RE: ‘Historische stap richting bankenunie?’, Nieuwsuur

Readability

RE: 'Historische stap richting bankenunie?', Nieuwsuur

ecbimageMor­gen. Gis­teren naar Nieuw­suur gekeken en samen­vat­ting op web­site gelezen. Wat ik er objec­tief gezien van vind? Dat is sim­pel. Op basis van 26 jaar hands-​on ervar­ing vanuit ver­schil­lende rollen met nation­aal en inter­na­tion­aal banken­toezicht (lees: ‘Dag­boek van een bankier. De dagelijkse werke­lijkheid achter de prooi (19852011)’), zijn dit de conclusies.

Cen­traal geregeld.

Mijn ervar­ing van de afgelopen 26 jaar in ICT, de busi­ness en o.a. in Com­pli­ance (zie hier) heeft ons geleerd dat de ken­nis en ervar­ing om effec­tief en effi­cient banken­toezicht in te vullen in de lan­den zelf aan­wezig is. Door schade en schande hebben groot­banken als ABN Amro dat geleerd bij het invo­eren van grootschalige Compliance-​wet– en regel­gev­ing wereld­wijd na bv 911 of sanc­tiewet­gev­ing. En dat heeft niet of nauwelijks gew­erkt in de geau­toma­tiseerde, dig­i­tale flitswereld van dig­i­tale finan­ciele mark­ten. Denken dat dat beter gaat door het banken­toezicht te cen­tralis­eren en naar de ECB over te bren­gen is dus een illusie en een vlucht naar voren.

Belast­ing betaler

De belast­ing betaler zal nog steeds betalen. Waarom? De Over­heid kri­jgt het geld uit belastin­gen en die belastin­gen wor­den betaald door klanten van banken aangezien iedereen die een reken­ing bij een bank heeft straks meebetaald.

Banken betalen

Banken betalen niet, het senior man­age­ment van de banken zullen de kosten van dat cen­trale toezicht vanuit de ECB en de bij­drage aan dat fonds ongetwi­jfeld aan hun klanten door­bereke­nen. Dus ‘banken’ betalen niet, maar direct of indi­rect gewoon weer de belast­ing betaler.

Laat­ste bouwblokken

Er is geen enkel prak­tisch bewijs voor de stelling van Dijs­sel­bloem “Ik denk dat de banke­nunie helpt bij het gezon­der maken van de sec­tor”. En het­zelfde geldt voor “De risico’s die wij als Ned­er­land in het verleden liepen voor onze economie, die moeten we dan niet meer hebben.” Zoals mijn pro­fes­sor Finance in Whar­ton zei: ‘make me a believer, baby. You have 5 min­utes’. Zoals ook in de Volk­skrant van­mor­gen te lezen is, zijn alle stap­pen nog uiterst vaak in ter­men van het oper­a­tion­eel maken van ‘de besluiten’.

Wie bepaalt

Ik geloof er hele­maal niets van dat als de ECB beslist dat bv ABN Amro fail­liet mag gaan, dat de Ned­er­landse regering dat dan zomaar zal accepteren gezien de enorme gevol­gen voor de Ned­er­landse economie. Weer een typ­isch voor­beeld van meer belang hechten aan ‘een gemeen­schap­pelijke besliss­ing in Europa’ dan het invo­eren van effec­tieve maatregelen.

Wat wel? Hoe kom je tot effec­tief en effi­cient banken­toezicht in 2014?

Mijn sug­gesties heb ik opgeschreven in dit artikel in Bank & Effecten mag­a­zine over 25 jaar inter­na­tion­aal en nation­aal banken­toezicht en in deze bankblogs op deze site.

Nog een pret­tige dag.

Tony de Bree
Twit­ter: @dagboekbankier

ecbimageMorgen. Gisteren naar Nieuwsuur gekeken en samenvatting op website gelezen. Wat ik er objectief gezien van vind? Dat is simpel. Op basis van 26 jaar hands-on ervaring vanuit verschillende rollen met  nationaal en internationaal bankentoezicht (lees: 'Dagboek van een bankier. De dagelijkse werkelijkheid achter de prooi (1985-2011)'), zijn dit de conclusies.

Centraal geregeld.

Mijn ervaring van de afgelopen 26 jaar in ICT, de business en o.a. in Compliance (zie hier) heeft ons geleerd dat de kennis en ervaring om effectief en efficient bankentoezicht in te vullen in de landen zelf aanwezig is. Door schade en schande hebben grootbanken als ABN Amro dat geleerd bij het invoeren van grootschalige Compliance-wet- en regelgeving wereldwijd na bv 9/11 of sanctiewetgeving. En dat heeft niet of nauwelijks gewerkt in de geautomatiseerde, digitale flitswereld van digitale financiele markten. Denken dat dat beter gaat door het bankentoezicht te centraliseren en naar de ECB over te brengen is dus een illusie en een vlucht naar voren.

Belasting betaler

De belasting betaler zal nog steeds betalen. Waarom? De Overheid krijgt het geld uit belastingen en die belastingen worden betaald door klanten van banken aangezien iedereen die een rekening bij een bank heeft straks meebetaald.

Banken betalen

Banken betalen niet, het senior management van de banken zullen de kosten van dat centrale toezicht vanuit de ECB en de bijdrage aan dat fonds ongetwijfeld aan hun klanten doorberekenen. Dus 'banken' betalen niet, maar direct of indirect gewoon weer de belasting betaler.

Laatste bouwblokken

Er is geen enkel praktisch bewijs voor de stelling van Dijsselbloem "Ik denk dat de bankenunie helpt bij het gezonder maken van de sector''. En hetzelfde geldt voor "De risico's die wij als Nederland in het verleden liepen voor onze economie, die moeten we dan niet meer hebben." Zoals mijn professor Finance in Wharton zei: 'make me a believer, baby. You have 5 minutes'. Zoals ook in de Volkskrant vanmorgen te lezen is, zijn alle stappen nog uiterst vaak in termen van het operationeel maken van 'de besluiten'.

Wie bepaalt

Ik geloof er helemaal niets van dat als de ECB beslist dat bv ABN Amro failliet mag gaan, dat de Nederlandse regering dat dan zomaar zal accepteren gezien de enorme gevolgen voor de Nederlandse economie. Weer een typisch voorbeeld van meer belang hechten aan 'een gemeenschappelijke beslissing in Europa' dan het invoeren van effectieve maatregelen.

Wat wel? Hoe kom je tot effectief en efficient bankentoezicht in 2014?

Mijn suggesties heb ik opgeschreven in dit artikel in Bank & Effecten magazine over 25 jaar internationaal en nationaal bankentoezicht en in deze bankblogs op deze site.

Nog een prettige dag.

Tony de Bree
Twitter: @dagboekbankier

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Toezicht op banken met de tags , , , , , , , . Bookmark de permalink.