Stop de heksenjachten, ga met elkaar in gesprek

Readability

Stop de heksenjachten, ga met elkaar in gesprek

abnamro5De afgelopen dagen is er weer een ware hek­sen­jacht ontstaan rond een bek­ende Ned­er­lan­der rond de Ned­er­landse ban­caire sec­tor. In dit geval rond Ewald Enge­len, hoogler­aar bij de UvA en zijn ver­zon­nen lijst van mensen in zijn boek ‘Schaduwelite’. Hoewel ik bepaald geen fan van Enge­len ben, vind ik deze hetze veel te ver gaan. Dit schreef ik als antwo­ord op dit blog van Mar­tin Visser van de Telegraaf.

Mar­tin, je geeft een eerlijk overzicht en ik kan me er wel in vin­den. Het prob­leem is wel dat Ewald door zijn sta­tus en door zijn veelvuldige mediaop­tre­dens op radio, t.v. en in o.a. De Balie waar ik vaak incog­nito bij was bij het grote pub­liek wel de sta­tus van finan­cieel expert heeft gekre­gen. Het enige dat ik hem ver­wijt is dat hij nooit inhoudelijk de dis­cussie aan heeft willen gaan met mensen uit de sec­tor zoals ikzelf (ook weten­schap­per) en dat hij zich vaak uit­laat over din­gen waar hij inhoudelijk gewoon geen ver­stand van heeft. Zijn stijl is gewoon ‘din­gen roepen’, ‘tegen zijn’ en ‘rebelleren’. Ik herken wel veel van die din­gen trouwens, maar de vraag is of het effec­tief is. Ik denk per­soon­lijk van niet.

Wat mij betreft zou je jezelf en andere mensen op radio, t.v. en b.v. bij De Balie die hem klakkeloos hebben ges­te­und inclusief bij het lanceren van zijn laat­ste boek ook eens kun­nen afvra­gen of het wel zo slim was en is om hem zoveel pub­liciteit en expo­sure te geven. Ik denk van niet. Hij had wat meer tegen zichzelf beschermd kun­nen wor­den door zijn ‘vrienden’.

Van mij hoeft hij niet weg en ik vindt de per­soon­lijke hetze tegen hem griezelig en typ­isch van het Ned­er­land van dit moment. Net zoals ik dat vind en vond bij Groenink en Van Keulen. Je moet altijd de inhoud van de per­soon schei­den. En daar kun­nen media en belan­grijke influ­encers zoals jijzelf ook een belan­grijke rol bij spe­len. Dus meer dialoog en min­der hetze. Eens?

Mvg
Tony de Bree

abnamro5De afgelopen dagen is er weer een ware heksenjacht ontstaan rond een bekende Nederlander rond de Nederlandse bancaire sector. In dit geval rond Ewald Engelen, hoogleraar bij de UvA en zijn verzonnen lijst van mensen in zijn boek 'Schaduwelite'. Hoewel ik bepaald geen fan van Engelen ben, vind ik deze hetze veel te ver gaan. Dit schreef ik als antwoord op dit blog van Martin Visser van de Telegraaf.

Martin, je geeft een eerlijk overzicht en ik kan me er wel in vinden. Het probleem is wel dat Ewald door zijn status en door zijn veelvuldige mediaoptredens op radio, t.v. en in o.a. De Balie waar ik vaak incognito bij was bij het grote publiek wel de status van financieel expert heeft gekregen. Het enige dat ik hem verwijt is dat hij nooit inhoudelijk de discussie aan heeft willen gaan met mensen uit de sector zoals ikzelf (ook wetenschapper) en dat hij zich vaak uitlaat over dingen waar hij inhoudelijk gewoon geen verstand van heeft. Zijn stijl is gewoon 'dingen roepen', 'tegen zijn' en 'rebelleren'. Ik herken wel veel van die dingen trouwens, maar de vraag is of het effectief is. Ik denk persoonlijk van niet.

Wat mij betreft zou je jezelf en andere mensen op radio, t.v. en b.v. bij De Balie die hem klakkeloos hebben gesteund inclusief bij het lanceren van zijn laatste boek ook eens kunnen afvragen of het wel zo slim was en is om hem zoveel publiciteit en exposure te geven. Ik denk van niet. Hij had wat meer tegen zichzelf beschermd kunnen worden door zijn 'vrienden'.

Van mij hoeft hij niet weg en ik vindt de persoonlijke hetze tegen hem griezelig en typisch van het Nederland van dit moment. Net zoals ik dat vind en vond bij Groenink en Van Keulen. Je moet altijd de inhoud van de persoon scheiden. En daar kunnen media en belangrijke influencers zoals jijzelf ook een belangrijke rol bij spelen. Dus meer dialoog en minder hetze. Eens?

Mvg
Tony de Bree

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in De bank van de toekomst, De toekomst van banken, Verandermanagement met de tags , , , , . Bookmark de permalink.