Kantel senior managers of vervang ze

Readability

Kantel senior managers of vervang ze

hollandsnexttopmodelMor­gen. Een van de grote nieuwe hypes in veran­der­man­age­ment en tran­si­tie­m­an­age­ment op dit moment is het ‘kan­te­len van organ­isaties’. Het mooie van ouder wor­den is dat je al snelt ziet dat het jaar in jaar uit oude wijn in nieuwe zakken is: iedere keer een nieuwe naam voor het­zelfde. Veel van de man­age­ment con­sul­tants en andere adviseurs zijn zo te zien of hardleers of ze dur­ven de waarheid niet te zeggen tegen hun opdracht­gev­ers bij veel dino-​organisaties.

Kan­tel senior man­agers in plaats van organ­isaties of ver­vang ze.

De ervar­ing van 26 jaar leert dat mensen en vooral veel bestaande senior man­agers ‘moeten kan­te­len’, dan kan­telt de organ­isatie als geheel ook snel. DE belan­grijk­ste bot­tle­neck voor fun­da­mentele veran­derin­gen zijn de waar­den en nor­men en de ken­nis en ervar­ing van veel huidige top­man­agers. En de meeste daar­van veran­der je met alle aan­dacht, dure cur­sussen bij ‘De Baak en per­soon­lijke coach­ing niet in ‘Ricardo Sem­lers’. Gaat gewoon niet gebeuren. Net zo min als ik met alle liefde, aan­dacht, dure oplei­din­gen en per­soon­lijke coach­ing ‘Hol­lands Next Top­model’ kan wor­den. Gaat gewoon niet gebeuren.

De oploss­ing voor suc­cesvol kan­te­len? Oude top-​managemers indi­vidueel ver­van­gen na selec­tie– en werv­ing met externe assess­ment­cen­ters door nieuwe man­agers met het vereiste nieuwe gedragsprofiel. En haal veel van de over­bod­ige mid­del­man­age­ment­la­gen (de ‘con­crete sand­wich’) er direct ook uit en benoem ook daar na selec­tie– en werv­ing met externe assess­ment­cen­ters een beperk aan­tal nieuwe man­agers met het nieuwe gewen­ste gedragsprofiel. Sim­pel toch? Gewoon doen.

Nog een pret­tige dag.
Tony de Bree

hollandsnexttopmodelMorgen. Een van de grote nieuwe hypes in verandermanagement en transitiemanagement op dit moment is het 'kantelen van organisaties'. Het mooie van ouder worden is dat je al snelt ziet dat het jaar in jaar uit oude wijn in nieuwe zakken is: iedere keer een nieuwe naam voor hetzelfde. Veel van de management consultants en andere adviseurs zijn zo te zien of hardleers of ze durven de waarheid niet te zeggen tegen hun opdrachtgevers bij veel dino-organisaties.

Kantel senior managers in plaats van organisaties of vervang ze.

De ervaring van 26 jaar leert dat mensen en vooral veel bestaande senior managers 'moeten kantelen', dan kantelt de organisatie als geheel ook snel. DE belangrijkste bottleneck voor fundamentele veranderingen zijn de waarden en normen en de kennis en ervaring van veel huidige topmanagers. En de meeste daarvan verander je met alle aandacht, dure cursussen bij 'De Baak en persoonlijke coaching niet in 'Ricardo Semlers'. Gaat gewoon niet gebeuren. Net zo min als ik met alle liefde, aandacht, dure opleidingen en persoonlijke coaching 'Hollands Next Topmodel' kan worden. Gaat gewoon niet gebeuren.

De oplossing voor succesvol kantelen? Oude top-managemers individueel vervangen na selectie- en werving met externe assessmentcenters door nieuwe managers met het vereiste nieuwe gedragsprofiel. En haal veel van de overbodige middelmanagementlagen (de 'concrete sandwich') er direct ook uit en benoem ook daar na selectie- en werving met externe assessmentcenters een beperk aantal nieuwe managers met het nieuwe gewenste gedragsprofiel. Simpel toch? Gewoon doen.

Nog een prettige dag.
Tony de Bree

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in De bank van de toekomst, De toekomst van banken, Talentmanagement, The Next Generation bank, Trends, Verandermanagement, Voetnoten met de tags , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.