[EVENT]: congres ‘Aanpak werkstress’, 18 november 2014

Readability

[EVENT]: congres 'Aanpak werkstress', 18 november 2014

[cap­tion id=“attachment_4696” align=“alignleft” width=“150”]Congres 'Aanpak werkstress'. Con­gres ‘Aan­pak werkstress’.[/caption]

Om een aan­tal rede­nen hebben steeds meer mensen in Ned­er­land last van stress op en rond het werk, van werk­stress. In de afgelopen 30 jaar heb ik daar op aller­lei posi­tieve en negatieve manieren net als u waarschi­jn­lijk ook mee te maken gehad. Daarom doe ik mee aan het con­gres over ‘Aan­pak Werk­stress’ dat op 18 novem­ber 2014 a.s. geor­gan­iseerd wordt door de Lei­der­schap Acad­emy, op het land­goed te Doorn.

Pro­gramma met topsprekers.

Met een aan­tal top­sprek­ers met prak­tis­che tips voor lei­d­inggeven­den en HR-​professionals waaronder:

- Bram Bakker, één van de bek­end­ste psy­chi­aters in Ned­er­land.
– Pro­fes­sor Dr. Erik Scherder, hoogler­aar Klin­is­che Neu­ropsy­cholo­gie ver­bon­den aan de Vrije Uni­ver­siteit.
– Kees Pater is directeur van Koek­jes­bakkerij Veldt.
– Fer­nand Bosman is resul­tant bij PUUUR-​resultants.
– Frans van Loef, auteur van het boek ‘Stop­pen met Stape­len’.
– Johanna Dekker, man­ager van Health & Safety de interne arbo­d­i­enst van ING.
– Hilde Dijk­ster­huis is Arbeids– en organ­isatiepsy­choloog. Zij werkt bij ING Health & Safety als A&O deskundige.
– Bir­gitte van de Water, MWO, Arbeids– en organ­isatiedeskundige.
– Onno Ham­burger is psy­choloog en werkt als senior trainer en gelukkig werken coach.
– Koen de Jong is bedenker van Sportrusten

Ik ben dagvoorzit­ter en mag een sessie ver­zor­gen over prak­tis­che tips voor lei­d­inggeven­den, HR-​professionals en mensen van de Arbo-​dienst voor hoe je onge­zonde werk­stress bij medew­erk­ers kunt voorkomen en wat je er aan kunt doen als het toch mis dreigt te gaan tij­dens bijvoor­beeld grote reor­gan­isaties zoals de splits­ing van een grote inter­na­tionale bank. Als senior man­ager en als ervaringsdeskundige.

Dus als u wilt leren hoe je met werk­stress om moet gaan, geef u dan nu snel hier op.

Congres 'Aanpak werkstress'.

Congres 'Aanpak werkstress'.

Om een aantal redenen hebben steeds meer mensen in Nederland last van stress op en rond het werk, van werkstress. In de afgelopen 30 jaar heb ik daar op allerlei positieve en negatieve manieren net als u waarschijnlijk ook mee te maken gehad. Daarom doe ik mee aan het congres over 'Aanpak Werkstress' dat op 18 november 2014 a.s. georganiseerd wordt door de Leiderschap Academy, op het landgoed te Doorn.

Programma met topsprekers.

Met een aantal topsprekers met praktische tips voor leidinggevenden en HR-professionals waaronder:

- Bram Bakker, één van de bekendste psychiaters in Nederland.
- Professor Dr. Erik Scherder, hoogleraar Klinische Neuropsychologie verbonden aan de Vrije Universiteit.
- Kees Pater is directeur van Koekjesbakkerij Veldt.
- Fernand Bosman is resultant bij PUUUR-resultants.
- Frans van Loef, auteur van het boek 'Stoppen met Stapelen'.
- Johanna Dekker, manager van Health & Safety de interne arbodienst van ING.
- Hilde Dijksterhuis is Arbeids- en organisatiepsycholoog. Zij werkt bij ING Health & Safety als A&O deskundige.
- Birgitte van de Water, MWO, Arbeids- en organisatiedeskundige.
- Onno Hamburger is psycholoog en werkt als senior trainer en gelukkig werken coach.
- Koen de Jong is bedenker van Sportrusten

Ik ben dagvoorzitter en mag een sessie verzorgen over praktische tips voor leidinggevenden, HR-professionals en mensen van de Arbo-dienst voor hoe je ongezonde werkstress bij medewerkers kunt voorkomen en wat je er aan kunt doen als het toch mis dreigt te gaan tijdens bijvoorbeeld grote reorganisaties zoals de splitsing van een grote internationale bank. Als senior manager en als ervaringsdeskundige.

Dus als u wilt leren hoe je met werkstress om moet gaan, geef u dan nu snel hier op.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Aankondiging, Dagboek bankier, Leiderschap met de tags , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.