Verslag ‘SNS, 1 jaar later’ in De Balie.

Readability

Verslag 'SNS, 1 jaar later' in De Balie.

debalie2Mor­gen. Zoals gebruike­lijk weer vroeg op en dus mooi de tijd om ver­slag te doen van de sessie SNS, 1 jaar later’ in de Balie. Ik was vooral geïn­ter­esseerd in het onder­w­erp ‘onder­zoek­sjour­nal­istiek’ en wat de auteurs van ‘Giftig krediet’ over de onder­gang van de SNS Bank en de aan­wezige jour­nal­is­ten en de hoof­dredac­teur van NRC Han­dels­blad, Peter Van­der­meer­sch, daarover zouden zeggen. Ik was ook benieuwd naar de ervarin­gen van vast­goed­ex­pert Rudy Stroink.

De reden? Iedereen die ‘dag­boek van een bankier. De dagelijkse werke­lijkheid achter de prooi’, mijn columns in bankbladen en bankblogs sinds 2008 heeft gelezen weet dat ik van mening was en ben dat er geen echte onder­zoek­sjour­nal­istiek in Ned­er­land bestaat zoals bv in de Verenigde Staten, Frankrijk, Duit­s­land en Enge­land (miss­chien op VPRO Tegen­licht na) en dat dat een van de rede­nen is dat er zo weinig veran­dert in het Ned­er­landse finan­ciële sys­teem en dat we van de ene naar de andere cri­sis rommelen.

Het pro­gramma.

Allereerst Tom en Esther: gefe­lici­teerd met het boek. Ik weet uit ervarin­gen van mensen om me heen en dus uit eigen ervar­ing hoe zwaar de geboorte van een boek kan zijn. Kun je heel trots op zijn. Top. Over het pro­gramma kan ik kort zijn. Ik vond Rudy Stroink een ver­adem­ing met zijn rustige antwo­or­den en herken­bare con­sta­terin­gen en feiten. Met betrekking tot de andere sprek­ers heb ik geen ander com­men­taar dan dat het voor­spel­bare inhoud was. Was het wel eens met P. Ver­haar dat het goed zou zijn om het onder­w­erp ‘bonussen’ eens wat min­der aan­dacht te geven. Heb op de een of andere reden een zwak voor Henk Nijboer (PvdA) die in ieder geval zijn best doet en er fris ingaat. Ook nu weer viel me weer op hoe groot de kloof in Ned­er­land tussen ‘de weten­schap’ en de dagelijkse prak­tijk is bij het luis­teren naar het betoog van Mar­cel Pheijffer.

Onder­zoek­sjour­nal­istiek in Nederland.

Mbt het onder­w­erp ‘onder­zoek­sjour­nal­istiek in Ned­er­land’ en de finan­ciële sec­tor was het wachten op het eind van het pro­gramma toen Peter Van­der­meer­sch, hoof­dredac­teur van het NRC Han­dels­blad aan het woord kwam. Zijn uit­leg en zijn trots over het NRC en de kwaliteit van de onder­zoek­sjour­nal­istiek is wel begri­jpelijk met ‘Giftig Krediet’ als voor­beeld, maar hij had het daar­bij vooral over wat ik ‘achteraf jour­nal­istiek’ noem: je gaat achteraf door o.a. inter­views proberen te recon­strueren wat er gebeurd is. ‘de prooi’ is daar een mooi voor­beeld van. Ik noem het ook wel ‘als het kalf ver­dronken is’ journalistiek.

Echte onder­zoek­sjour­nal­istiek is wat mij betreft dat type dat gebruik maakt van formele en informele bron­nen online en offline op het moment zelf. Een con­creet voor­beeld: toen ik splits­ings­man­ager van ABN Amro in 2007 werd (na de vijandige over­name door RBS etc) kreeg ik direct een tele­foon­tje van de BBC en van een jour­nal­ist uit Enge­land. Con­clusie: men kijkt niet alleen naar andere bladen, con­cur­renten of t.v., maar heeft ook actieve voel­horens in de ban­caire sec­tor zelf in bin­nen– en buitenland.

Wat mij betreft is de NRC een van de kran­ten in Ned­er­land die inhoudelijk zijn best doet in vergelijk­ing met andere kran­ten. Maar mijn con­sta­ter­ing dat veel jour­nal­is­ten in de Ned­er­landse media te veel naar elkaar kijken en te weinig gebruik maken van andere bron­nen, staat. In die zin maakt men voor mij als bedri­jf­skundige deel uit van het bestaande finan­ciële sys­teem in Ned­er­land en is men dus mede­v­er­ant­wo­ordelijk voor het hand­haven van de sta­tus quo. Dit is ook een veel geho­orde klacht van ‘gewone’ Ned­er­lan­ders die ik spreek bij lokale en regionale boekp­re­sen­taties, dis­cussieav­on­den, gast­col­leges en via Skype bv.

