[EVENT]: Sessie Tony de Bree bij de Studie Vereniging Risk in Groningen, 26-11-2014

Readability

[EVENT]: Sessie Tony de Bree bij de Studie Vereniging Risk in Groningen, 26-11-2014

riskgroningenOp woens­dag 26 novem­ber a.s. houdt Tony de Bree, ex-​ABN Amro, auteur ‘Dag­boek van een bankier’ (2013) en ‘Dinosauriër of krokodil’ (2014) en blog­ger op www​.fm​.nl, op ver­zoek van Finan­ciële Studiev­erenig­ing Risk een inter­ac­tieve sessie voor stu­den­ten, risk, finance, account­ing en finan­cieel management.

Samen­vat­ting.

In deze inter­ac­tieve sessie zal ik na een korte intro­duc­tie vra­gen beant­wo­or­den over the­o­rie en dagelijkse prak­tijk rond thema’s als ‘de dagelijkse werke­lijkheid achter de prooi’, ‘9/​11′, ‘the war on ter­ror’, ‘zin en onzin van toezicht op banken’, ‘de impact van ICT op banken en verzek­er­aars’, ‘e-​governance, e-​risk, e-​finance, e-​compliance’, ‘dig­i­tale trans­for­matie in bank­ing & finance’, ‘nieuwe beroepen in account­ing, bank­ing, finance en com­pli­ance’ en wat er ook maar aan vra­gen en opmerkin­gen van de aan­wezige stu­den­ten uit de zaal komen.

Meer info op www​.verenig​in​grisk​.nl.

Tony de Bree com­bi­neert 26 jaar ervar­ing in de inter­na­tionale finan­ciële bij Amro en ABN Amro met een Euro­pean Exec­u­tive MBA, een pro­motie bedri­jf­skunde aan de R.U. Gronin­gen over de dig­i­tal ‘Trans­for­ma­tion of Finan­cial Ser­vices Com­pa­nies’ en 15 jaar ervar­ing met start-​ups en .com com­pa­nies. Op basis van zijn onder­zoek voor­spelde hij in dat proef­schrift de onder­gang van ABN Amro en ING: ‘The Death Of The Dinosaurs’. Volg hem op twit­ter op @dagboekbankier of @tonydebree en op LinkedIn hier.

riskgroningenOp woensdag 26 november a.s. houdt Tony de Bree, ex-ABN Amro, auteur 'Dagboek van een bankier' (2013) en ‘Dinosauriër of krokodil’ (2014) en blogger op www.fm.nl, op verzoek van Financiële Studievereniging Risk een interactieve sessie voor studenten, risk, finance, accounting en financieel management.

Samenvatting.

In deze interactieve sessie zal ik na een korte introductie vragen beantwoorden over theorie en dagelijkse praktijk rond thema's als 'de dagelijkse werkelijkheid achter de prooi', '9/11', 'the war on terror', 'zin en onzin van toezicht op banken', 'de impact van ICT op banken en verzekeraars', 'e-governance, e-risk, e-finance, e-compliance', 'digitale transformatie in banking & finance', 'nieuwe beroepen in accounting, banking, finance en compliance' en wat er ook maar aan vragen en opmerkingen van de aanwezige studenten uit de zaal komen.

Meer info op www.verenigingrisk.nl.

Tony de Bree combineert 26 jaar ervaring in de internationale financiële bij Amro en ABN Amro met een European Executive MBA, een promotie bedrijfskunde aan de R.U. Groningen over de digital 'Transformation of Financial Services Companies' en 15 jaar ervaring met start-ups en .com companies. Op basis van zijn onderzoek voorspelde hij in dat proefschrift de ondergang van ABN Amro en ING: 'The Death Of The Dinosaurs'. Volg hem op twitter op @dagboekbankier of @tonydebree en op LinkedIn hier.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Aankondiging, Dagboek bankier, Dinosauriër of krokodil, Events met de tags , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.