Salarisverhoging bij ABN Amro door Zalm mist iedere grond

Readability

Salarisverhoging bij ABN Amro door Zalm mist iedere grond

zalmabnamroDeze week maakte CEO Zalm van ABN Amro bek­end dat de salaris­sen van het mid­den­man­age­ment en andere ‘top-​bankiers’ met 20% waren ver­hoogd omdat de betrokke­nen vol­gens Zalm anders ‘weg zouden lopen’. Even los van het feit dat deze maa­tregel al door veel andere banken in Europa is toegepast om de nieuwe regel­gev­ing rond bonussen te omzeilen, is het belan­grijk te zien of dit argu­ment feit­elijk en inhoudelijk klopt voor die een hele groep bankman­agers bij ABN AMRO of bij andere groot­banken als ING of RABO.

Vraag 1: wat is een ‘topbankier’?

Een top­bankier is iemand die net zoals iedere andere medew­erker in welke tak van sport dan ook zijn geld aan­toon­baar dubbel en dwars waard is. In ter­men van het run­nen van een echte com­mer­ciële organ­isatie: iemand die zijn salaris dubbel en dwars terugver­di­ent en die niet of nauwelijks te ver­van­gen is. Met uit­ge­breide ken­nis en jaren­lange ervar­ing in de dagelijkse prak­tijk van de inter­na­tionale en nationale ban­caire sec­tor. Die aan­toon­bare track­record en aan­toon­bare ken­nis en ervar­ing maakt iemand tot een ‘top­bankier’. Zowel nation­aal als inter­na­tion­aal. Is dat hier het geval? In het geval van de huidige RvB van ABN Amro in ieder geval aan­toon­baar niet (zie de c.v’s van de ver­schil­lende leden hier). Ik ken per­soon­lijk geen of weinig voor­beelden van Ned­er­landse bankbestu­ur­ders van de afgelopen jaren die weg zijn gekocht. Hij wel?

Het lijkt er op alsof Zalm ‘top-​’ ver­wart met ‘hoog in de hiërar­chie’, dus hoog in zijn piramide-​organisatie. Dat is in ieder geval geen goede reden om wie dan ook (te) veel te betalen. Noch bij een min­is­terie noch bij een com­mer­ciële organ­isatie als een grootbank.

Vraag 2: is er schaarste?

De hoogte van het salaris en de extra 20% voor som­mige indi­viduen kan gerecht­vaardigd zijn als er een tekort is aan die mensen met de spec­i­fieke kwaliteiten zoals boven genoemd: als ze schaars zijn. Is dat zo? Het antwo­ord zal voor de meeste betrokken bestu­ur­ders en senior man­agers ‘née’ zijn. Er is geen sprake van gebrek aan top­man­agers (‘hoog’) of mid­del­man­agers in de Ned­er­landse ban­caire sec­tor. Er is ook geen schaarste aan echte top­bankiers in Ned­er­land. Inte­gen­deel, er zijn genoeg echte top­mensen op de markt beschik­baar. Mede gezien het grote aan­tal ervaren top­bankiers dat sinds 2008 bij de groot­banken is ontslagen.

Vraag 3: is er een Europese of inter­na­tionale markt voor Ned­er­landse ‘topbankiers’?

Ook hier is het antwo­ord een onom­won­den ‘née’. Op Rud­ing en een klein aan­tal voor­beelden en top­traders (echte ‘top­bankiers’) na is er geen enkele Europese of inter­na­tionale markt voor de meeste van deze hoge Ned­er­landse bankman­agers of bestu­ur­ders bij b.v. de Ned­er­landse groot­banken. Er is geen behoefte aan deze mensen aangezien er in de meeste overige lan­den in Europa ook veel ervaren lokale top­man­agers en echte top­bankiers beschik­baar zijn door opnieuw o.a. de grote reor­gan­isaties bij lokale en Europese (groot)banken. Dus aan­bod genoeg.

Con­clusie.

Er was en is geen enkel inhoudelijk argu­ment voor deze maa­tregel van CEO Zalm te vin­den. Noch kun­nen er voor­beelden gegeven wor­den. Als Zalm een beurs­gang echt wil ver­snellen, liggen andere maa­trege­len veel meer voor de hand:

1) Bek­ijk man­ager voor man­ager of de betrokkene uber­haupt het huidige hoge salaris ver­di­ent door te kijken naar zijn of haar per­soon­lijk ren­de­ment en gedrag.

