Veel mensen hebben geen carrièreplan b

Readability

Veel mensen hebben geen carrièreplan b

verzekeringenVeel mensen komen er als ze hun vaste baan ver­liezen achter dat ze niet of nauwelijks voor­bereid zijn op die nieuwe sit­u­atie. Ze hebben geen ‘car­rière­plan b’ . Jij wel?

Mor­gen, de afgelopen weken en maan­den heb ik onder andere van­wege ‘Dag­boek van een bankier’ en de ver­halen die daar in staan over mijn eigen ervarin­gen tij­dens 26 jaar bij ABN Amro, als onderne­mer in deeltijd en als interim man­ager en tij­dens het schri­jven van ‘Dinosauriër en krokodil’ met veel mensen bin­nen grote organ­isaties en met zelf­s­tandige onderne­mers gespro­ken over de dilemma’s waar je in de werkzame leven voor kunt komen te staan. Vaak komen daar dezelfde thema’s in terug:

> Moet ik car­rière (bli­jven) maken of een eigen bedrijf beginnen?

> Hoe kan ik geld ver­di­enen met mijn passie?

> Wat zijn jouw ervarin­gen, Tony, met onderne­men in deeltijd?

> Hoe kan ik me beter voor­berei­den op de vol­gende reorganisatie?

> Waar moet ik begin­nen als hoogopgeleide pro­fes­sional uit b.v. de finan­ciële sector?

> Waar zou ik mijn tran­si­tiebud­get aan moeten besteden?

> Moet ik wel dure oplei­din­gen gaan volgen?

Dit zijn slechts een paar thema’s die op dit moment bij veel mensen spe­len. Wat daar­bij in bijna alle gevallen opvalt is dat de meeste mensen met een vaste baan geen ‘car­rière­plan b’ hebben. Een ‘car­rière­plan b’ is een plan dat je direct kunt uitvo­eren als de nood aan de man is (of aan de vrouw is natu­urlijk!). Als bijvoor­beeld je part­ner zijn of haar vaste baan ver­li­est, iemand ziek wordt of als je zelf je vaste baan ver­li­est. Dit geldt zeker voor mensen die ouder dan 50 zijn, een groep van mensen in de samen­lev­ing voor wie het vin­den van een andere vaste baan bijna uit­ges­loten is.

Het goede nieuws

Hoewel er dus inder­daad veel vaste banen ver­loren gaan, is er op zich ruimte genoeg voor mensen die of in deeltijd of volti­jds geld willen ver­di­enen met beperkte mid­de­len. Offline en online. Alleen moet je je wel gericht om– en bij bli­jven scholen en aan het zijn dat je een heel andere beroep moet gaan kiezen. En dat is iets waar je bij reor­gan­isaties niet of nauwelijks iets over hoort. Noch van HR, noch van het man­age­ment noch van de vaak duurbe­taalde outplacement-​bureaus. Dat kan en moet beter en daar kun je zelf op ieder moment van je loop­baan zelf iets aan doen. Heel veel zelfs.

Tot slot

Wat mij betreft zou iedere man­ager, iedere werkne­mer, iedere grote organ­isatie in de profit– en de non-​profitsector, ieder duurzaam onderne­mend bedrijf en iedere HR-​professional ervoor moeten zor­gen dat mensen ver­plicht een car­rière­plan b opstellen en regel­matig bijwerken.

Hoe staat het eigen­lijk met JOUW car­rière­plan b?
Tony

Twit­ter: @tonydebree, @2urigewerkdag of @dagboekbankier.
Linkedin: hier

verzekeringenVeel mensen komen er als ze hun vaste baan verliezen achter dat ze niet of nauwelijks voorbereid zijn op die nieuwe situatie. Ze hebben geen 'carrièreplan b' . Jij wel?

Morgen, de afgelopen weken en maanden heb ik onder andere vanwege 'Dagboek van een bankier' en de verhalen die daar in staan over mijn eigen ervaringen tijdens 26 jaar bij ABN Amro, als ondernemer in deeltijd en als interim manager en tijdens het schrijven van 'Dinosauriër en krokodil' met veel mensen binnen grote organisaties en met zelfstandige ondernemers gesproken over de dilemma's waar je in de werkzame leven voor kunt komen te staan. Vaak komen daar dezelfde thema's in terug:

> Moet ik carrière (blijven) maken of een eigen bedrijf beginnen?

> Hoe kan ik geld verdienen met mijn passie?

> Wat zijn jouw ervaringen, Tony, met ondernemen in deeltijd?

> Hoe kan ik me beter voorbereiden op de volgende reorganisatie?

> Waar moet ik beginnen als hoogopgeleide professional uit b.v. de financiële sector?

> Waar zou ik mijn transitiebudget aan moeten besteden?

> Moet ik wel dure opleidingen gaan volgen?

Dit zijn slechts een paar thema's die op dit moment bij veel mensen spelen. Wat daarbij in bijna alle gevallen opvalt is dat de meeste mensen met een vaste baan geen 'carrièreplan b' hebben. Een 'carrièreplan b'  is een plan dat je direct kunt uitvoeren als de nood aan de man is (of aan de vrouw is natuurlijk!).  Als bijvoorbeeld je partner zijn of haar vaste baan verliest, iemand ziek wordt of als je zelf je vaste baan verliest. Dit geldt zeker voor mensen die ouder dan 50 zijn, een groep van mensen in de samenleving voor wie het vinden van een andere vaste baan bijna uitgesloten is.

Het goede nieuws

Hoewel er dus inderdaad veel vaste banen verloren gaan, is er op zich ruimte genoeg voor mensen die of in deeltijd of voltijds geld willen verdienen met beperkte middelen. Offline en online. Alleen moet je je wel gericht om- en bij blijven scholen en aan het zijn dat je een heel andere beroep moet gaan kiezen. En dat is iets waar je bij reorganisaties niet of nauwelijks iets over hoort. Noch van HR, noch van het management noch van de vaak duurbetaalde outplacement-bureaus. Dat kan en moet beter en daar kun je zelf op ieder moment van je loopbaan zelf iets aan doen. Heel veel zelfs.

Tot slot

Wat mij betreft zou iedere manager, iedere werknemer, iedere grote organisatie in de profit- en de non-profitsector, ieder duurzaam ondernemend bedrijf en iedere HR-professional ervoor moeten zorgen dat mensen verplicht een carrièreplan b opstellen en regelmatig bijwerken.

Hoe staat het eigenlijk met JOUW carrièreplan b?
Tony

Twitter: @tonydebree, @2urigewerkdag of @dagboekbankier.
Linkedin: hier

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Carriereplan b, HR-professionals, Leiderschap met de tags , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.