Mythe 1 Luyendijk ontzenuwd in De Nieuwe Banier.

Readability

Mythe 1 Luyendijk ontzenuwd in De Nieuwe Banier.

denieuwebanierOp 12 maart jl werd ik door mensen van de Nieuwe Ban­ier in Rot­ter­dam, de geboortes­tad van mijn moeder, uitgen­odigd om als ‘ex-​bankier’ mee te doen aan het debat over de VPRO Tegen­licht uitzend­ing met Joris Luyendijk. Vooraf las ik zijn boek ‘Dit kan toch niet waar zijn’ en keek ik naar de uitzend­ing om de dis­cussie met mensen uit de zaal aan te kun­nen gaan. Een kort ver­slag van de avond en wat er daarna gebeurde.

Wat vooraf ging aan De Nieuwe Banier.

Via een oude bek­ende, een mede-​columnist op het inmid­dels ter zie­len gegane Plus​post​.nl, werd ik door mensen van De Nieuwe Ban­ier uitgen­odigd om als ‘ex-​bankier’ mee te doen aan een dis­cussie over het boek van Luyendijk en over de VPRO Tegen­licht uitzend­ing. Wat al direct opviel toen ik in mijn agenda had gekeken en ‘ja’ had gezegd, was dat de organ­isatoren zeer ver­baasd waren dat ik gewoon langs wilde komen. Voor mijzelf was dat hele­maal niets bij­zon­ders. Ik heb nooit anders gedaan. Niet toen ik nog bij Amro en ABN Amro werkte en ook niet sinds ik bij de Bank weg ben gegaan in 2011 en eind 2013 ‘Dag­boek van een bankier. De dagelijkse werke­lijkheid achter de prooi’ pub­liceerde zoals veel mensen bij de Rotary, bij lokale onderne­mersv­erenigin­gen en bij bib­lio­theken in het land inmid­dels in de prak­tijk hebben kun­nen ervaren.

De 1e mythe van Luyendijk ontzenuwd.

Toen ik de avond zelf in de Nieuwe Ban­ier aankwam, bleek opnieuw dat men tot het laat­ste moment benieuwd was geweest of ik wel zou komen. Tuurlijk. Waarom niet? De ont­vangst was aller­hartelijkst en we hebben heer­lijk samen gegeten. Top dus. De sessie zelf ver­liep wat mij betreft goed. De sfeer was na het bek­ijken van de VPRO Tegen­licht bijeenkomst wel een beetje ges­pan­nen, hele­maal toen bleek dat er ‘een van die mensen’ na de pauze op de bank plaats zou nemen: ik dus. Maar daarna ontstond er wat mij betreft een inter­es­sant dis­cussie. Natu­urlijk is niet alles bespro­ken en je kunt het inhoudelijk oneens met elkaar zijn. Maar het con­tact was er. En daar ging het om. Ik blijf geloven in de waarde van bruggen slaan en met elkaar in inhoudelijke dialoog gaan over belan­grijke zaken die ons alle­maal aan­gaan. Bin­nen en buiten Ned­er­land. En daarom begon ik mijn beant­wo­ord­ing van vra­gen in De Nieuwe Ban­ier dan ook met de zin dat ik door mijn aan­wezigheid de 1e mythe van Luyendijk had ontzenuwd: ZE (‘de bankiers’) willen niet praten en niet in debat gaan’, wat mij betreft een essen­tieel onderdeel van het mar­ket­ing­model rond ‘Het kan toch niet waar zijn’ (zie daarover bin­nenkort een ander blog). Het tegen­deel is dus waar zoals ik zelf samen met mensen van andere banken inmid­dels al bijna 30 jaar laat zien: nodig mensen gewoon uit en voer een inhoudelijke dialoog, ook al ben je boos en woe­dend. Veel mensen komen, zeker weten. Maar behan­del elkaar wel met respect en stap over je woede heen. En heb begrip voor het feit dat mensen niet altijd het achter­ste van hun tong kun­nen laten zien. Net zoals in andere bedri­jf­s­takken het geval is.

Wat daarna kwam.

Na die bijeenkomst in De Ban­ier zijn din­gen heel snel gegaan, ik heb besloten op hun ver­zoek besloten om samen met andere mensen uit de sec­tor Eric Smit en de andere redac­tiele­den van www​.ftm​.nl te onder­s­te­unen, ik ben o.a. door WNL geïn­ter­viewd en door BRN radio en ik ben door Toine Her­mans van De Volk­skrant geïn­ter­viewd (zie de col­umn op vri­jdag 10 april ‘Echte bankier’). Ik sta net als veel mensen in de ban­caire sec­tor open voor ieder inhoudelijk debat met als doel om de werke­lijke prob­le­men te benoe­men, op basis van 26 jaar ken­nis en ervar­ing in de prak­tijk en de the­o­rie en hon­der­den columns en artike­len. Om zo mee te werken aan een goede prob­leemde­fin­i­tie en aan goede voor­licht­ing en infor­matievoorzien­ing aan iedereen die daar in Ned­er­land open voorstaat. Zoals ik b.v. ook in dit inter­view heb gedaan en in andere pro­fes­sionele bank­ing & finance bladen en op hun sites. Ook daar schuw ik de dialoog en de inhoudelijke dis­cussies niet en ik ben blij dat daar ook ruimte voor is bin­nen de finan­ciële sector.

Dat dat niet altijd gemakke­lijk is, staat buiten kijf. Het kost veel energie, zeker na zo’n uitzend­ing van Luyendijk van VPRO Tegen­licht, een pro­gramma waar ik altijd met veel plezier naar keek en kijk. Maar zolang het over inhoud gaat en niet gepaard gaat met per­soon­lijke aan­vallen en het­zes is het wat mij betreft prima. Het heeft in ieder geval al veel gesprekken opgeleverd. Inclusief met de ver­schil­lende redac­tiele­den bij ftm​.nl. En dat is alleen maar winst.

