Interview met Tony de Bree over digitalisering, dinosauriërs en olietankers

Readability

Interview met Tony de Bree over digitalisering, dinosauriërs en olietankers

tonydebreekl2Welke nieuwe economis­che wet­ten en kosten the­o­rieën er gelden in de dig­i­tale ken­nisec­onomie, hoe je als dinosauriër of als krokodil de dig­i­tale rev­o­lu­tie over­leeft door voort­durende je omgev­ing te verken­nen, snel een zelf­di­ag­nose te stellen en ver­vol­gens de juiste veran­der– of trans­for­matieaan­pak (de juiste ‘reme­die’) kiest om op tijd een organ­isatie 3.0 te wor­den en wat je als grote, logge organ­isatie kunt leren van nieuwe dig­i­tale lei­ders, zzp’ers in je eigen omgev­ing en inno­vatieve ad-​hoc online netwerken van zzp’ers wereld­wijd (zie ook hier), dat is waar Tony de Bree’s nieuwe boek overgaat.

De keuze voor de titel ‘Dinosauriër of krokodil’.

Toen er met Van Gor­cum gespro­ken werd over de titel van het nieuwe boek, werd er gezocht naar een titel die aan­gaf dat som­mige grote, logge dieren zich niet hebben aangepast aan de snel veran­derende omstandighe­den om hen heen ter­wijl andere dieren dat wel op tijd hebben gedaan. Men kwam toen al snel op een aan­tal grote soorten ‘dinosauriërs’ en op ‘krokodillen’. De eerste soort zou door de inslag van een mete­oriet miljoe­nen jaren gele­den zijn uit­gestor­ven, ter­wijl de krokodil kon over­leven in die extreme nieuwe omstandighe­den na de inslag. Boven­dien had­den twee pro­fes­soren in de Verenigde Staten rond het jaar 2000 al een artikel gepub­liceerd onder de titel ‘The Death of the Dinosaurs’ waarin ze uitleg­den waarom grote uni­versele banken ten onder zouden gaan met hun uni­versele portfolio-​strategie door de dig­i­talis­er­ing ten gevolge van de invloed van ICT op hun organ­isaties, hun klanten, hun busi­ness mod­ellen en op hun omgev­ing. In 2001 was de Bree gepro­moveerd op de dig­i­tale trans­for­matie van een aan­tal Europese groot­banken, een onder­zoek waarin hij hun cul­tuur, strate­gie en dig­i­tale strate­gie en organ­isatieprofiel onder­ling met elkaar vergeleek en met die van nieuwkomers als Bol​.com, Ama​zon​.com en Intuit (een online provider van per­sonal finance). Uit het onder­zoek bleek dat som­mige grote organ­isaties als Microsoft in staat bleken om zich wel langzaam aan te passen aan de veran­derende omstandighe­den, maar een aan­tal andere grote, logge organ­isaties niet, waaron­der ABN Amro en ING. Als die laat­ste twee bedri­jven niet snel zouden veran­deren, zouden ze als te logge en grote organ­isatie in grote prob­le­men komen door de impact van ICT op hun organ­isatie, op hun ver­di­en­mod­ellen en op hun busi­ness modellen.

Een prak­tisch boek waar de lezer de vol­gende dag mee aan de slag kan.

