Vervang retentiebonus bij banken door arbeidsmarkttoeslag

Readability

Vervang retentiebonus bij banken door arbeidsmarkttoeslag

tony19kleinGoede mor­gen.

Zat nog even na te denken over het nu weer door Zalm gebruikte argu­ment om de 20% salarisver­hoging te recht­vaardi­gen. Zijn argu­ment is ‘dat als je (top)bankiers of in dit geval senior bankman­agers in Ned­er­land geen hoge salaris­sen geeft’(“retentiebonussen”), dat ze dan weg zouden gaan c.q. weg zouden wor­den gehaald. Voor die laat­ste stelling is voor zover ik weet geen enkel bewijs. Dus noem ik dit maar even “ver­meende schaarste” (lees hier).

In plaats van iedereen vanaf een bepaald salaris­niveau (b.v. de top-​100) er 20% bij te geven is er een veel goed­koper en beter alter­natief dat al heel lang bestaat en gemakke­lijk kan wor­den toegepast door Zalm bij de Staats­bank en bij andere banken: voer een “arbei­ds­mark­t­toes­lag” in. Inclusief voor de leden van de RvB.

Hoe werkt zo’n arbeidsmarkttoeslag?

Het principe is sim­pel: je doet onafhanke­lijk onder­zoek, daar komt wat uit en op basis daar­van kri­j­gen bepaalde mensen een (tijdelijke) arbei­ds­mark­t­toes­lag of niet.

Een voor­beeld. Ik heb (en velen met mij) zo’n (tijdelijke) arbei­ds­mark­t­toes­lag gehad toen ik in de ICT werkte. Nadat er grondig onder­zoek was gedaan. Er was aan­toon­bare schaarste aan ICT-​personeel met bepaalde ken­nis en ervar­ing. Op een gegeven moment was die aan­toon­bare schaarste weer weg en de arbei­ds­mark­t­toes­lag dus ook! Pech voor velen onder ons, maar “that is life”.

Is er aan­toon­bare schaarste aan senior man­agers van Ned­er­landse banken?

Er is bij velen op dit moment echter twi­jfel bin­nen en buiten de banken­sec­tor of dat in alle gevallen nu ook wel echt zo is en was voor alle betrokken senior man­agers (ik heb het nu even niet over traders etc). Ondanks alle ver­halen is er nooit sprake geweest van een Europese markt of inter­na­tionale markt geweest voor top-​managers van Ned­er­landse banken, de top-​100 per bank laten we maar zeggen. Op een enkele uit­zon­der­ing na. Dit is dus inder­daad ver­meende schaarste.

Op de heer Rud­ing na waarschi­jn­lijk en enkele top-​investment bankers (ik heb het even niet over traders en andere verkop­ers en relatiebe­heerders) wordt er niet of nauwelijks op elkaar gejaagd over lands­gren­zen heen. Waarom? Er is aan­bod van hooggek­wal­i­ficeerde mensen genoeg in ieder land. Van­wege o.a. de mas­saontsla­gen sinds 2008.

Oploss­ing voor retentiebonus-​systeem: arbei­ds­mar­ket­toes­lag systeem.

Het lijkt er dus op dat een “arbei­ds­mark­t­toes­lag sys­teem” de oploss­ing zou kun­nen zijn. Je doet gede­gen onder­zoek en je mon­i­tort de aan­toon­bare schaarste. Om te kijken of je een Chris­tiano Ronaldo bent of een gemid­delde ere­di­visiespeler als het ware.

Die toes­lag houd je zolang er aan­toon­bare schaarste is, zo niet, dan kun je die weer kwijt raken als de krapte er aan­toon­baar niet (meer) is.

Je bent dan van veel prob­le­men af omdat je er een objec­tief, transparant en con­troleer­baar sys­teem van maakt. Je houdt echt schaarse mensen bin­nen (los van hun niveau), je voorkomt onterechte reten­tiebonussen en hoge salaris­sen voor mensen die niet schaars zijn (“ver­meende schaarste”) en je hebt een goed en transparant ver­haal voor de pub­lieke opinie en andere belanghebbenden.

Prob­leem opgelost, toch?

Tony de Bree
www​.dag​boek​va​neen​bankier​.nl

p.s.