Nog een pret­tige dag.
Tony de Bree

Volg Tony op Twit­ter hier en let’s con­nect via LinkedIn hier.

denieuwebanierOp 12 maart jl werd ik door mensen van de Nieuwe Banier in Rotterdam, de geboortestad van mijn moeder, uitgenodigd om als 'ex-bankier' mee te doen aan het debat over de VPRO Tegenlicht uitzending met Joris Luyendijk. Vooraf las ik zijn boek 'Dit kan toch niet waar zijn' en keek ik naar de uitzending om de discussie met mensen uit de zaal aan te kunnen gaan. Een kort verslag van de avond en wat er daarna gebeurde.

Wat vooraf ging aan De Nieuwe Banier.

Via een oude bekende, een mede-columnist op het inmiddels ter zielen gegane Pluspost.nl, werd ik door mensen van De Nieuwe Banier uitgenodigd om als 'ex-bankier' mee te doen aan een discussie over het boek van Luyendijk en over de VPRO Tegenlicht uitzending. Wat al direct opviel toen ik in mijn agenda had gekeken en 'ja' had gezegd, was dat de organisatoren zeer verbaasd waren dat ik gewoon langs wilde komen. Voor mijzelf was dat helemaal niets bijzonders. Ik heb nooit anders gedaan. Niet toen ik nog bij Amro en ABN Amro werkte en ook niet sinds ik bij de Bank weg ben gegaan in 2011 en eind 2013 'Dagboek van een bankier. De dagelijkse werkelijkheid achter de prooi' publiceerde zoals veel mensen bij de Rotary, bij lokale ondernemersverenigingen en bij bibliotheken in het land inmiddels in de praktijk hebben kunnen ervaren.

De 1e mythe van Luyendijk ontzenuwd.

Toen ik de avond zelf in de Nieuwe Banier aankwam, bleek opnieuw dat men tot het laatste moment benieuwd was geweest of ik wel zou komen. Tuurlijk. Waarom niet? De ontvangst was allerhartelijkst en we hebben heerlijk samen gegeten. Top dus. De sessie zelf verliep wat mij betreft goed. De sfeer was na het bekijken van de VPRO Tegenlicht bijeenkomst wel een beetje gespannen, helemaal toen bleek dat er 'een van die mensen' na de pauze op de bank plaats zou nemen: ik dus. Maar daarna ontstond er wat mij betreft een interessant discussie. Natuurlijk is niet alles besproken en je kunt het inhoudelijk oneens met elkaar zijn. Maar het contact was er. En daar ging het om. Ik blijf geloven in de waarde van bruggen slaan en met elkaar in inhoudelijke dialoog gaan over belangrijke zaken die ons allemaal aangaan. Binnen en buiten Nederland. En daarom begon ik mijn beantwoording van vragen in De Nieuwe Banier dan ook met de zin dat ik door mijn aanwezigheid de 1e mythe van Luyendijk had ontzenuwd: 'ZE ('de bankiers') willen niet praten en niet in debat gaan', wat mij betreft een essentieel onderdeel van het marketingmodel rond 'Het kan toch niet waar zijn' (zie daarover binnenkort een ander blog). Het tegendeel is dus waar zoals ik zelf samen met mensen van andere banken inmiddels al bijna 30 jaar laat zien: nodig mensen gewoon uit en voer een inhoudelijke dialoog, ook al ben je boos en woedend. Veel mensen komen, zeker weten. Maar behandel elkaar wel met respect en stap over je woede heen. En heb begrip voor het feit dat mensen niet altijd het achterste van hun tong kunnen laten zien. Net zoals in andere bedrijfstakken het geval is.

Wat daarna kwam.

Na die bijeenkomst in De Banier zijn dingen heel snel gegaan, ik heb besloten op hun verzoek besloten om samen met andere mensen uit de sector Eric Smit en de andere redactieleden van www.ftm.nl te ondersteunen, ik ben o.a. door WNL geïnterviewd en door BRN radio en ik ben door Toine Hermans van De Volkskrant geïnterviewd (zie de column op vrijdag 10 april 'Echte bankier'). Ik sta net als veel mensen in de bancaire sector open voor ieder inhoudelijk debat met als doel om de werkelijke problemen te benoemen, op basis van 26 jaar kennis en ervaring in de praktijk en de theorie en honderden columns en artikelen. Om zo mee te werken aan een goede probleemdefinitie en aan goede voorlichting en informatievoorziening aan iedereen die daar in Nederland open voorstaat. Zoals ik b.v. ook in dit interview heb gedaan en in andere professionele banking & finance bladen en op hun sites. Ook daar schuw ik de dialoog en de inhoudelijke discussies niet en ik ben blij dat daar ook ruimte voor is binnen de financiële sector.

Dat dat niet altijd gemakkelijk is, staat buiten kijf. Het kost veel energie, zeker na zo'n uitzending van Luyendijk van VPRO Tegenlicht, een programma waar ik altijd met veel plezier naar keek en kijk. Maar zolang het over inhoud gaat en niet gepaard gaat met persoonlijke aanvallen en hetzes is het wat mij betreft prima. Het heeft in ieder geval al veel gesprekken opgeleverd. Inclusief met de verschillende redactieleden bij ftm.nl. En dat is alleen maar winst.

Nog een prettige dag.
Tony de Bree

Volg Tony op Twitter hier en let's connect via LinkedIn hier.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Beursgang ABN Amro, Bonussen bij banken, Cultuurverandering bij banken, Dagboek bankier met de tags , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.