Persoonlijke tips voor boventallige bankmedewerkers (1)

Readability

Persoonlijke tips voor boventallige bankmedewerkers (1)

rabonlMor­gen.

Hoewel het al weer 3 jaar gele­den is dat ik zelf onderdeel uit mocht maken van de voor mij laat­ste reor­gan­isatie bij ABN Amro, kan ik me het pro­ces en de bijeenkom­sten nog goed herin­neren en vooral de emoties van veel van de collega’s. Daarom geef ik hieron­der wat eerste per­soon­lijke tips voor mensen die nu bij de RABO tot de golf van 6000 of 10002000 mogelijke boven­tal­li­gen horen. Gebaseerd op mijn eigen per­soon­lijke ervarin­gen sinds 2010. Miss­chien heb je er wat aan.

1) Vraag om juridisch advies bij een bevriende relatie en doc­u­menteer alles.

2) Probeer je vertrek als een kans te zien door zo snel mogelijk na te denken over ‘wat wel’.

3) Ga zo snel mogelijk nadenken over waar je objec­tief goed in bent.

4) Zoek ex-collega’s of andere mensen uit de sec­tor of daar­buiten op die eerlijk ervarin­gen delen met een posi­tieve insteek. Twit­ter en Linkedin zijn daar goede hulp­mid­de­len voor.

5) Ga zsm het gesprek aan met je part­ner, eventuele kinderen, vrien­den en andere mensen waar je energie van krijgt.

6) Analy­seer onmid­del­lijk je finan­ciele sit­u­atie en stop direct onn­odige uitgaven.

7) Neem de tijd en neem geen over­haaste beslissin­gen over je toekomst en oplei­din­gen etc.

Hopelijk heb je hier wat aan.

Suc­ces en kop op.
Tony de Bree, ex-​Amro & ABN Amro (19852011).

rabonlMorgen.

Hoewel het al weer 3 jaar geleden is dat ik zelf onderdeel uit mocht maken van de voor mij laatste reorganisatie bij ABN Amro, kan ik me het proces en de bijeenkomsten nog goed herinneren en vooral de emoties van veel van de collega's. Daarom geef ik hieronder wat eerste persoonlijke tips voor mensen die nu bij de RABO tot de golf van 6000 of 1000/2000 mogelijke boventalligen horen. Gebaseerd op mijn eigen persoonlijke ervaringen sinds 2010. Misschien heb je er wat aan.

1) Vraag om juridisch advies bij een bevriende relatie en documenteer alles.

2) Probeer je vertrek als een kans te zien door zo snel mogelijk na te denken over 'wat wel'.

3) Ga zo snel mogelijk nadenken over waar je objectief goed in bent.

4) Zoek ex-collega's of andere mensen uit de sector of daarbuiten op die eerlijk ervaringen delen met een positieve insteek. Twitter en Linkedin zijn daar goede hulpmiddelen voor.

5) Ga zsm het gesprek aan met je partner, eventuele kinderen, vrienden en andere mensen waar je energie van krijgt.

6) Analyseer onmiddellijk je financiele situatie en stop direct onnodige uitgaven.

7) Neem de tijd en neem geen overhaaste beslissingen over je toekomst en opleidingen etc.

Hopelijk heb je hier wat aan.

Succes en kop op.
Tony de Bree, ex-Amro & ABN Amro (1985-2011).

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in HR-professionals, Verandermanagement, Zeg je baas gedag met de tags , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.