Ik denk trouwens dat de meeste mensen weg­gaan of weg zijn gegaan omdat ze zich ergens niet meer pret­tig voe­len dan dat dat altijd van­wege het geld zou zijn. Maar ik heb er geen onder­zoek naar gedaan, dus.…..

De eerste ver­sie van dit blog ver­scheen op 22 sep­tem­ber 2009.….

tony19kleinGoede morgen.

Zat nog even na te denken over het nu weer door Zalm gebruikte argument om de 20% salarisverhoging te rechtvaardigen. Zijn argument is 'dat als je (top)bankiers of in dit geval senior bankmanagers in Nederland geen hoge salarissen geeft'("retentiebonussen"), dat ze dan weg zouden gaan c.q. weg zouden worden gehaald. Voor die laatste stelling is voor zover ik weet geen enkel bewijs. Dus noem ik dit maar even "vermeende schaarste" (lees hier).

In plaats van iedereen vanaf een bepaald salarisniveau (b.v. de top-100) er 20% bij te geven is er een veel goedkoper en beter alternatief dat al heel lang bestaat en gemakkelijk kan worden toegepast door Zalm bij de Staatsbank en bij andere banken: voer een "arbeidsmarkttoeslag" in. Inclusief voor de leden van de RvB.

Hoe werkt zo'n arbeidsmarkttoeslag?

Het principe is simpel: je doet onafhankelijk onderzoek, daar komt wat uit en op basis daarvan krijgen bepaalde mensen een (tijdelijke) arbeidsmarkttoeslag of niet.

Een voorbeeld. Ik heb (en velen met mij) zo'n (tijdelijke) arbeidsmarkttoeslag gehad toen ik in de ICT werkte. Nadat er grondig onderzoek was gedaan. Er was aantoonbare schaarste aan ICT-personeel met bepaalde kennis en ervaring. Op een gegeven moment was die aantoonbare schaarste weer weg en de arbeidsmarkttoeslag dus ook! Pech voor velen onder ons, maar "that is life".

Is er aantoonbare schaarste aan senior managers van Nederlandse banken?

Er is bij velen op dit moment echter twijfel binnen en buiten de bankensector of dat in alle gevallen nu ook wel echt zo is en was voor alle betrokken senior managers (ik heb het nu even niet over traders etc). Ondanks alle verhalen is er nooit sprake geweest van een Europese markt of internationale markt geweest voor top-managers van Nederlandse banken, de top-100 per bank laten we maar zeggen. Op een enkele uitzondering na. Dit is dus inderdaad vermeende schaarste.

Op de heer Ruding na waarschijnlijk en enkele top-investment bankers (ik heb het even niet over traders en andere verkopers en relatiebeheerders) wordt er niet of nauwelijks op elkaar gejaagd over landsgrenzen heen. Waarom? Er is aanbod van hooggekwalificeerde mensen genoeg in ieder land. Vanwege o.a. de massaontslagen sinds 2008.

Oplossing voor retentiebonus-systeem: arbeidsmarkettoeslag systeem.

Het lijkt er dus op dat een "arbeidsmarkttoeslag systeem" de oplossing zou kunnen zijn. Je doet gedegen onderzoek en je monitort de aantoonbare schaarste. Om te kijken of je een Christiano Ronaldo bent of een gemiddelde eredivisiespeler als het ware.

Die toeslag houd je zolang er aantoonbare schaarste is, zo niet, dan kun je die weer kwijt raken als de krapte er aantoonbaar niet (meer) is.

Je bent dan van veel problemen af omdat je er een objectief, transparant en controleerbaar systeem van maakt. Je houdt echt schaarse mensen binnen (los van hun niveau), je voorkomt onterechte retentiebonussen en hoge salarissen voor mensen die niet schaars zijn ("vermeende schaarste") en je hebt een goed en transparant verhaal voor de publieke opinie en andere belanghebbenden.

Probleem opgelost, toch?

Tony de Bree
www.dagboekvaneenbankier.nl

p.s.

Ik denk trouwens dat de meeste mensen weggaan of weg zijn gegaan omdat ze zich ergens niet meer prettig voelen dan dat dat altijd vanwege het geld zou zijn. Maar ik heb er geen onderzoek naar gedaan, dus......

De eerste versie van dit blog verscheen op 22 september 2009.....

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Bonussen bij banken met de tags , , , , , , , , . Bookmark de permalink.