Review ‘dagboek van een bankier’ door W. Scheepers, managementpro.nl

Readability

Review 'dagboek van een bankier' door W. Scheepers, managementpro.nl

dagboekbankiercoverklDe ‘dagelijkse werke­lijkheid achter de prooi’, de sub­ti­tel van het boek dat Tony de Bree recent pub­liceerde, ver­schi­jnt op het moment dat je als con­sument mocht verwachten dat de banken de prob­le­men die voort­woek­eren vanuit de jaren durende financieel-​economische cri­sis, ver achter zich zouden hebben gelaten. Niets is echter min­der waar.

Zo zit RABOBANK mid­den in de bestu­urlijke en coöper­atieve uitdagin­gen en blijken de finan­ciële malver­sa­ties bij SNS van een grotere dimen­sie dan dat die het ooit zijn geweest bij het DSB van Dirk Scheringa. De lankmoedigheid waarmee zowel poli­tiek als pub­liek de huidige prob­le­men over zich heen laten komen, zegt veel.

Maar De Bree toont aan dat deze prob­le­men niet zomaar zijn ontstaan; langzaam word je meegenomen in een sfeer die dicht in de buurt komt van Group Think. Zijn Dag­boek laat dan ook mooi (sic.) zien welke gedragin­gen er jaren­lang aan vooraf gin­gen ver voor­dat zich de finan­ciële prob­le­men voord­e­den. Een overeenkomst met het Valukas rap­port, roept dit op. De Valukas Inves­ti­ga­tion Board onder­zocht de onder­gang van LEHMAN Bros. De smeuïge details in dat rap­port laten zien dat er bin­nen deze finan­ciële dien­stver­lener al lange tijd veel mis was. Maar om nu te stellen dat LEHMAN’s mis­man­age­ment de cri­sis veroorza­akte? (hoewel……)

Dag­boek van een Bankier toont ook overeenkomst met The Wolf of Wall Street. Waar De Bree zich nog inhoudt, gaan bij Jor­dan Belfort alle rem­men los; soms zelfs let­ter­lijk. Het kan zijn dat dit voortkomt uit de cul­turele ver­schillen tussen Ned­er­land en de VS maar daarmee zijn de gedragin­gen van de Ned­er­landse bankiers er niet min­der om.

Dag­boek van een Bankier is een aan­ge­naam boek. Zeker als je, zoals ik, meerdere jaren hebt doorge­bracht bin­nen de sec­tor van de finan­ciële dien­stver­len­ing is het één feest van herken­ning. Of het boek door de huidige gen­er­atie bankiers momenteel veel wordt gelezen, weet ik niet, maar een aan­rader is het zeker.

Willem Scheep­ers; Man​age​ment​Pro​.nl

Nog veel meer reac­ties van lez­ers van ‘dag­boek van een bankier. de Dagelijkse werke­lijkheid achter de prooi’ lezen? Klik hier.

managementboeklogo man​age​ment​boek​.nl bolcombol​.comvangorcumlogo3kl Van Gorcum

Tip: bewaar uw aankoop­bon goed.….…..en volg me op Twit­ter: @dagboekbankier, Face­book: of LinkedIn voor spe­ciale acties, aan­biedin­gen en events.

dagboekbankiercoverklDe ‘dagelijkse werkelijkheid achter de prooi’, de subtitel van het boek dat Tony de Bree recent publiceerde, verschijnt op het moment dat je als consument mocht verwachten dat de banken de problemen die voortwoekeren vanuit de jaren durende financieel-economische crisis, ver achter zich zouden hebben gelaten. Niets is echter minder waar.

Zo zit RABOBANK midden in de bestuurlijke en coöperatieve uitdagingen en blijken de financiële malversaties bij SNS van een grotere dimensie dan dat die het ooit zijn geweest bij het DSB van Dirk Scheringa. De lankmoedigheid waarmee zowel politiek als publiek de huidige problemen over zich heen laten komen, zegt veel.

Maar De Bree toont aan dat deze problemen niet zomaar zijn ontstaan; langzaam word je meegenomen in een sfeer die dicht in de buurt komt van Group Think. Zijn Dagboek laat dan ook mooi (sic.) zien welke gedragingen er jarenlang aan vooraf gingen ver voordat zich de financiële problemen voordeden. Een overeenkomst met het Valukas rapport, roept dit op. De Valukas Investigation Board onderzocht de ondergang van LEHMAN Bros. De smeuïge details in dat rapport laten zien dat er binnen deze financiële dienstverlener al lange tijd veel mis was. Maar om nu te stellen dat LEHMAN’s mismanagement de crisis veroorzaakte? (hoewel……)

Dagboek van een Bankier toont ook overeenkomst met The Wolf of Wall Street. Waar De Bree zich nog inhoudt, gaan bij Jordan Belfort alle remmen los; soms zelfs letterlijk. Het kan zijn dat dit voortkomt uit de culturele verschillen tussen Nederland en de VS maar daarmee zijn de gedragingen van de Nederlandse bankiers er niet minder om.

Dagboek van een Bankier is een aangenaam boek. Zeker als je, zoals ik, meerdere jaren hebt doorgebracht binnen de sector van de financiële dienstverlening is het één feest van herkenning. Of het boek door de huidige generatie bankiers momenteel veel wordt gelezen, weet ik niet, maar een aanrader is het zeker.

Willem Scheepers; ManagementPro.nl

Nog veel meer reacties van lezers van 'dagboek van een bankier. de Dagelijkse werkelijkheid achter de prooi' lezen? Klik hier.

managementboeklogo managementboek.nl bolcombol.comvangorcumlogo3kl Van Gorcum

Tip: bewaar uw aankoopbon goed..........en volg me op Twitter: @dagboekbankier, Facebook: of LinkedIn voor speciale acties, aanbiedingen en events.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Dagboek bankier, Het boek, Reviews 'dagboek bankier' met de tags , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.