Tij­dens de vele gesprekken over waar het nieuwe boek na ‘Dag­boek van een bankier. De dagelijkse werke­lijkheid achter de prooi over zou moeten gaan en wat voor soort boek het zou moeten wor­den, werd al snel duidelijk dat De Bree vooral een prak­tisch boek wilde schri­jven voor de lezer van boeken over het nieuwe man­a­gen, onderne­men en veran­deren. De dig­i­tale trans­for­matie van de finan­ciële sec­tor en de onmacht van een grote dinosauriër als ABN Amro om zich op tijd aan te passen aan de gevol­gen van ICT, liep als een rode draad door ‘Dag­boek van een bankier ’ heen en De Bree had in het laat­ste hoofd­stuk ‘Epi­loog: als je niets veran­dert, veran­dert er niets’ aangeven hoe din­gen anders kon­den en wat er zou gebeuren als de belan­grijk­ste spel­ers dat zouden nalaten: ze zouden ‘uit­ster­ven’. Hij is een grote fan van Menno Lant­ing en heeft al zijn boeken gelezen, maar het nieuwe boek moest verder gaan dan de meeste management-​, veran­der– en bedri­jf­skunde boeken waarin vooral met behulp van inter­views de menin­gen van top­man­agers van grote organ­isaties wor­den gevraagd. Je bli­jft dan als lezer vaak zit­ten met de vraag ‘en wat moet IK nu?’. Het moest vooral prak­tis­che hand­vat­ten en hulp­mid­de­len aan­reiken voor de lezer, met prak­tijkvoor­beelden waar senior man­agers direct wat mee zou kun­nen doen de vol­gende dag. Het boek moest lez­ers zoals man­agers van ‘dinoau­ri­ers’ of ‘oli­etankers’ zoals Menno Lant­ing ze in zijn nieuwe boek noemt in actie laten komen en dus meer zijn dan een pret­tig lees­boek. Het moest hulp­mid­de­len aan­reiken om de impact van ICT op de kosten en baten van je organ­isatie te meten in vergelijk­ing met anderen, het moest hulp­mid­de­len aan­reiken om snel een diag­nose van de staat van de eigen organ­isatie te kun­nen maken, inclusief in vergelijk­ing met anderen. En het moest de lezer helpen bij het kiezen van de juiste veran­der– of trans­for­matieaan­pak onder invloed van hoeveel tijd ‘de patiënt’ nog had voor­dat hij zou over­li­j­den. Want dat moest het boek doen: niet nog eens vertellen hoe belan­grijk het was om de klant cen­traal te stellen, dat je je moet aan­passen aan de snel veran­derende wereld om je heen en wat je alle­maal met ‘Big Data’ kunt doen. Maar om de lezer te helpen met HOE je dat doet als grote organ­isatie 1.0 of 2.0, dus ‘HOE je con­creet Big Data inzet in een nieuw soci­aal kap­i­taal presta­tie meet­sys­teem zoals dig­i­tale mark­tlei­ders zoals Ama​zon​.com dat al jaren in de prak­tijk doen. Niet alleen door mensen te inter­viewen en dat in je boek te vertellen, maar vooral ook door con­creet te laten zien wat in de prak­tijk werkt in welke sit­u­atie en wat niet. Je bespreekt niet alleen ‘WAT’ suc­cesvolle organ­isaties doen maar vooral ook ‘HOE’ ze het doen en wat werkte en wat niet: op basis van con­crete ervaringen.

Grote organ­isaties kun­nen veel leren van dig­i­tale nieuwkomers, ad-​hoc online organ­isaties van zzp’ers en start-​ups.

Ter­wijl er door veel man­age­ment auteurs dus vooral veel met man­agers van tra­di­tionele, grote bedri­jven als Microsoft, IKEA en Cisco wordt gespro­ken en over dig­i­tale lei­ders als Google en Face­book die De Bree ook in zijn boek beschri­jft, is er sinds het begin van de 21st eeuw online een stille rev­o­lu­tie aan de gang. Er ontstaan voort­durend aller­lei nieuwe inno­vatieve vor­men van virtuele organ­isaties online, waarin zelf­s­tandige onderne­mers met behulp van ICT het­zelfde doen als vroeger grote bedri­jven alleen kon­den: je maakt gebruik van de ken­nis, de ervar­ing en de pro­ducten en dien­sten van organ­isaties en een­pit­ters wereld­wijd om een klus te klaren en ver­vol­gens stopt de samen­werk­ing weer: co-​creatie in de prak­tijk dus. In zijn nieuwe boek beschri­jft De Bree de ver­schil­lende vor­men van dit ‘ad-​hoc online organ­is­eren’ met een groot aan­tal ver­schil­lende online ver­di­en­mod­ellen en hij laat op basis van zijn eigen ervarin­gen sinds 2001 als onderne­mer in deeltijd zien hoe deze nieuwe virtuele organ­isaties een geduchte con­cur­rent vor­men voor tra­di­tionele, grote spel­ers. Deze voor­beelden laten ook zien dat je met behulp van ICT tegelijk­er­tijd heel groot kunt zijn en wend­baar en flex­i­bel zon­der grote gebouwen en veel hard­ware ‘te bezit­ten’. Een fascinerende nieuwe wereld die tot nu toe niet of nauwelijks in beeld is geweest bij de meeste strate­gen en organisatiedeskundigen.

