Kosten besparen is geen geld verdienen

Readability

Kosten besparen is geen geld verdienen

work-at-home-1024x682Mor­gen.

Of je nu naar de politici luis­tert, de kran­ten leest, of met ex-collega’s bij groot­banken of grote verzek­er­ings­maatschap­pi­jen praat, iedereen heeft het over kosten besparen, ‘Oper­a­tional Excel­lence’ en over ‘lean’ (voor niet-​ingewijden: een soort anorexia maar dan van je hele organ­isatie) en ‘de finan­ciën op orde kri­j­gen’. Beetje dom eigen­lijk. Waarom?

Nou dat zit zo. Suc­cesvolle onderne­mers weten één ding zeker: het gaat om kostenre­duc­tie, maar daar­naast vooral om geld ver­di­enen, cash­flow gener­eren. En dat is het prob­leem in Ned­er­land. We zijn zo druk bezig met kostenre­duc­tie dat er geen aan­dacht is voor ‘de klant cen­traal’. Of het nu bij de over­heid is, bij groot­banken en verzek­er­ings­maatschap­pi­jen of bij andere takken van sport. We saneren zon­der aan­dacht voor waar de klant wel voor wil betalen: bepaalde dien­sten, bepaalde pro­ducten en bepaalde kundige en ervaren mensen die je per­soon­lijke advies geven.

Groot­banken en grote verzek­er­aars kijken vooral naar elkaar in plaats van een dialoog met hun klanten aan te gaan, ter­wijl er inno­vatieve mogelijkhe­den genoeg zijn om slim geld te ver­di­enen en slim kosten te besparen samen met je beste klanten. Door in te haken op de mobiele rev­o­lu­tie van de ‘smart con­sumers’ onder de klanten bijvoor­beeld. Door ze aan je te binden en meer busi­ness met ze te gener­eren. Klant­be­houd zou nu toch pri­or­iteit num­mer 1 moeten zijn? Maar wat gebeurt er? Nieuwe klanten kri­j­gen kortin­gen en cadeaus, maar dat geldt niet voor bestaande klanten. Als trouwe klant wordt je niet eens meer herkent door groot­banken, bij ‘je bank’ (lees ook hier). Ervaren mensen van boven de 50 wor­den mas­saal ontsla­gen zon­der dat ze hun ken­nis en ervar­ing hebben overge­dra­gen. Het gevolg: jonge mensen begin­nen weer hele­maal overnieuw inclusief met gesprekken met klanten die al 30 jaar klant zijn. Over dom ‘tal­ent man­age­ment’ en ‘human cap­i­tal man­age­ment’ gesproken.

Oude ver­di­en­mod­ellen zijn morsdood.

Tegelijk­er­tijd droogt een aan­tal tra­di­tionele inkom­sten­bron­nen op door of nieuwe wet– en regel­gev­ing, omdat pro­ducten en dien­sten het einde van hun lev­en­scy­clus bereikt hebben door ‘me-​too bankieren’ en ‘me-​too verzek­eren’: iedereen doet het­zelfde zon­der een unieke waarde­proposi­tie voor klanten te gener­eren. Of omdat de eigen ‘dinosaurier organ­isatie’ in een ver­re­gaande staat van ont­bind­ing ver­keerd. Het gevolg? Een neer­waartse kosten­spi­raal, omdat je zo steeds min­der inkom­sten genereert. Ter­wijl wel er legio nieuwe online en offline ver­di­en­mod­ellen zijn. Het aan­tal com­bi­naties is oneindig om u te onder­schei­den van anderen en suc­cesvol te zijn in 2014. Als u snelt bent…

Wat wel?

Het kan ook anders: doe een grondige zelf­analyse om uit te zoeken waar u staat in vergelijk­ing met organ­isaties van bin­nen en buiten uw eigen sec­tor, kies ver­vol­gens de juiste veran­der­strate­gie en definieer tegelijk­er­tijd een nieuwe ‘mobiele’ strate­gie (mobiel betekent hier ‘overal’, met mobiel inter­net; intern en extern) om cash­flow te gener­eren. Werk inten­sief samen met je beste klanten, je beste werkne­mers en je beste part­ners om slim mobiel kosten te besparen en vooral slim mobiel geld te ver­di­enen. Met de klant en het indi­vidu echt centraal.

Want hoe je het ook draait of keert, kosten besparen is geen geld ver­di­enen. Dus gewoon doen! Voor het te laat is, als het al niet te laat is. Nog een pret­tige dag.