Het goede nieuws? Voor jour­nal­is­ten en media die zich willen onder­schei­den zijn er mogelijkhe­den genoeg zon­der dat dat veel tijd en geld zou kosten. Als je maar wilt.

Tony de Bree
Linkedin: hier.

p.s.
Dank aan Menno Tam­minga die na afloop de tijd nam om in een open en aan­ge­name dis­cussie van gedachten te wisselen.

debalie2Morgen. Zoals gebruikelijk weer vroeg op en dus mooi de tijd om verslag te doen van de sessie 'SNS, 1 jaar later' in de Balie. Ik was vooral geïnteresseerd in het onderwerp 'onderzoeksjournalistiek' en wat de auteurs van 'Giftig krediet' over de ondergang van de SNS Bank en de aanwezige journalisten en de hoofdredacteur van NRC Handelsblad, Peter Vandermeersch, daarover zouden zeggen. Ik was ook benieuwd naar de ervaringen van vastgoedexpert Rudy Stroink.

De reden? Iedereen die 'dagboek van een bankier. De dagelijkse werkelijkheid achter de prooi', mijn columns in bankbladen en bankblogs sinds 2008 heeft gelezen weet dat ik van mening was en ben dat er geen echte onderzoeksjournalistiek in Nederland bestaat zoals bv in de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland en Engeland (misschien op VPRO Tegenlicht na) en dat dat een van de redenen is dat er zo weinig verandert in het Nederlandse financiële systeem en dat we van de ene naar de andere crisis rommelen.

Het programma.

Allereerst Tom en Esther: gefeliciteerd met het boek. Ik weet uit ervaringen van mensen om me heen en dus uit eigen ervaring hoe zwaar de geboorte van een boek kan zijn. Kun je heel trots op zijn. Top. Over het programma kan ik kort zijn. Ik vond Rudy Stroink een verademing met zijn rustige antwoorden en herkenbare constateringen en feiten. Met betrekking tot de andere sprekers heb ik geen ander commentaar dan dat het voorspelbare inhoud was. Was het wel eens met P. Verhaar dat het goed zou zijn om het onderwerp 'bonussen' eens wat minder aandacht te geven. Heb op de een of andere reden een zwak voor Henk Nijboer (PvdA) die in ieder geval zijn best doet en er fris ingaat. Ook nu weer viel me weer op hoe groot de kloof in Nederland tussen 'de wetenschap' en de dagelijkse praktijk is bij het luisteren naar het betoog van Marcel Pheijffer.

Onderzoeksjournalistiek in Nederland.

Mbt het onderwerp 'onderzoeksjournalistiek in Nederland' en de financiële sector was het wachten op het eind van het programma toen Peter Vandermeersch, hoofdredacteur van het NRC Handelsblad aan het woord kwam. Zijn uitleg en zijn trots over het NRC en de kwaliteit van de onderzoeksjournalistiek is wel begrijpelijk met 'Giftig Krediet' als voorbeeld, maar hij had het daarbij vooral over wat ik 'achteraf journalistiek' noem: je gaat achteraf door o.a. interviews proberen te reconstrueren wat er gebeurd is. 'de prooi' is daar een mooi voorbeeld van. Ik noem het ook wel 'als het kalf verdronken is' journalistiek.

Echte onderzoeksjournalistiek is wat mij betreft dat type dat gebruik maakt van formele en informele bronnen online en offline op het moment zelf. Een concreet voorbeeld: toen ik splitsingsmanager van ABN Amro in 2007 werd (na de vijandige overname door RBS etc) kreeg ik direct een telefoontje van de BBC en van een  journalist uit Engeland. Conclusie: men kijkt niet alleen naar andere bladen, concurrenten of t.v., maar heeft ook actieve voelhorens in de bancaire sector zelf in binnen- en buitenland.

Wat mij betreft is de NRC een van de kranten in Nederland die inhoudelijk zijn best doet in vergelijking met andere kranten. Maar mijn constatering dat veel journalisten in de Nederlandse media te veel naar elkaar kijken en te weinig gebruik maken van andere bronnen, staat. In die zin maakt men voor mij als bedrijfskundige deel uit van het bestaande financiële systeem in Nederland en is men dus medeverantwoordelijk voor het handhaven van de status quo. Dit is ook een veel gehoorde klacht van 'gewone' Nederlanders die ik spreek bij lokale en regionale boekpresentaties, discussieavonden, gastcolleges en via Skype bv.

Het goede nieuws? Voor journalisten en media die zich willen onderscheiden zijn er mogelijkheden genoeg zonder dat dat veel tijd en geld zou kosten. Als je maar wilt.

Tony de Bree
Linkedin: hier.

p.s.
Dank aan Menno Tamminga die na afloop de tijd nam om in een open en aangename discussie van gedachten te wisselen.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Bijgewoond, Dagboek bankier, De toekomst van banken, Pluspost.nl, The Next Generation bank met de tags , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.