Korte beschrijving van ‘Dinosauriër of krokodil’

Readability

Korte beschrijving van 'Dinosauriër of krokodil'

tonydebreekl2De belan­grijk­ste vra­gen die ‘Dinosauriër of krokodil’ helpt beant­wo­or­den.

Wat is de impact van ICT op man­a­gen, organ­is­eren en samen­werken? Hoe kies je de beste veran­der­aan­pak voor het tijdig veran­deren van je grote organ­isatie gegeven de sit­u­atie waarin je je bevindt? Hoe meet je waarde cre­atie met een dig­i­taal soci­aal kap­i­taal meet­sys­teem? Hoe kun je con­creet organ­isatie economie gebruiken om slim kosten te besparen en geld te ver­di­enen aks grote organ­isatie en wat leert de leert gedragsec­onomie ons over de klant? Wie zijn onze belan­grijk­ste dig­i­tale con­cur­renten? Welke manieren zijn er in ons geval om van ‘baas cen­traal’ naar ‘klant cen­traal’ te veran­deren? Is er eigen­lijk nog wel een toekomst voor ons bedrijf in deze sec­tor? What’s next.…en who’s next: welke banen in welke indus­tri­etakken gaan verdwijnen?

Op deze vra­gen geeft Dinosauriër of krokodil een antwoord.

Een prak­tisch boek met veel cases en voor­beelden van dinosauriërs, krokodillen, start-​ups, MKB en netwerken van online ZZP’ers.

Aan de hand van con­crete voor­beelden en cases laat Tony de Bree zien wat de impact van veran­derin­gen in de ICT is op de economie, bedri­jf­s­takken, man­age­ment, organ­isaties en samen­werken. Hij laat zien hoe inno­vatieve mark­tlei­ders suc­cesvol gebruik maken van
nieuwe ICT, van ken­nis en ervar­ing in zake­lijke online netwerken, van ecosys­te­men
van bedri­jven en online free­lancers en wat bestaande tra­di­tionele organ­isaties kun­nen leren van flex­i­bele en snelle nieuwkomers in deze dig­i­tale wereld.

Nieuwe benaderin­gen en nieuwe hulp­mid­de­len om de con­cur­ren­tie te verslaan.

Een wereld die vraagt om een rad­i­caal andere manier van man­a­gen, organ­is­eren en samen­werken, om nieuwe benaderin­gen en vooral om nieuwe hulp­mid­de­len. Alleen dan zullen de dinosauriërs, een kans maken om net als krokodillen, de voor­trazende dis­rup­tive change te over­leven en een dig­i­tale lei­der te worden.…voordat het te laat is.

Dinosauriër of krokodil is bedoeld voor senior man­agers, onderne­mers, dig­i­tale strate­gen,
veran­der­man­agers, bedri­jf­skundi­gen, busi­ness con­trollers, accoun­tants en HR-​professionals die geen behoefte hebben aan ‘menin­gen’, ‘visies’ en the­o­rie maar die direct aan de slag willen.

Over de auteur
Tony de Bree (1957-​) com­bi­neert der­tig jaar ervar­ing met grote veran­der­tra­jecten en e-​biz start-​ups in en rond de inter­na­tionale finan­ciële sec­tor met een Exec­u­tive MBA, een pro­motie bedri­jf­skunde over de dig­i­tale trans­for­matie van de finan­ciële sec­tor en 14 jaar prak­tijk­er­var­ing met slim online organ­is­eren, crowd­sourc­ing en co-​creatie als ser­iële online onderne­mer. Eind 2011 vertrok hij met veel genoe­gen bij ABN Amro, een organ­isatie waar hij zijn eerste managementboek,‘Dagboek van een bankier. De dagelijkse werke­lijkheid achter De Prooi’ over schreef (zie hier wat een groot aan­tal lez­ers van het boek vin­den). Hij is e-​trendstrateeg, man­age­ment– & start-​up con­sul­tant, serieel online onderne­mer, dagvoorzit­ter, spreker, colum­nist en gast­do­cent (zie hier).

tonydebreekl2De belangrijkste vragen die 'Dinosauriër of krokodil' helpt beantwoorden.

Wat is de impact van ICT op managen, organiseren en samenwerken? Hoe kies je de beste veranderaanpak voor het tijdig veranderen van je grote organisatie gegeven de situatie waarin je je bevindt? Hoe meet je waarde creatie met een digitaal sociaal kapitaal meetsysteem? Hoe kun je concreet organisatie economie gebruiken om slim kosten te besparen en geld te verdienen aks grote organisatie en wat leert de leert gedragseconomie ons over de klant? Wie zijn onze belangrijkste digitale concurrenten? Welke manieren zijn er in ons geval om van ‘baas centraal’ naar ‘klant centraal’ te veranderen? Is er eigenlijk nog wel een toekomst voor ons bedrijf in deze sector? What’s next....en who's next: welke banen in welke industrietakken gaan verdwijnen?

Op deze vragen geeft Dinosauriër of krokodil een antwoord.

Een praktisch boek met veel cases en voorbeelden van dinosauriërs, krokodillen, start-ups, MKB en netwerken van online ZZP'ers.

Aan de hand van concrete voorbeelden en cases laat Tony de Bree zien wat de impact van veranderingen in de ICT is op de economie, bedrijfstakken, management, organisaties en samenwerken. Hij laat zien hoe innovatieve marktleiders succesvol gebruik maken van
nieuwe ICT, van kennis en ervaring in zakelijke online netwerken, van ecosystemen
van bedrijven en online freelancers en wat bestaande traditionele organisaties kunnen leren van flexibele en snelle nieuwkomers in deze digitale wereld.

Nieuwe benaderingen en nieuwe hulpmiddelen om de concurrentie te verslaan.

Een wereld die vraagt om een radicaal andere manier van managen, organiseren en samenwerken, om nieuwe benaderingen en vooral om nieuwe hulpmiddelen. Alleen dan zullen de dinosauriërs, een kans maken om net als krokodillen, de voortrazende disruptive change te overleven en een digitale leider te worden....voordat het te laat is.

Dinosauriër of krokodil is bedoeld voor senior managers, ondernemers, digitale strategen,
verandermanagers, bedrijfskundigen, business controllers, accountants en HR-professionals die geen behoefte hebben aan 'meningen', 'visies' en theorie maar die direct aan de slag willen.

Over de auteur
Tony de Bree (1957-) combineert dertig jaar ervaring met grote verandertrajecten en e-biz start-ups in en rond de internationale financiële sector met een Executive MBA, een promotie bedrijfskunde over de digitale transformatie van de financiële sector en 14 jaar praktijkervaring met slim online organiseren, crowdsourcing en co-creatie als seriële online ondernemer. Eind 2011 vertrok hij met veel genoegen bij ABN Amro, een organisatie waar hij zijn eerste managementboek,'Dagboek van een bankier. De dagelijkse werkelijkheid achter De Prooi' over schreef (zie hier wat een groot aantal lezers van het boek vinden). Hij is e-trendstrateeg, management- & start-up consultant, serieel online ondernemer, dagvoorzitter, spreker, columnist en gastdocent (zie hier).

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Aankondiging, Cultuurverandering bij banken, De toekomst van banken, Dinosauriër of krokodil, Leiderschap, Verandermanagement met de tags , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.