Waarom ‘Dinosauriër of krokodil’?

Readability

Waarom 'Dinosauriër of krokodil'?

dinosaurier1 jaar na ‘Dag­boek van een bankier. De dagelijkse werke­lijkheid achter de prooi’ over mijn 26 jaar bij ABN Amro en de werke­lijke oorza­ken voor de onder­gang van ABN Amro en de toekomst van ‘de bank van Zalm’, komt bin­nenkort mijn nieuwe boek ‘Dinosauriër of krokodil’ uit over de impact van ICT op man­age­ment, organ­isaties en samen­werk­ingsver­ban­den. In dit blog wordt in het kort uit­gelegd waarom die titel gekozen is.

De onder­gang van de dinosauriërs in 2001.

In 2001 pro­moveerde ik in de bedri­jf­skunde bij de R.U. Gronin­gen en op basis van mijn onder­zoek moest ik o.a. de vol­gende stelling verdedigen:

‘Het is onwaarschi­jn­lijk dat een aan­tal van de onder­zochte Europese uni­versele banken in hun huidige organ­isatievorm nog lang zullen kun­nen bli­jven bestaan’.

Het ging daar­bij met name om ABN Amro en ING, zij waren als resul­taat van het uit­gevo­erde onder­zoek naar de impact van ICT op bestaande indus­tri­etakken en organ­isaties de grote, logge ‘dinosauriër’ die zon­der snelle ingrepen ten onder zouden gaan. De belan­grijk­ste rede­nen daar­voor waren de dig­i­tale trans­for­matie van de finan­ciële sec­tor wereld­wijd, hun bedri­jf­s­cul­tuur, hun strate­gie en andere ele­menten van hun organ­isatieprofiel in vergelijk­ing met nieuwkomers als Ama​zon​.com, Yahoo! Bol​.com en Intuit (de Amerikaanse vari­ant van knab). Het einde van dit soort organ­isaties was in een artikel door een aan­tal pro­fes­soren in de Verenigde Staten getiteld ‘the death of the dinosaurs’ beschreven.

De metafoor van het ecosysteem.

In de loop van de jaren 90 was door een aan­tal man­age­ment auteurs waaron­der Arie de Geus met zijn ‘De lev­ende onderne­m­ing’ al de vergelijk­ing gemaakt tussen een organ­isatie als lev­end organ­isme als onderdeel van een lev­end ecosys­teem. In die visies zouden organ­isaties alleen maar overleden als ze op een bepaalde manier met mensen om zouden gaan en als ze zich voort­durend aan zouden passen aan hun omgev­ing. Anders zouden ze net als de grote dinosauriërs ten onder­gaan. Dit in tegen­stelling tot bijvoor­beeld witte haai en de krokodil. Die hebben zich voort­durend aangepast en leven ook nu zelfs nog. Van­daar dus de titel ‘Dinosauriër of krokodil’. Een van de vra­gen die senior man­agers bijvoor­beeld met dit boek in de hand kun­nen beant­wo­or­den is: ‘zijn wij een dinosauriër of krokodil en welke aan­pak voor veran­deren of trans­formeren kun­nen we nu het beste kiezen om snel van ‘baas-​centraal’ ‘klant-​centraal’ te worden.…als het al niet te laat is?’

Nog een pret­tige dag!

Tony de Bree com­bi­neert 26 jaar ervar­ing in de inter­na­tionale finan­ciële sec­tor met een EEP, een pro­motie bedri­jf­skunde aan de R.U G. over ‘Trans­for­ma­tion of Finan­cial Ser­vices Com­pa­nies’ met 15 jaar ervar­ing als online onderne­mer in deeltijd met start-​ups en online zzp’ers wereld­wijd. In zijn nieuwe boek, ‘Dinosauriër of krokodil’ laat hij zien hoe je in de prak­tijk met ICT slim geld kunt ver­di­enen en kosten kunt besparen in de dig­i­tale deele­conomie en wat je daar­bij kunt leren van suc­cesvolle dig­i­tale mark­tlei­ders, van start-​ups en van netwerken van online zzp’ers en free­lancers wereld­wijd. Volg hem op twit­ter op @tonydebree of op @dagboekbankier en op LinkedIn hier.

