Je leven na “De Bank”?

Readability

Je leven na "De Bank"?

Je leven na de Bank door Tony de BreeGoede mor­gen

Veel (ex-)collega’s van ABN Amro en andere banken benaderen me in deze tij­den van mas­saontsla­gen en boven­tal­ligheid bij banken zoals bv ABN Amro, ING en RABO over mijn ervarin­gen sinds 1997 als onderne­mer in deeltijd waaron­der sinds 2001 als online free­lancer en online mar­ke­teer met mijn eigen online businesses.

Of je b.v. inder­daad in deeltijd geld kunt ver­di­enen of niet, wat wel of niet echt werkt en of het full time zou kun­nen. Want daar denken nu toch veel mensen noodged­won­gen aan in de huidige onzekere tij­den, zeker als ze boven de 50 zijn. En niet alleen bij banken maar ook bij grote bedri­jven als bij KPN en bij de over­heid waaron­der bij Defensie.

Zo is het voor mij in 1997 ook begonnen. Ik wilde aan de ene kant meer onderne­men en aan de andere kant vooral ook in con­tact bli­jven met de “echte wereld” van mark­ten, “spruit­jes” en pop­muzikan­ten. Maw “met gewone mensen”! Iets wat nu weer pop­u­lair wordt in de con­text van sociale inno­vatie bij Google als grote voorbeeld.

Ook heeft meege­speeld dat ik in “geval van nood als plan b” ook andere din­gen zou kun­nen doen. Gezien mijn per­soon­lijke ervarin­gen toen ik jong was wilde ik altijd proberen employ­able te bli­jven. En tot slot wilde ik zelf inhoudelijke goed advies kun­nen geven aan senior man­age­ment van organ­isaties en aan andere klanten, groot en klein over online trends en kansen en bedreigin­gen op basis van eigen hands-​on ervarin­gen als Inter­net en e-​business onderne­mer. Op basis van o.a. mijn bril­jante mislukkingen!

Nu is ieder mens anders, maar wat mij betreft “past er op ieder potje een dek­seltje”. Iedereen kan zijn eigen unieke ver­di­en­model opstellen op basis van zijn/​haar eigen unieke ken­nis en ervaring.

Les 1 is : actie! Vra­gen is beter dan afwachten! Dus .… neem con­tact met me op als je vra­gen hebt over employ­a­bil­ity, over om– en bijschol­ing, boven­tal­lig bent of dat dreigt te wor­den of als je al met een Gouden Hand­druk thuis zit: sms of What­sApp me op 0634387806 of neem con­tact met me op op Skype: tony.de.bree

Mvg
Tony
Volg me op Twit­ter: @dagboekbankier (banken) en @tonydebree
Face­book: klik hier.
LinkedIn: klik hier.
p.s. Dit blog heb ik oor­spronke­lijk geschreven toen ik nog bij ABN Amro werkte.

Je leven na de Bank door Tony de BreeGoede morgen

Veel (ex-)collega's van ABN Amro en andere banken benaderen me in deze tijden van massaontslagen en boventalligheid bij banken zoals bv ABN Amro, ING en RABO over mijn ervaringen sinds 1997 als ondernemer in deeltijd waaronder sinds 2001 als online freelancer en online marketeer met mijn eigen online businesses.

Of je b.v. inderdaad in deeltijd geld kunt verdienen of niet, wat wel of niet echt werkt en of het full time zou kunnen. Want daar denken nu toch veel mensen  noodgedwongen aan in de huidige onzekere tijden, zeker als ze boven de 50 zijn. En niet alleen bij banken maar ook bij grote bedrijven als bij KPN en bij de overheid waaronder bij Defensie.

Zo is het voor mij in 1997 ook begonnen. Ik wilde aan de ene kant meer ondernemen en aan de andere kant vooral ook in contact blijven met de "echte wereld" van markten, "spruitjes" en popmuzikanten. Maw "met gewone mensen"! Iets wat nu weer populair wordt in de context van sociale innovatie bij Google als grote voorbeeld.

Ook heeft meegespeeld dat ik in "geval van nood als plan b" ook andere dingen zou kunnen doen. Gezien mijn persoonlijke ervaringen toen ik jong was wilde ik altijd proberen employable te blijven. En tot slot wilde ik zelf inhoudelijke goed advies kunnen geven aan senior management van organisaties en aan andere klanten, groot en klein over online trends en kansen en bedreigingen op basis van eigen hands-on ervaringen als Internet en e-business ondernemer. Op basis van o.a. mijn briljante mislukkingen!

Nu is ieder mens anders, maar wat mij betreft "past er op ieder potje een dekseltje". Iedereen kan zijn eigen unieke verdienmodel opstellen op basis van zijn/haar eigen unieke kennis en ervaring.

Les 1 is : actie! Vragen is beter dan afwachten! Dus .... neem contact met me op als je vragen hebt over employability, over om- en bijscholing, boventallig bent of dat dreigt te worden of als je al met een Gouden Handdruk thuis zit: sms of WhatsApp me op 06-34387806 of neem contact met me op op Skype: tony.de.bree

Mvg
Tony
Volg me op Twitter:  @dagboekbankier (banken) en @tonydebree
Facebook: klik hier.
LinkedIn: klik hier.
p.s. Dit blog heb ik oorspronkelijk geschreven toen ik nog bij ABN Amro werkte.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Dagboek bankier, Nieuws, Persoonlijke ontwikkeling met de tags , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.