Mobile marketing trends in de financiële dienstverlening in 2014

Readability

Mobile marketing trends in de financiële dienstverlening in 2014

2012_28juni Alice_diploma (111)Mor­gen.

De snelle toe­name van het gebruik van mobiele appa­ratuur en mobiel Inter­net door Ned­er­landse con­sumenten, het mid­den– en klein bedrijf en grote bedri­jven biedt grote kansen voor onderne­mers bij de ver­schil­lende grote en kleine banken in Ned­er­land en andere finan­ciële instellin­gen zoals verzek­er­aars om zichzelf te onder­schei­den van de con­cur­ren­tie. En gek genoeg geldt het­zelfde voor de economis­che recessie die veel van de klanten van diezelfde instellin­gen treft.

Een aan­tal mobile mar­ket­ing trends voor 2014 vanuit het per­spec­tief van uw klanten:

- Klanten zijn zeer geïn­ter­esseerd in per­soon­lijke aan­biedin­gen. Dit betekent dat per­son­al­isatie een kri­tis­che suc­ces­fac­tor zal wor­den bij klant reten­tie management;

- Door de cri­sis zijn Ned­er­lan­ders nog meer dan anders gespitst op per­soon­lijke aan­biedin­gen en kortin­gen: mobile deal­mar­ket­ing en mobiele kort­ings­bon­nen zullen een belan­grijke invloed hebben op het koopgedrag;

- Klanten verwachten op ieder mobile appa­raat dat men gebruikt een­zelfde con­sis­tente mobiele/​online klant­belev­ing, waar­bij mobile video mar­ket­ing en mobile social media mar­ket­ing steeds meer een geïn­te­greerd onderdeel uit zullen gaan maken van die mobiele klanter­var­ing bij mobiele marktleiders;

- Veel mobiele gebruik­ers zijn van de Y-​generatie, de gen­er­atie die is op gegroeid met games. Voor hen is gam­i­fi­ca­tion mar­ket­ing een must-​have voor mobiele lei­ders in de finan­ciële dienstverlening;

- Een algemene trend in mobile mar­ket­ing voor 2014 is dat video, geluid, foto’s en afbeeldin­gen waaron­der info­graph­ics (info­graph­ics mar­ket­ing) steeds meer de plaats zullen innemen van tekst, nieuws­brieven en e-​mails. Dit geldt zeker ook voor het delen op social media als Face­book, LinkedIn, Twit­ter en vooral Pin­ter­est en Instagram.

Con­clusies.

2014 wordt HET jaar waar­bij mobiele & dig­i­tale lei­ders in de finan­ciële dien­stver­len­ing een suc­cesvolle tran­si­tie en kan­tel­ing van de organ­isatie zullen hebben doorge­maakt van een tra­di­tionele mar­ket­ing– en com­mu­ni­catie model naar een per­soon­lijke, mobiele wow! ervar­ing met een geper­son­aliseerde sociale klant– en medew­erker belev­ing, online en offline. Inclusief direct con­tact met je eigen ervaren adviseur bij de mobiele mark­tlei­ders bin­nen de finan­ciële sec­tor via Skype, What­App, SMS en telefoon.

De oude dinosauriër ‘Lean & Mean’ groot­banken zullen zich vee­lal bli­jven richten op het per­fec­tioneren van het onper­soon­lijke zelf­be­di­en­ing push­model over ‘alle mobiele kanalen’ op het Inter­net heen, aan ‘me-​too’ dig­i­tale strate­gie bli­jven doen (zie hier) en bli­jven vechten om de prijs van ‘de beste bankweb­site van alle dinosauriër banken in Ned­er­land’. Hun inkom­sten zullen zo bli­jven dalen en de ver­hoging van de tarieven en de grote reor­gan­isaties zullen door bli­jven gaan.

