Recensie van Paul Scholten, COO van Theodoor Gillisen van ‘Dinosauriër of krokodil’

Readability

Recensie van Paul Scholten, COO van Theodoor Gillisen van 'Dinosauriër of krokodil'

dinosaurier3Ontv­ing een mooie review van Paul Scholten, Chief Oper­at­ing Offi­cer & lid van de Raad van Bestuur van Theodoor Gilis­sen Bankiers van ‘Dinosauriër of krokodil’. De toekomst van man­a­gen, organ­is­eren en samenwerken’.

‘Heb tij­dens mijn vakantie ‘Dinosauriër of krokodil’ kun­nen lezen, wat een heel (breed) beeld geeft van de strate­gis­che opties van (finan­ciële) bedri­jven in de huidige markt. Mijn commentaar:

- Getu­igt van een brede en indruk­wekkende ken­nis van aller­lei rel­e­vante aspecten van strate­gie.
— Is een kruis­ing tussen een “how to gids” en een kri­tis­che analyse, waar­bij ik het laat­ste het meest inter­es­sante vond.
— Geeft nog niet echt antwo­ord op de vraag waarom grote finan­ciële instellin­gen, die de markt goed inschat­ten en ook veel van de aan­bev­olen activiteiten onderne­men, toch niet in staat zijn om zich echt te veran­deren; miss­chien ligt daar nog iets achter.
— En uitein­delijk: een krokodil is eigen­lijk een verkleinde en gespe­cialiseerde vorm van een dinosauriër, die daar­door heeft kun­nen over­leven. Miss­chien een para­bel voor de huidige grote ondernemingen.

Groeten en suc­ces met je derde boek, Tony.’

Paul Scholten, Chief Oper­at­ing Offi­cer & Mem­ber of the Man­ag­ing Board, Theodoor Gilis­sen Bankiers.

dinosaurierofkrokodilBESTEL: Meer weten over dig­i­tal dis­rup­tion, organ­isatie economie, online busi­ness mod­ellen, Big Data, soci­aal kap­i­taal en nog veel meer in de prak­tijk? Bestel ‘Dinosauriër of krokodil’ nu online bij man​age​ment​boek​.nl, Bol​.com, in Oegst­geest & in Roelo­farendsveen.

dinosaurier3Ontving een mooie review van Paul Scholten, Chief Operating Officer & lid van de Raad van Bestuur van Theodoor Gilissen Bankiers van 'Dinosauriër of krokodil'. De toekomst van managen, organiseren en samenwerken'.

'Heb tijdens mijn vakantie 'Dinosauriër of krokodil' kunnen lezen, wat een heel (breed) beeld geeft van de strategische opties van (financiële) bedrijven in de huidige markt. Mijn commentaar:

- Getuigt van een brede en indrukwekkende kennis van allerlei relevante aspecten van strategie.
- Is een kruising tussen een "how to gids" en een kritische analyse, waarbij ik het laatste het meest interessante vond.
- Geeft nog niet echt antwoord op de vraag waarom grote financiële instellingen, die de markt goed inschatten en ook veel van de aanbevolen activiteiten ondernemen, toch niet in staat zijn om zich echt te veranderen; misschien ligt daar nog iets achter.
- En uiteindelijk: een krokodil is eigenlijk een verkleinde en gespecialiseerde vorm van een dinosauriër, die daardoor heeft kunnen overleven. Misschien een parabel voor de huidige grote ondernemingen.

Groeten en succes met je derde boek, Tony.'

Paul Scholten, Chief Operating Officer & Member of the Managing Board, Theodoor Gilissen Bankiers.

dinosaurierofkrokodilBESTEL: Meer weten over digital disruption, organisatie economie, online business modellen, Big Data, sociaal kapitaal en nog veel meer in de praktijk? Bestel 'Dinosauriër of krokodil' nu online bij managementboek.nl, Bol.com, in Oegstgeest & in Roelofarendsveen.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Boekbesprekingen, Digitale strategie, Dinosauriër of krokodil, Recensies 'Dinosaurier of krokodil' met de tags , , , , , , , , . Bookmark de permalink.