Prak­tis­che hulpmiddelen.

Om de lezer te helpen direct met het boek aan de slag te gaan , reikt De Bree een aan­tal inno­vatieve hand­vat­ten aan die de lezer helpen het geleerde toe te passen. Voor­beelden zijn:

- een inte­grale aan­pak om snel een organ­isatieanalyse te doen van je eigen organ­isatie om te zien of en hoe ‘ziek’ de eigen grote organ­isatie is;

- een hulp­mid­del om snel een omgev­ings– en con­cur­ren­tieanalyse te doen in de gewone, tra­di­tionele wereld om ons heen en in de nieuwe dig­i­tale wereld met ver­schil­lende dig­i­tale nieuwkomers van bin­nen en buiten de eigen sector;

- een hulp­mid­del om snel te kun­nen beslis­sen welke van de 13 veran­der– of trans­for­matie aan­pakken gekozen dient te wor­den om op tijd de cul­tuur en de organ­isatie als geheel te veran­deren waaron­der tra­di­tion­eel veran­der­man­age­ment, het volledige opsplit­sen van de organ­isatie zoals Philips onlangs aankondigde (zie hier) of het buiten de moederor­gan­isatie opzetten van suc­cesvolle start-​ups.

De hulp­mid­de­len kun­nen toegepast wor­den in alle indus­tri­etakken en in alle takken van sport.

Case: een scan van de Ned­er­landse ban­caire en mobile pay­ments sec­tor offline en online.

Om te laten zien hoe je dit in de prak­tijk alle­maal toepast, geeft De Bree in een inno­vatief 3 dimen­sion­aal beeld een overzicht van de bedri­jf­s­cul­tuur, het organ­isatieprofiel, de offline busi­ness strate­gie en de dig­i­tale strate­gie van de groot­banken ABN Amro, ING en de Rabobank, van een aan­tal kleine banken, van dig­i­tale lei­ders als Google, Face­book en Pay­Pal en knab en Alex met hun dig­i­tale strate­gie van Cus­tomer Inti­macy, Prod­uct Lead­er­ship en Oper­a­tional Excel­lence naast het bek­ende offline model van Treacy & Wiersema.

In een oogop­slag ziet de lezer zo de offline busi­ness strate­gie en de dig­i­tale strate­gie van alle spel­ers, kor­tom het hele offline en online speelveld van bestaande spel­ers en dig­i­tale nieuwkomers. Het laat tegelijk­er­tijd ook aan bedri­jven als Google, Face­book, Pay­Pal en nieuwkomers als knab en Alex zien waar de zwak­ten van de tra­di­tionele banken liggen en waar zij dus op in kun­nen spe­len in de dig­i­tale ‘mar­ket­space’ van mobile pay­ments als dig­i­tale klantenpartner.

In het laat­ste hoofd­stuk voor­spelt hij net als in 2001 bij welke organ­isaties en in welke indus­tri­etakken de groot­ste klap­pen vallen met betrekking tot de impact van ICT op de bestaande busi­ness mod­ellen en ver­di­en­mod­ellen en wat dat betekent voor de werkgele­gen­heid bij die bedri­jven en non-​profit organ­isaties: waar de ‘dino-​banen’ zullen verd­wi­j­nen zoals hij het noemt: de toekomst van man­a­gen, organ­is­eren en samen­werken met behulp van ICT.

Het eerste prak­tis­che ‘doe-​het-​zelf-​boek over man­age­ment, onderne­men en veran­deren in de praktijk’.

