Makestorming in plaats van brainstorming

Readability

Makestorming in plaats van brainstorming

brainstormingIn dit blog legt Tony de Bree uit wat het ver­schil is tussen ‘makestorm­ing’ en ‘brain­storm­ing’ en waarom die eerste werkvorm bij work­shops veel sneller tot con­crete inno­vatieve pro­ducten en dien­sten leidt waar je onmid­del­lijk mee verder kunt.

Inlei­d­ing.

Bij het opruimen van een aan­tal foto’s uit het verre verleden, kwam ik ook een foto van een aan­tal brain­storm­sessies tegen uit mijn tijd bij ABN Amro rond 2001. U weet wel hoe dat gaat. Je gaat een of meer dagen ergens op de hei zit­ten en onder begelei­d­ing van meestal razend dure externe con­sul­tants ga je samen op een gestruc­tureerde manier ideeën verza­me­len en die met van die gele plakkers op een of meer flap­pen plakken.

Ver­vol­gens ga je cat­e­goris­eren en aan het eind van de sessie heb je een enorme hoop posi­tieve energie met zijn allen opgedaan.….met als con­creet resul­taat een aan­tal flap­pen met gele plakkers. Ver­vol­gens nemen de con­sul­tants de flap­pen mee, over­leggen ze met het senior man­age­ment en ver­vol­gens hoor je er vaak hele­maal niets meer van. Of wor­den er plot­sel­ing toch hele andere pri­or­iteiten gesteld. ‘Ff terug naar de realiteit’ als het ware. Terug in je mand. Komt dat bek­end voor?

Makestorm­ing leidt sneller tot een con­creter resul­taat dan brainstorming

In een aan­tal grote en kleinere pro­jecten hebben we in de loop der jaren van een hele andere tech­niek gebruik gemaakt, namelijk van ‘makestorm­ing’. Bij makestorm­ing kom je niet bij elkaar om een goed idee te kri­j­gen maar om iets te maken. Een pro­to­type, een voor­w­erp met behulp van een 3d-​printer, pro­to­type, een blog of een work­shop. Hoe dat werkt? Je haalt de mensen bij elkaar die het samen kun­nen, inclusief een aan­tal klanten en in een aan­tal uren of soms al het ingewikkelder is in 23 dagen maak je gewoon de eerste ver­sie van wat het ook is. En dat werkt perfect.

Sinds drie jaar pas ik als ‘Multi­na­tional Zon­der Man­age­ment en Vast Per­son­eel’ alleen nog maar makestorm­ing toe. Afhanke­lijk van de omvang van het project pas je het aan­tal mensen dat mee­doet (dus niet ‘meep­raat’ of ‘mee­denkt’ maar ‘meemaakt’, net als ‘samen maken’) aan waar nodig. Het voordeel is ook dat je tij­dens het uitwerken en het bouwen al ziet waar het niet klopt of waar het mis­gaat. In de loop der jaren hebben we dat ook in een aan­tal pro­jecten in de ICT toegepast met Rapid Appli­ca­tion Devel­op­ment (RAD) en nu ook met een aan­tal work­shops die we samen met een aan­tal part­ners gaan organ­is­eren over o.a. ‘WAt is JOUW car­ri­ere­plan b?’ en ‘Sto­ry­telling bij banken’. Een prima manier om sneller tot con­crete en betere resul­taten te komen.

Dat is pas het echte nieuwe werken: ‘makestorm­ing’ in plaats van ‘brain­storm­ing’. Wordt vervolgd.

Tony de Bree
Twit­ter: @tonydebree, @2urigewerkdag en @dagboekbankier

brainstormingIn dit blog legt Tony de Bree uit wat het verschil is tussen 'makestorming' en 'brainstorming' en waarom die eerste werkvorm bij workshops veel sneller tot concrete innovatieve producten en diensten leidt waar je onmiddellijk mee verder kunt.

 

Inleiding.

Bij het opruimen van een aantal foto's uit het verre verleden, kwam ik ook een foto van een aantal brainstormsessies tegen uit mijn tijd bij ABN Amro rond 2001. U weet wel hoe dat gaat. Je gaat een of meer dagen ergens op de hei zitten en onder begeleiding van meestal razend dure externe consultants ga je samen op een gestructureerde manier ideeën verzamelen en die met van die gele plakkers op een of meer flappen plakken.

Vervolgens ga je categoriseren en aan het eind van de sessie heb je een enorme hoop positieve energie met zijn allen opgedaan.....met als concreet resultaat een aantal flappen met gele plakkers. Vervolgens nemen de consultants de flappen mee, overleggen ze met het senior management en vervolgens hoor je er vaak helemaal niets meer van. Of worden er plotseling toch hele andere prioriteiten gesteld. ‘Ff terug naar de realiteit’ als het ware. Terug in je mand. Komt dat bekend voor?

Makestorming leidt sneller tot een concreter resultaat dan brainstorming

In een aantal grote en kleinere projecten hebben we in de loop der jaren van een hele andere techniek gebruik gemaakt, namelijk van ‘makestorming’. Bij makestorming kom je niet bij elkaar om een goed idee te krijgen maar om iets te maken. Een prototype, een voorwerp met behulp van een 3d-printer, prototype, een blog of een workshop. Hoe dat werkt? Je haalt de mensen bij elkaar die het samen kunnen, inclusief een aantal klanten en in een aantal uren of soms al het ingewikkelder is in 2-3 dagen maak je gewoon de eerste versie van wat het ook is. En dat werkt perfect.

Sinds drie jaar pas ik als 'Multinational Zonder Management en Vast Personeel' alleen nog maar makestorming toe. Afhankelijk van de omvang van het project pas je het aantal mensen dat meedoet (dus niet 'meepraat' of 'meedenkt' maar 'meemaakt', net als 'samen maken') aan waar nodig. Het voordeel is ook dat je tijdens het uitwerken en het bouwen al ziet waar het niet klopt of waar het misgaat. In de loop der jaren hebben we dat ook in een aantal projecten in de ICT toegepast met Rapid Application Development (RAD) en nu ook met een aantal workshops die we samen met een aantal partners gaan organiseren over o.a. 'WAt is JOUW carriereplan b?' en 'Storytelling bij banken'.  Een prima manier om sneller tot concrete en betere resultaten te komen.

Dat is pas het echte nieuwe werken: ‘makestorming' in plaats van 'brainstorming’. Wordt vervolgd.

Tony de Bree
Twitter: @tonydebree, @2urigewerkdag en @dagboekbankier

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Definities, Het nieuwe werken, Innovatie, Workshops, Workshops storytelling met de tags , , , , , , , . Bookmark de permalink.