Maverick of Don Quixote?

Readability

Maverick of Don Quixote?

luckylukeevenwichtIn 1995 las ik tij­dens mijn EEP MBA het boek ‘Mav­er­ick’ van Ricardo Sem­ler. Dat boek heeft me enorm geïn­spireerd in mijn lat­ere loop­baan in de finan­ciële sec­tor. In dit blog wordt uit­gelegd wat een mav­er­ick is, hoe je een mav­er­ick kunt wor­den en hoe mav­er­icks een rol kun­nen spe­len bij het veran­deren van organ­isaties van binnenuit.

Wat is een mav­er­ick eigenlijk?

Een mav­er­ick (m/​v) is een vri­jbuiter, een vri­jge­vochten geest en onortho­dox indi­vidu. Noem het maar even een soort ‘Lucky Luke’. Hij is inte­ger en betrouw­baar, cijfert zichzelf vaak hele­maal of gedeel­telijk weg en is niet te beroerd om risico’s te nemen en de kolen uit het vuur te halen. Hij heeft een broertje dood aan onrecht en springt vaak in de bres voor de zwakkeren. Het is een even­wicht­skun­ste­naar die altijd cool bli­jft, ook al staan de gieren klaar om hem af te maken en op te eten als hij gewond is. Maar hij redt zich er altijd weer heel­huids uit.

Een ander inter­es­sant aspect is dat anderen hem een mav­er­ick vin­den maar dat hij of zij zich daar zelf meestal niet zo mee bezighoudt: hij is nu een­maal zo, hij kan niet anders.

Wordt je een mav­er­ick of ben je als mav­er­ick geboren?

Dit is een moeil­ijke vraag. Naar mijn mening kun je mensen mensen wel bepaalde aspecten kunt aan­leren in de vorm van trucs en check­lists, maar dat het een beetje is als ‘onderne­mend’, ‘cre­atief’ of ‘inno­vatief’: je moet het ook wel in je hebben, in je genen. Nu is het zeker zo dat je opvoed­ing en je sociale omgev­ing een belan­grijke rol spe­len, maar dat geldt eigen­lijk ook voor je lat­ere, pro­fes­sionele leven. Net als je vader of moeder en je fam­i­lie en vrien­den ervoor kun­nen zor­gen dat je je op een bepaalde manier ontwikkelt, geldt dat zon­der twi­jfel ook voor het suc­cesvol kun­nen fun­geren als mav­er­ick bin­nen een organ­isatie. Met andere woor­den, de werkomgev­ing moet er wel geschikt voor zijn. In de bedri­jf­s­cul­tuur van een tra­di­tionele, hiërar­chis­che ‘dino-​organisatie’ kri­j­gen mav­er­icks het in principe moeil­ijk als ze al de kans kri­j­gen om op te staan. En in kleinere organ­isaties gaat het ook gemakke­lijker dan in grote of mid­del­grote organ­isaties: de cul­tu­urschok is dan min­der groot of is hele­maal afwezig.

Mav­er­ick of Don Quixote?

Op basis van mijn eigen ervarin­gen en die van anderen waaron­der natu­urlijk Ricardo Sem­ler zelf, kun je con­clud­eren dat de organ­isatie waarin je moet oper­eren wel de juiste omgev­ing moet schep­pen waarin je als mav­er­ick moet oper­eren. Zelf Lucky Luke legt het af tegen de veel boeven en gieren.… In tegen­stelling tot change agents heb je als mav­er­ick immers ook geen formele sta­tus of formeel man­daat. Je hebt een voor­beeld­func­tie, je ‘loopt vaak voor de muziek uit’. Je moet vol­doende spon­soren hebben en de bedri­jf­s­cul­tuur moet er rijp voor zijn. EEN spon­sor is wat mij betreft niet genoeg.

En dan nog kan het ver­standig zijn om op een bepaald moment als slimme Lucky Luke eieren voor je geld te kiezen en al schi­etend het hazen­pad te kiezen in plaats van een soort Don Quixote te wor­den die zon­der enige steun tegen wind­molens vecht en er zelf onder­door aan gaat.

Heb je vra­gen, e-​mail me gerust naar mav​er​ick​AT​tony​de​bree​.com of bel me op 0634387806. Je kunt me ook vol­gen op @tonydebree of via @dagboekbankier op Twitter.