Dinosauriër of krokodil’ is het eerste prak­tis­che ‘doe-​het-​zelf-​boek over man­age­ment, onderne­men en veran­deren in de prak­tijk’ gewor­den zoals De Bree het zelf noemt. Het is inder­daad geen boek gewor­den voor mensen die alleen maar willen luis­teren, een goed boek willen lezen en ver­vol­gens in hun luie stoel bli­jven zit­ten. Een boek voor mensen die in actie willen komen, voor lei­ders en onderne­mers in ver­schil­lende rollen en dis­ci­plines die willen dat hun organ­isatie mor­gen nog bestaat, waar iedereen niet meer ‘de baas cen­traal heeft’ maar ein­delijk nu eens ‘de klant cen­traal’ zodat alle klanten dat ook dagelijks in de prak­tijk ervaren en dit soort klanter­varin­gen bij o.a. groot­banken en verzek­er­aars tot het verleden behoren. Kor­tom, voor echte lei­ders en onderne­mers die willen dat hun grote, logge organ­isatie over 3 jaar samen met hun klanten en part­ners een van de nieuwe dig­i­tale lei­ders is.

Kor­tom, de nieuwe dig­i­tale deele­conomie vraagt om een andere manier van man­a­gen (zie hier) en daar geeft dit boek een aan­tal prak­tis­che aanzetten voor. De inhoud­sop­gave zien? Klik hier.

Je kunt Tony de Bree vol­gen op Twit­ter via @tonydebree of op @dagboekbankier en op LinkedIn hier. Of je kunt hem bellen op 0634387806 of hem emailen naar tony​.de​.breeAT​g​mail​.com.

tonydebreekl2Welke nieuwe economische wetten en kosten theorieën er gelden in de digitale kenniseconomie, hoe je als dinosauriër of als krokodil de digitale revolutie overleeft door voortdurende je omgeving te verkennen, snel een zelfdiagnose te stellen en vervolgens de juiste verander- of transformatieaanpak (de juiste 'remedie') kiest om op tijd een organisatie 3.0 te worden en wat je als grote, logge organisatie kunt leren van nieuwe digitale leiders, zzp'ers in je eigen omgeving en innovatieve ad-hoc online netwerken van zzp'ers wereldwijd (zie ook hier), dat is waar Tony de Bree's nieuwe boek overgaat.

De keuze voor de titel 'Dinosauriër of krokodil'.

Toen er met Van Gorcum gesproken werd over de titel van het nieuwe boek, werd er gezocht naar een titel die aangaf dat sommige grote, logge dieren zich niet hebben aangepast aan de snel veranderende omstandigheden om hen heen terwijl andere dieren dat wel op tijd hebben gedaan. Men kwam toen al snel op een aantal grote soorten 'dinosauriërs' en op 'krokodillen'. De eerste soort zou door de inslag van een meteoriet miljoenen jaren geleden zijn uitgestorven, terwijl de krokodil kon overleven in die extreme nieuwe omstandigheden na de inslag. Bovendien hadden twee professoren in de Verenigde Staten rond het jaar 2000 al een artikel gepubliceerd onder de titel 'The Death of the Dinosaurs' waarin ze uitlegden waarom grote universele banken ten onder zouden gaan met hun universele portfolio-strategie door de digitalisering ten gevolge van de invloed van ICT op hun organisaties, hun klanten, hun business modellen en op hun omgeving. In 2001 was de Bree gepromoveerd op de digitale transformatie van een aantal Europese grootbanken, een onderzoek waarin hij hun cultuur, strategie en digitale strategie en organisatieprofiel onderling met elkaar vergeleek en met die van nieuwkomers als Bol.com, Amazon.com en Intuit (een online provider van personal finance). Uit het onderzoek bleek dat sommige grote organisaties als Microsoft in staat bleken om zich wel langzaam aan te passen aan de veranderende omstandigheden, maar een aantal andere grote, logge organisaties niet, waaronder ABN Amro en ING. Als die laatste twee bedrijven niet snel zouden veranderen, zouden ze als te logge en grote organisatie in grote problemen komen door de impact van ICT op hun organisatie, op hun verdienmodellen en op hun business modellen.

Een praktisch boek waar de lezer de volgende dag mee aan de slag kan.