2) Breng het aan­tal man­agers in deze dure ‘con­crete sand­wich’ (grote tussen­la­gen van senior– en mid­del­man­age­ment) terug. Gezien het hoge aan­tal hoogopgeleide mensen bij de Bank is zoveel top– en mid­del­man­age­ment totaal over­bodig. Dit zijn onn­odige ‘organisatiekosten’.

3) Als je echt objec­tief meet­baar bij­zon­dere tal­en­ten in huis hebt zoals Chris­tiano Ronaldo bij Real Madrid, dan kun je een uit­zon­der­ing maken en ken die dan een arbei­ds­mark­t­toes­lag (zie hier) die je ieder jaar bekijkt.

4) Gezien de ani­mositeit in de samen­lev­ing zou het aan te beve­len zijn om van de salarisver­hogin­gen af te zien en de top­salaris­sen zelfs vri­jwillig te ver­la­gen bij de Staats­bank. Als Zalm ten­min­ste echt naar de beurs wil en het vertrouwen echt wil herstellen.

Tot slot.

Het wordt hoog tijd dat min­is­ter Dijs­sel­bloem en de poli­tieke par­ti­jen in de Tweede Kamer de rol van aan­deel­houder namens de Ned­er­landse belast­ing­be­taler eens serieus gaan nemen. Als de Bank al gepri­va­tiseerd was, was deze maa­tregel nooit door de aan­deel­houd­er­sver­gader­ing goed gekeurd. Zeker in een tijd waarin de kosten voor de klanten van de Bank steeds hoger wor­den ter­wijl de ser­vice zien­dero­gen afneemt. Los van het feit dat het een com­pleet ver­keerd sig­naal is in de huidige tijd. Dijs­sel­bloem kan b.v. een drin­gend beroep op betrokken senior man­agers doen om vri­jwillig van deze salarisver­hogin­gen af te zien zoals in een aan­tal lan­den in Europa ook met suc­ces is gedaan. Daarna lijkt het ook zaak om vanuit de media en de klanten de druk op te voren. Dat werkt sowieso beter dan de zin­loze invo­er­ing van zaken als ‘de bankierseed’.

p.s.
Ik heb inmid­dels een groot gedeelte van mijn spaargeld bij de Staats­bank wegge­haald en naar een andere, kleinere bank overge­bracht (2132015).

zalmabnamroDeze week maakte CEO Zalm van ABN Amro bekend dat de salarissen van het middenmanagement en andere 'top-bankiers' met 20% waren verhoogd omdat de betrokkenen volgens Zalm anders 'weg zouden lopen'. Even los van het feit dat deze maatregel al door veel andere banken in Europa is toegepast om de nieuwe regelgeving rond bonussen te omzeilen, is het belangrijk te zien of dit argument feitelijk en inhoudelijk klopt voor die een hele groep bankmanagers bij ABN AMRO of bij andere grootbanken als ING of RABO.

Vraag 1: wat is een 'topbankier'?

Een topbankier is iemand die net zoals iedere andere medewerker in welke tak van sport dan ook zijn geld aantoonbaar dubbel en dwars waard is. In termen van het runnen van een echte commerciële organisatie: iemand die zijn salaris dubbel en dwars terugverdient en die niet of nauwelijks te vervangen is. Met uitgebreide kennis en jarenlange ervaring in de dagelijkse praktijk van de internationale en nationale bancaire sector. Die aantoonbare trackrecord en aantoonbare kennis en ervaring maakt iemand tot een 'topbankier'. Zowel nationaal als internationaal. Is dat hier het geval? In het geval van de huidige RvB van ABN Amro in ieder geval aantoonbaar niet (zie de c.v's van de verschillende leden hier). Ik ken persoonlijk geen of weinig voorbeelden van Nederlandse bankbestuurders van de afgelopen jaren die weg zijn gekocht. Hij wel?