Nog een pret­tige dag.
Tony de Bree

p.s. Meer weten over hoe je als grote, tra­di­tionele organ­isatie wel slim kosten kunt besparen en geld kunt ver­di­enen zon­der je klanten daaron­der te laten lij­den? Lees ‘Dinosauriër of krokodil’. Te bestellen op man​age​ment​boek​.nl, Bol​.com, Van Gor­cum of bij onze part­ners in Oegst­geest & Roelo­farendsveen. En let’s con­nect op LinkedIn: hier, ok?

work-at-home-1024x682Morgen.

Of je nu naar de politici luistert, de kranten leest, of met ex-collega’s bij grootbanken of grote verzekeringsmaatschappijen praat, iedereen heeft het over kosten besparen,  'Operational Excellence' en over ‘lean’ (voor niet-ingewijden: een soort anorexia maar dan van je hele organisatie) en ‘de financiën op orde krijgen’. Beetje dom eigenlijk. Waarom?

Nou dat zit zo. Succesvolle ondernemers weten één ding zeker: het gaat om kostenreductie, maar daarnaast vooral om geld verdienen, cashflow genereren. En dat is het probleem in Nederland. We zijn zo druk bezig met kostenreductie dat er geen aandacht is voor ‘de klant centraal’. Of het nu bij de overheid is, bij grootbanken en verzekeringsmaatschappijen of bij andere takken van sport. We saneren zonder aandacht voor waar de klant wel voor wil betalen: bepaalde diensten, bepaalde producten en bepaalde kundige en ervaren mensen die je persoonlijke advies geven.

Grootbanken en grote verzekeraars kijken vooral naar elkaar in plaats van een dialoog met hun klanten aan te gaan, terwijl er innovatieve mogelijkheden genoeg zijn om slim geld te verdienen en slim kosten te besparen samen met je beste klanten. Door in te haken op de mobiele revolutie van de ‘smart consumers’ onder de klanten bijvoorbeeld. Door ze aan je te binden en meer business met ze te genereren. Klantbehoud zou nu toch prioriteit nummer 1 moeten zijn? Maar wat gebeurt er? Nieuwe klanten krijgen kortingen en cadeaus, maar dat geldt niet voor bestaande klanten. Als trouwe klant wordt je niet eens meer herkent door grootbanken, bij 'je bank' (lees ook hier). Ervaren mensen van boven de 50 worden massaal ontslagen zonder dat ze hun kennis en ervaring hebben overgedragen. Het gevolg: jonge mensen beginnen weer helemaal overnieuw inclusief met gesprekken met klanten die al 30 jaar klant zijn. Over dom 'talent management' en 'human capital management' gesproken.

Oude verdienmodellen zijn morsdood.

Tegelijkertijd droogt een aantal traditionele inkomstenbronnen op door of nieuwe wet- en regelgeving, omdat producten en diensten het einde van hun levenscyclus bereikt hebben door ‘me-too bankieren’ en ‘me-too verzekeren’: iedereen doet hetzelfde zonder een unieke waardepropositie voor klanten te genereren. Of omdat de eigen 'dinosaurier organisatie' in een verregaande staat van ontbinding verkeerd. Het gevolg? Een neerwaartse kostenspiraal, omdat je zo steeds minder inkomsten genereert. Terwijl wel er legio nieuwe online en offline verdienmodellen zijn. Het aantal combinaties is oneindig om u te onderscheiden van anderen en succesvol te zijn in 2014. Als u snelt bent...

Wat wel?

Het kan ook anders: doe een grondige zelfanalyse om uit te zoeken waar u staat in vergelijking met organisaties van binnen en buiten uw eigen sector, kies vervolgens de juiste veranderstrategie en definieer tegelijkertijd een nieuwe ‘mobiele’ strategie (mobiel betekent hier ‘overal’, met mobiel internet; intern en extern) om cashflow te genereren. Werk intensief samen met je beste klanten,  je beste werknemers en je beste partners om slim mobiel kosten te besparen en vooral slim mobiel geld te verdienen. Met de klant en het individu echt centraal.

Want hoe je het ook draait of keert, kosten besparen is geen geld verdienen. Dus gewoon doen! Voor het te laat is, als het al niet te laat is. Nog een prettige dag.

Nog een prettige dag.
Tony de Bree

p.s. Meer weten over hoe je als grote, traditionele organisatie wel slim kosten kunt besparen en geld kunt verdienen zonder je klanten daaronder te laten lijden? Lees 'Dinosauriër of krokodil'. Te bestellen op managementboek.nl, Bol.com,  Van Gorcum of bij onze partners in Oegstgeest & Roelofarendsveen. En let's connect op LinkedIn: hier, ok?

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Cocreatie in de praktijk, Cultuurverandering bij banken, Customer advocacy, De bank van de toekomst, De toekomst van banken, Dinosauriër of krokodil, Sociale innovatie, Verandermanagement met de tags , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.