 klant van een toen nog kleine organ­isatie gewor­den en alles liep prima. In de loop der jaren kwam ik er als online free­lancer in deeltijd echter steeds meer achter dat er andere Europese host­ing com­pa­nies waren die niet alleen goed­koper waren maar dat ze ook meer boden tegen een lagere prijs en met een betere, flex­i­bele ser­vice (a). En ver­vol­gens merkte ik ook dat ze al hun pro­ducten en dien­sten door state-​of-​the-​art ICT ook veel flex­i­beler en veel beter aan kon­den bieden (b) zodat ik prima op cash­flow kan sturen op maandbasis.

Wat voor­beelden:

a) Voor $ 3,99 per maand krijg ik:

 • 100 GB opslagruimte
 • Unlim­ited Bandwidth
 • 100 email Accounts
 • 10 MySQL data­bases (1 GB ea.)

b) Flex­i­bele, state-​of-​the-​art ICT:

  • zelf­be­di­en­ing (7×24) en een snelle helpdesk waar je ook met inhoudelijke vra­gen terecht kunt;
  • ik kan zelf een nieuwe hostin­gac­count open en per maand upgraden, down­graden of stoppen;
  • ik kan zelf domeinen kopen (inclusief .nl) en aan­vinken of ik een domein automa­tisch jaar­lijks wil ver­len­gen of niet. Het sys­teem stu­urt me boven­dien waarschuwin­gen als domeinen gaan ver­vallen zodat ik alsnog van mening kan veranderen;
  • ik kan zelf domein­in­for­matie veran­deren, domeinen verkopen of domeinen overplaatsen;ik kan zelf gratis domeinen door­linken naar een andere site (dsn-​service);
  • Geau­toma­tiseerde instal­latie van Word­press, shop­ping­carts etc. Alerts als er een nieuw WordPress-​update is etc etc.

c) Betal­ing vindt plaats via Pay­pal of via cred­it­card com­pa­nies op basis van wat ik afneem.

En dit zijn alleen nog maar wat voor­beelden van de ver­schillen. Het enige nadeel is dat alles in het Engels is en dat je bv bij een WordPress-​installatie zelf even de NL-​versie moet laden. Aangezien e-​commerce en e-​business inter­na­tion­aal is, is het gemakke­lijk Engel­stal­ige sites online zetten voor jezelf en voor je klanten echter een enorm pluspunt.

In Ned­er­land kreeg ik jaarafrekenin­gen die vaak niet klopten, moest ik apart betalen voor MySQL data­bases en voor DSN-​service per domein, kon ik zelf domeinen niet over­plaat­sen (ze ston­den trouwens admin­is­tratief gezien geen eens op mijn naam), kon ik domeinen niet laten ver­lopen op de reg­is­tratieda­tum en moest ik als ik de helpdesk belde, (die trouwens geen inhoudelijke vra­gen beant­wo­ordde), extra betalen voor die support.

Tot slot.

Mijn advies voor zelf­s­tandige onderne­mers: denk eens goed na en reken eens uit wat zijn vertrek voor u zou beteke­nen. En zet alle voor– en nade­len eens op een rijtje. Een vergelijk­bare zet kan u wel eens veel tijd, geld en erg­er­nis sche­len. Dit off­shoren van ser­vices en werk door zelf­s­tandige onderne­mers is trouwens een online trend die ongetwi­jfeld een grote vlucht zal nemen de komende tijd, met grote gevol­gen voor de Ned­er­landse hosting-​industrie.

Nog een pret­tige dag.
Tony de Bree
Twit­ter: @tonydebree

hostingMorgen.

Druk bezig met volgende managementboek en eigenlijk heeft het onderwerp van dit blog rechtstreeks met een aantal trends en thema's die in het nieuwe boek aan de orde komen, namelijk 'transitie management', offshoring, delokalisatie en slim serieel online ondernemen te malen. In dit geval het overbrengen van een aantal van mijn laatste websites en blogs uit Nederland naar het buitenland: website offshoring dus. Aangezien ik de andere Nl-sites al uit de lucht heb gehaald (dit blog staat trouwens al lang in het buitenland), verschijnt dit niet-bankblog dus even op deze site.

Vandaag is de laatste dag dat ik een aantal websites nog bij Yourhosting.nl heb lopen. Ik ben in 2001 klant van een toen nog kleine organisatie geworden en alles liep prima. In de loop der jaren kwam ik er als online freelancer in deeltijd echter steeds meer achter dat er andere Europese hosting companies waren die niet alleen goedkoper waren maar dat ze ook meer boden tegen een lagere prijs en met een betere, flexibele service (a). En vervolgens merkte ik ook dat ze al hun producten en diensten door state-of-the-art ICT ook veel flexibeler en veel beter aan konden bieden (b) zodat ik prima op cashflow kan sturen op maandbasis.

Wat voorbeelden:

a) Voor $ 3,99 per maand krijg ik:

 • 100 GB opslagruimte
 • Unlimited Bandwidth
 • 100 email Accounts
 • 10 MySQL databases (1 GB ea.)

b) Flexibele, state-of-the-art ICT:

  • zelfbediening (7x24) en een snelle helpdesk waar je ook met inhoudelijke vragen terecht kunt;
  • ik kan zelf een nieuwe hostingaccount open en per maand upgraden, downgraden of stoppen;
  • ik kan zelf domeinen kopen (inclusief .nl) en aanvinken of ik een domein automatisch jaarlijks wil verlengen of niet. Het systeem stuurt me bovendien waarschuwingen als domeinen gaan vervallen zodat ik alsnog van mening kan veranderen;
  • ik kan zelf domeininformatie veranderen, domeinen verkopen of domeinen overplaatsen;ik kan zelf gratis domeinen doorlinken naar een andere site (dsn-service);
  • Geautomatiseerde installatie van WordPress, shoppingcarts etc. Alerts als er een nieuw WordPress-update is etc etc.

c) Betaling vindt plaats via Paypal of via creditcard companies op basis van wat ik afneem.

En dit zijn alleen nog maar wat voorbeelden van de verschillen. Het enige nadeel is dat alles in het Engels is en dat je bv bij een WordPress-installatie zelf even de NL-versie moet laden. Aangezien e-commerce en e-business internationaal is, is het gemakkelijk Engelstalige sites online zetten voor jezelf en voor je klanten echter een enorm pluspunt.

In Nederland kreeg ik jaarafrekeningen die vaak niet klopten, moest ik apart betalen voor MySQL databases en voor DSN-service per domein, kon ik zelf domeinen niet overplaatsen (ze stonden trouwens administratief gezien geen eens op mijn naam), kon ik domeinen niet laten verlopen op de registratiedatum en moest ik als ik de helpdesk belde, (die trouwens geen inhoudelijke vragen beantwoordde), extra betalen voor die support.

Tot slot.

Mijn advies voor zelfstandige ondernemers: denk eens goed na en reken eens uit wat zijn vertrek voor u zou betekenen. En zet alle voor- en nadelen eens op een rijtje. Een vergelijkbare zet kan u wel eens veel tijd, geld en ergernis schelen. Dit offshoren van services en werk door zelfstandige ondernemers is trouwens een online trend die ongetwijfeld een grote vlucht zal nemen de komende tijd, met grote gevolgen voor de Nederlandse hosting-industrie.

Nog een prettige dag.
Tony de Bree
Twitter: @tonydebree

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Trends, Verandermanagement met de tags , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.