Het lijkt er op alsof Zalm 'top-' verwart met 'hoog in de hiërarchie', dus hoog in zijn piramide-organisatie. Dat is in ieder geval geen goede reden om wie dan ook (te) veel te betalen. Noch bij een ministerie noch bij een commerciële organisatie als een grootbank.

Vraag 2: is er schaarste?

De hoogte van het salaris en de extra 20% voor sommige individuen kan gerechtvaardigd zijn als er een tekort is aan die mensen met de specifieke kwaliteiten zoals boven genoemd: als ze schaars zijn. Is dat zo? Het antwoord zal voor de meeste betrokken bestuurders en senior managers 'nee' zijn. Er is geen sprake van gebrek aan topmanagers ('hoog') of middelmanagers in de Nederlandse bancaire sector. Er is ook geen schaarste aan echte topbankiers in Nederland. Integendeel, er zijn genoeg echte topmensen op de markt beschikbaar. Mede gezien het grote aantal ervaren topbankiers dat sinds 2008 bij de grootbanken is ontslagen.

Vraag 3: is er een Europese of internationale markt voor Nederlandse 'topbankiers'?

Ook hier is het antwoord een onomwonden 'nee'. Op Ruding en een klein aantal voorbeelden en toptraders (echte 'topbankiers') na is er geen enkele Europese of internationale markt voor de meeste van deze hoge Nederlandse bankmanagers of bestuurders bij b.v. de Nederlandse grootbanken. Er is geen behoefte aan deze mensen aangezien er in de meeste overige landen in Europa ook veel ervaren lokale topmanagers en echte topbankiers beschikbaar zijn door opnieuw o.a. de grote reorganisaties bij lokale  en Europese (groot)banken. Dus aanbod genoeg.

Conclusie.

Er was en is geen enkel inhoudelijk argument voor deze maatregel van CEO Zalm te vinden. Noch kunnen er voorbeelden gegeven worden. Als Zalm een beursgang echt wil versnellen, liggen andere maatregelen veel meer voor de hand:

1) Bekijk manager voor manager of de betrokkene uberhaupt het huidige hoge salaris verdient door te kijken naar zijn of haar persoonlijk rendement en gedrag.

2) Breng het aantal managers in deze dure 'concrete sandwich' (grote tussenlagen van senior- en middelmanagement) terug. Gezien het hoge aantal hoogopgeleide mensen bij de Bank is zoveel top- en middelmanagement totaal overbodig. Dit zijn onnodige 'organisatiekosten'.

3) Als je echt objectief meetbaar bijzondere talenten in huis hebt zoals Christiano Ronaldo bij Real Madrid, dan kun je een uitzondering maken en ken die dan een arbeidsmarkttoeslag (zie hier) die je ieder jaar bekijkt.

4) Gezien de animositeit in de samenleving zou het aan te bevelen zijn om van de salarisverhogingen af te zien en de topsalarissen zelfs vrijwillig te verlagen bij de Staatsbank. Als Zalm tenminste echt naar de beurs wil en het vertrouwen echt wil herstellen.

Tot slot.

Het wordt hoog tijd dat minister Dijsselbloem en de politieke partijen in de Tweede Kamer de rol van aandeelhouder namens de Nederlandse belastingbetaler eens serieus gaan nemen. Als de Bank al geprivatiseerd was, was deze maatregel nooit door de aandeelhoudersvergadering goed gekeurd. Zeker in een tijd waarin de kosten voor de klanten van de Bank steeds hoger worden terwijl de service zienderogen afneemt. Los van het feit dat het een compleet verkeerd signaal is in de huidige tijd. Dijsselbloem kan b.v. een dringend beroep op betrokken senior managers doen om vrijwillig van deze salarisverhogingen af te zien zoals in een aantal landen in Europa ook met succes is gedaan. Daarna lijkt het ook zaak om vanuit de media en de klanten de druk op te voren. Dat werkt sowieso beter dan de zinloze invoering van zaken als 'de bankierseed'.

p.s.
Ik heb inmiddels een groot gedeelte van mijn spaargeld bij de Staatsbank weggehaald en naar een andere, kleinere bank overgebracht (21-3-2015).

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Bonussen bij banken, Dagboek bankier, De bank van de toekomst, De toekomst van banken met de tags , , , , , , , , . Bookmark de permalink.