Trends: verdwijnende ‘dino-banen’

Readability

Trends: verdwijnende 'dino-banen'

dinosaurierbanenMor­gen,

De Volk­skrant pub­liceert sinds 4-​10-​2014 de resul­taten van een eigen onder­zoek over de duizen­den banen die door o.a. robots en dig­i­talis­er­ing gaan verd­wi­j­nen. In de finan­ciele sec­tor heeft men het dan vooral over admin­is­tratieve banen die eigen­lijk al van af de jaren’90 verd­wi­j­nen (zie ‘Dag­boek van een bankier’). Wat de onder­zoek­ers van de Volk­skrant inclusief Van Bom­mel niet vertellen is dat er nog veel meer andere vaste banen gaan verd­wi­j­nen: banen voor hoogopgeleide mensen.

Welke dino-​banen gaan er nog meer verdwijnen?

Hier komt de eerste serie van wat ik even voor het gemak ‘dino-​banen’ noe­men: banen die overal voorkomen bij uit­ster­vende, logge organ­isaties bin­nen en buiten de finan­ciele in de zake­lijke dien­stver­len­ing, ook wel ‘dinosauri­ers’ of ‘dino-​organisaties’ genoemd (zie ook ‘Dinosauriër of krokodil’) en die verd­wi­j­nen door de invo­er­ing van ICT bin­nen en buiten de organisatie:

- senior management

- mid­del­man­age­ment

- cor­po­rate HR-​professionals

- recruiters

- cor­po­rate com­mu­ni­catie & marketingspecialisten

- cor­po­rate ven­dor managers

- cor­po­rate ompli­ance officers

- oplei­ders & trainers

- man­age­ment consultants

- Lean & Six sigma experts en andere busi­ness process managers.

Deze banen zullen niet hele­maal verd­wi­j­nen maar het aan­tal zal sterk afne­men en de vereiste com­pe­ten­ties zullen sterk veran­deren: grotere nadruk op busi­ness & klanter­var­ing en sociale vaardighe­den. De belan­grijk­ste oorzaak voor deze afname is de ver­re­gaande automa­tis­er­ing, ‘de dig­i­talis­er­ing’ van ‘gov­er­nance’, ‘risk’ & ‘com­pli­ance’ (e-​governance, e-​risk en e-​compliance), de ver­min­derde noodzaak tot ‘man­age­ment’ ‘aans­tur­ing’ van hoogopgeleide medew­erk­ers en de onafwend­bare implosie van grote organ­isaties van­wege slim ‘deor­gan­is­eren’ in plaats van ‘reor­gan­is­eren’ door o.a. split­sen en het oph­ef­fen van over­bod­ige rollen en taken op het hoofd­kan­toor en decen­trale hoofdkantoorfuncties.

Nog een pret­tige dag.
Tony

p.s.

De Volk­skrant en de expert van McK­in­sey ver­gaten er nog meer trouwens. Welke? Dat zal ik in het vol­gende blog uitleggen.

Tony de Bree com­bi­neert 26 jaar ervar­ing in de inter­na­tionale finan­ciële sec­tor met een EEP, een pro­motie bedri­jf­skunde aan de R.U. G. over digitale’Transformation of Finan­cial Ser­vices Com­pa­nies’ (2001!) met 15 jaar ervar­ing als online onderne­mer in deeltijd met start-​ups en online zzp’ers wereld­wijd. In zijn nieuwe boek, ‘Dinosauriër of krokodil’ laat hij o.a. zien wat de impact van ICT is op man­a­gen, organ­is­eren en samen­werken en wat dat betekent voor het voortbestaan en de banen bij grote dinosauriërs voor hoopopgeleide man­agers en medew­erk­ers in een aan­tal indus­tri­etakken als het bankwezen, andere takken van sport in de zake­lijke dien­stver­len­ing en bij de (semi-​) over­heid. Volg hem op twit­ter op @tonydebree of op @dagboekbankier en op LinkedIn hier.

dinosaurierbanenMorgen,

De Volkskrant publiceert sinds  4-10-2014 de resultaten van een eigen onderzoek over de duizenden banen die door o.a. robots en digitalisering gaan verdwijnen. In de financiele sector heeft men het dan vooral over administratieve banen die eigenlijk al van af de jaren'90 verdwijnen (zie 'Dagboek van een bankier'). Wat de onderzoekers van de Volkskrant inclusief Van Bommel niet vertellen is dat er nog veel meer andere vaste banen gaan verdwijnen: banen voor hoogopgeleide mensen.

Welke dino-banen gaan er nog meer verdwijnen? 

Hier komt de eerste serie van wat ik even voor het gemak 'dino-banen' noemen: banen die overal voorkomen bij uitstervende, logge organisaties binnen en buiten de financiele in de zakelijke dienstverlening, ook wel 'dinosauriers' of 'dino-organisaties' genoemd (zie ook 'Dinosauriër of krokodil'en die verdwijnen door de invoering van ICT binnen en buiten de organisatie:

- senior management

- middelmanagement

- corporate HR-professionals

- recruiters

- corporate communicatie & marketingspecialisten

- corporate vendor managers

- corporate ompliance officers

- opleiders & trainers

- management consultants

- Lean & Six sigma experts en andere business process managers.

Deze banen zullen niet helemaal verdwijnen maar het aantal zal sterk afnemen en de vereiste competenties zullen sterk veranderen: grotere nadruk op business & klantervaring en sociale vaardigheden. De belangrijkste oorzaak voor deze afname is de verregaande automatisering, 'de digitalisering' van 'governance', 'risk' & 'compliance' (e-governance, e-risk en e-compliance), de verminderde noodzaak tot 'management' 'aansturing' van hoogopgeleide medewerkers en de onafwendbare implosie van grote organisaties vanwege slim 'deorganiseren' in plaats van 'reorganiseren' door o.a. splitsen en het opheffen van overbodige rollen en taken op het hoofdkantoor en decentrale hoofdkantoorfuncties.

Nog een prettige dag.
Tony

p.s.

De Volkskrant en de expert van McKinsey vergaten er nog meer trouwens. Welke? Dat zal ik in het volgende blog uitleggen.

Tony de Bree combineert 26 jaar ervaring in de internationale financiële sector met een EEP, een promotie bedrijfskunde aan de R.U. G.  over digitale'Transformation of Financial Services Companies' (2001!) met 15 jaar ervaring als online ondernemer in deeltijd met start-ups en online zzp'ers wereldwijd. In zijn nieuwe boek, 'Dinosauriër of krokodil' laat hij o.a. zien wat de impact van ICT is op managen, organiseren en samenwerken en wat dat betekent voor het voortbestaan en de banen bij grote dinosauriërs voor hoopopgeleide managers en medewerkers in een aantal industrietakken als het bankwezen, andere takken van sport in de zakelijke dienstverlening en bij de (semi-) overheid. Volg hem op twitter op @tonydebree of op @dagboekbankier en op LinkedIn hier.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Dagboek bankier, De toekomst van banken, Definities, Dinosauriër of krokodil, Het nieuwe werken, HR-professionals, Leiderschap, Persoonlijke ontwikkeling, Sociale innovatie, Talentmanagement, Trends, Verandermanagement met de tags , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.