Mvg
Tony de Bree

p.s.
Of ik inder­daad een mav­er­ick was of ben laat ik graag aan anderen over. Als je meer wilt lezen over mijn ‘avon­turen’ bij Amro en ABN Amro, lees dan de meer dan 70 ver­halen en bek­ijk de 20 car­toons in ‘Dag­boek van een bankier’:

cartoondagboekbankierBESTEL: lees alle recen­sies hier en bestel ‘dag­boek van een bankier’ met 70 ver­halen & 21 car­toons bij man​age​ment​boek​.nl, Bol​.com, Van Gor­cum en in Oegst­geest & Roelo­farendsveen

luckylukeevenwichtIn 1995 las ik tijdens mijn EEP MBA het boek 'Maverick' van Ricardo Semler. Dat boek heeft me enorm geïnspireerd in mijn latere loopbaan in de financiële sector. In dit blog wordt uitgelegd wat een maverick is, hoe je een maverick kunt worden en hoe mavericks een rol kunnen spelen bij het veranderen van organisaties van binnenuit.

Wat is een maverick eigenlijk?

Een maverick (m/v) is een vrijbuiter, een vrijgevochten geest en onorthodox individu. Noem het maar even een soort 'Lucky Luke'. Hij is integer en betrouwbaar, cijfert zichzelf vaak helemaal of gedeeltelijk weg en is niet te beroerd om risico's te nemen en de kolen uit het vuur te halen. Hij heeft een broertje dood aan onrecht en springt vaak in de bres voor de zwakkeren. Het is een evenwichtskunstenaar die altijd cool blijft, ook al staan de gieren klaar om hem af te maken en op te eten als hij gewond is. Maar hij redt zich er altijd weer heelhuids uit.

Een ander interessant aspect is dat anderen hem een maverick vinden maar dat hij of zij zich daar zelf meestal niet zo mee bezighoudt: hij is nu eenmaal zo, hij kan niet anders.

Wordt je een maverick of ben je als maverick geboren? 

Dit is een moeilijke vraag. Naar mijn mening kun je mensen mensen wel bepaalde aspecten kunt aanleren in de vorm van trucs en checklists, maar dat het een beetje is als 'ondernemend', 'creatief' of 'innovatief': je moet het ook wel in je hebben, in je genen. Nu is het zeker zo dat je opvoeding en je sociale omgeving een belangrijke rol spelen, maar dat geldt eigenlijk ook voor je latere, professionele leven. Net als je vader of moeder en je familie en vrienden ervoor kunnen zorgen dat je je op een bepaalde manier ontwikkelt, geldt dat zonder twijfel ook voor het succesvol kunnen fungeren als maverick binnen een organisatie. Met andere woorden, de werkomgeving moet er wel geschikt voor zijn. In de bedrijfscultuur van een traditionele, hiërarchische 'dino-organisatie' krijgen mavericks het in principe moeilijk als ze al de kans krijgen om op te staan. En in kleinere organisaties gaat het ook gemakkelijker dan in grote of middelgrote organisaties: de cultuurschok is dan minder groot of is helemaal afwezig.

Maverick of Don Quixote? 

Op basis van mijn eigen ervaringen en die van anderen waaronder natuurlijk Ricardo Semler zelf, kun je concluderen dat de organisatie waarin je moet opereren wel de juiste omgeving moet scheppen waarin je als maverick moet opereren. Zelf Lucky Luke legt het af tegen de veel boeven en gieren.... In tegenstelling tot change agents heb je als maverick immers ook geen formele status of formeel mandaat. Je hebt een voorbeeldfunctie, je 'loopt vaak voor de muziek uit'. Je moet voldoende sponsoren hebben en de bedrijfscultuur moet er rijp voor zijn. EEN sponsor is wat mij betreft niet genoeg.

En dan nog kan het verstandig zijn om op een bepaald moment als slimme Lucky Luke eieren voor je geld te kiezen en al schietend het hazenpad te kiezen in plaats van een soort Don Quixote te worden die zonder enige steun tegen windmolens vecht en er zelf onderdoor aan gaat.

Heb je vragen, e-mail me gerust naar maverickATtonydebree.com of bel me op 06-34387806. Je kunt me ook volgen op @tonydebree of via @dagboekbankier op Twitter.

Mvg
Tony de Bree

p.s.
Of ik inderdaad een maverick was of ben laat ik graag aan anderen over. Als je meer wilt lezen over mijn 'avonturen' bij Amro en ABN Amro, lees dan de meer dan 70 verhalen en bekijk de 20 cartoons in 'Dagboek van een bankier':

cartoondagboekbankierBESTEL: lees alle recensies hier en bestel 'dagboek van een bankier' met 70 verhalen & 21 cartoons bij managementboek.nl, Bol.com, Van Gorcum en in Oegstgeest & Roelofarendsveen

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Cultuurverandering bij banken, Dagboek bankier, Definities, Storytelling, Verandermanagement met de tags , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.