Tony de Bree is Ebiz-​ondernemer, adviseur, spreker, trainer, coach, colum­nist, ex-​bankier (19852011) @abnamro en auteur van de best­seller ‘Dag­boek van een bankier’ (2013). Hij werkt online en offline samen met mensen bij onderne­mende profit– en non-​profit organ­isaties, start-​ups en met zzpers en mkbers in bin­nen– en buiten­land om de cri­sis te over­leven en snel nieuwe inno­vatieve ver­di­en­mod­ellen in te voeren. Volg hem op Twit­ter: http://​twit​ter​.com/​t​o​n​y​d​ebree en LinkedIn: http://​www​.linkedin​.com/​i​n​/​t​o​n​y​d​ebree. Con­tact: 06343878060634387806.

2012_28juni Alice_diploma (111)Morgen.

De snelle toename van het gebruik van mobiele apparatuur en mobiel Internet door Nederlandse consumenten, het midden- en klein bedrijf en grote bedrijven biedt grote kansen voor ondernemers bij de verschillende grote en kleine banken in Nederland en andere financiële instellingen zoals verzekeraars om zichzelf te onderscheiden van de concurrentie.  En gek genoeg geldt hetzelfde voor de economische recessie die veel van de klanten van diezelfde instellingen treft.

Een aantal mobile marketing trends voor 2014 vanuit het perspectief van uw klanten:

- Klanten zijn zeer geïnteresseerd in persoonlijke aanbiedingen. Dit betekent dat personalisatie een kritische succesfactor zal worden bij klant retentie management;

- Door de crisis zijn Nederlanders nog meer dan anders gespitst op persoonlijke aanbiedingen en kortingen: mobile dealmarketing en mobiele kortingsbonnen zullen een belangrijke invloed hebben op het koopgedrag;

- Klanten verwachten op ieder mobile apparaat dat men gebruikt eenzelfde consistente mobiele/online klantbeleving, waarbij mobile video marketing en mobile social media marketing steeds meer een geïntegreerd onderdeel uit zullen gaan maken van die mobiele klantervaring bij mobiele marktleiders;

- Veel mobiele gebruikers zijn van de Y-generatie, de generatie die is op gegroeid met games. Voor hen is gamification marketing een must-have voor mobiele leiders in de financiële dienstverlening;

- Een algemene trend in mobile marketing voor 2014 is dat video, geluid, foto’s en afbeeldingen waaronder infographics (infographics marketing) steeds meer de plaats zullen innemen van tekst, nieuwsbrieven en e-mails. Dit geldt zeker ook voor het delen op social media als Facebook, LinkedIn, Twitter en vooral Pinterest en Instagram.

Conclusies.

2014 wordt HET jaar waarbij mobiele & digitale leiders in de financiële dienstverlening een succesvolle transitie en kanteling van de organisatie zullen hebben doorgemaakt van een traditionele marketing- en communicatie model naar een persoonlijke, mobiele wow! ervaring met een gepersonaliseerde sociale klant- en medewerker beleving, online en offline. Inclusief direct contact met je eigen ervaren adviseur bij de mobiele marktleiders binnen de financiële sector via Skype, WhatApp, SMS en telefoon.

De oude dinosauriër ‘Lean & Mean’  grootbanken zullen zich veelal blijven richten op het perfectioneren van het onpersoonlijke zelfbediening pushmodel over ‘alle mobiele kanalen’ op het Internet heen, aan ‘me-too’ digitale strategie blijven doen (zie hier) en blijven vechten om de prijs van ‘de beste bankwebsite van alle dinosauriër  banken in Nederland’.  Hun inkomsten zullen zo blijven dalen en de verhoging van de tarieven en de grote reorganisaties zullen door blijven gaan.

Tony de Bree is Ebiz-ondernemer, adviseur, spreker, trainer, coach, columnist, ex-bankier (1985-2011) @abnamro en auteur van de bestseller ‘Dagboek van een bankier’ (2013). Hij werkt online en offline samen met mensen bij ondernemende profit- en non-profit organisaties, start-ups en met zzpers en mkbers in binnen- en buitenland om de crisis te overleven en snel nieuwe innovatieve verdienmodellen in te voeren. Volg hem op Twitter: http://twitter.com/tonydebree en LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/tonydebree. Contact: 06-3438780606-34387806.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Mobile marketing, Social media marketing, Trends, Video marketing met de tags , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.