dinosaurier1 jaar na  'Dagboek van een bankier. De dagelijkse werkelijkheid achter de prooi' over mijn 26 jaar bij ABN Amro en de werkelijke oorzaken voor de ondergang van ABN Amro en de toekomst van  'de bank van Zalm', komt binnenkort mijn nieuwe boek 'Dinosauriër of krokodil' uit over de impact van ICT op management, organisaties en samenwerkingsverbanden. In dit blog wordt in het kort uitgelegd waarom die titel gekozen is.

De ondergang van de dinosauriërs in 2001.

In 2001 promoveerde ik in de bedrijfskunde bij de R.U. Groningen en op basis van mijn onderzoek moest ik o.a. de volgende stelling verdedigen:

'Het is onwaarschijnlijk dat een aantal van de onderzochte Europese universele banken in hun huidige organisatievorm nog lang zullen kunnen blijven bestaan'. 

Het ging daarbij met name om ABN Amro en ING, zij waren als resultaat van het uitgevoerde onderzoek naar de impact van ICT op bestaande industrietakken en organisaties de grote, logge 'dinosauriër' die zonder snelle ingrepen ten onder zouden gaan. De belangrijkste redenen daarvoor waren de digitale transformatie van de financiële sector wereldwijd, hun bedrijfscultuur, hun strategie en andere elementen van hun organisatieprofiel in vergelijking met nieuwkomers als Amazon.com, Yahoo! Bol.com en Intuit (de Amerikaanse variant van knab). Het einde van dit soort organisaties was in een artikel door een aantal professoren in de Verenigde Staten getiteld 'the death of the dinosaurs' beschreven.

De metafoor van het ecosysteem.

In de loop van de jaren 90 was door een aantal management auteurs waaronder Arie de Geus met zijn 'De levende onderneming' al de vergelijking gemaakt tussen een organisatie als levend organisme als onderdeel van een levend ecosysteem.  In die visies zouden organisaties alleen maar overleden als ze op een bepaalde manier met mensen om zouden gaan en als ze zich voortdurend aan zouden passen aan hun omgeving. Anders zouden ze net als de grote dinosauriërs ten ondergaan. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld witte haai en de krokodil. Die hebben zich voortdurend aangepast en leven ook nu zelfs nog. Vandaar dus de titel 'Dinosauriër of krokodil'. Een van de vragen die senior managers bijvoorbeeld met dit boek in de hand kunnen beantwoorden is: 'zijn wij een dinosauriër of krokodil  en welke aanpak voor veranderen of transformeren kunnen we nu het beste kiezen om snel van 'baas-centraal' 'klant-centraal' te worden....als het al niet te laat is?'

Nog een prettige dag!

Tony de Bree combineert 26 jaar ervaring in de internationale financiële sector met een EEP, een promotie bedrijfskunde aan de R.U G.  over 'Transformation of Financial Services Companies' met 15 jaar ervaring als online ondernemer in deeltijd met start-ups en online zzp'ers wereldwijd. In zijn nieuwe boek, 'Dinosauriër of krokodil' laat hij zien hoe je in de praktijk met ICT slim geld kunt verdienen en kosten kunt besparen in de digitale deeleconomie en wat je daarbij kunt leren van succesvolle digitale marktleiders, van start-ups en van netwerken van online zzp'ers en freelancers wereldwijd.  Volg hem op twitter op @tonydebree of op @dagboekbankier en op LinkedIn hier.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Aankondiging, Dagboek bankier, De bank van de toekomst, De toekomst van banken, Dinosauriër of krokodil, Verandermanagement met de tags , , , , , , , , . Bookmark de permalink.