Tijdens de vele gesprekken over waar het nieuwe boek na 'Dagboek van een bankier. De dagelijkse werkelijkheid achter de prooi' over zou moeten gaan en wat voor soort boek het zou moeten worden, werd al snel duidelijk dat De Bree vooral een praktisch boek wilde schrijven voor de lezer van boeken over het nieuwe managen, ondernemen en veranderen. De digitale transformatie van de financiële sector en de onmacht van een grote dinosauriër als ABN Amro om zich op tijd aan te passen aan de gevolgen van ICT, liep als een rode draad door 'Dagboek van een bankier ' heen en De Bree had in het laatste hoofdstuk 'Epiloog: als je niets verandert, verandert er niets' aangeven hoe dingen anders konden en wat er zou gebeuren als de belangrijkste spelers dat zouden nalaten: ze zouden 'uitsterven'. Hij is een grote fan van Menno Lanting en heeft al zijn boeken gelezen, maar het nieuwe boek moest verder gaan dan de meeste management-, verander- en bedrijfskunde boeken waarin vooral met behulp van interviews de meningen van topmanagers van grote organisaties worden gevraagd. Je blijft dan als lezer vaak zitten met de vraag 'en wat moet IK nu?'. Het moest vooral praktische handvatten en hulpmiddelen aanreiken voor de lezer, met praktijkvoorbeelden waar senior managers direct wat mee zou kunnen doen de volgende dag. Het boek moest lezers zoals managers van 'dinoauriers' of 'olietankers' zoals Menno Lanting ze in zijn nieuwe boek noemt in actie laten komen en dus meer zijn dan een prettig leesboek. Het moest hulpmiddelen aanreiken om de impact van ICT op de kosten en baten van je organisatie te meten in vergelijking met anderen, het moest hulpmiddelen aanreiken om snel een diagnose van de staat van de eigen organisatie te kunnen maken, inclusief in vergelijking met anderen. En het moest de lezer helpen bij het kiezen van de juiste verander- of transformatieaanpak onder invloed van hoeveel tijd 'de patiënt' nog had voordat hij zou overlijden. Want dat moest het boek doen: niet nog eens vertellen hoe belangrijk het was om de klant centraal te stellen, dat je je moet aanpassen aan de snel veranderende wereld om je heen en wat je allemaal met 'Big Data' kunt doen. Maar om de lezer te helpen met HOE je dat doet als grote organisatie 1.0 of 2.0, dus 'HOE je concreet Big Data inzet in een nieuw sociaal kapitaal prestatie meetsysteem zoals digitale marktleiders zoals Amazon.com dat al jaren in de praktijk doen. Niet alleen door mensen te interviewen en dat in je boek te vertellen, maar vooral ook door concreet te laten zien wat in de praktijk werkt in welke situatie en wat niet. Je bespreekt niet alleen 'WAT' succesvolle organisaties doen maar vooral ook 'HOE' ze het doen en wat werkte en wat niet: op basis van concrete ervaringen.

Grote organisaties kunnen veel leren van digitale nieuwkomers,  ad-hoc online organisaties van zzp'ers en start-ups.

Terwijl er door veel management auteurs dus vooral veel met managers van traditionele, grote bedrijven als Microsoft, IKEA en Cisco wordt gesproken en over digitale leiders als Google en Facebook die De Bree ook in zijn boek beschrijft, is er sinds het begin van de 21st eeuw online een stille revolutie aan de gang. Er ontstaan voortdurend allerlei nieuwe innovatieve vormen van virtuele organisaties online, waarin zelfstandige ondernemers met behulp van ICT hetzelfde doen als vroeger grote bedrijven alleen konden: je maakt gebruik van de kennis, de ervaring en de producten en diensten van organisaties en eenpitters wereldwijd om  een klus te klaren en vervolgens stopt de samenwerking weer: co-creatie in de praktijk dus. In zijn nieuwe boek beschrijft De Bree de verschillende vormen van dit 'ad-hoc online organiseren' met een groot aantal verschillende online verdienmodellen en hij laat op basis van zijn eigen ervaringen sinds 2001 als ondernemer in deeltijd zien hoe deze nieuwe virtuele organisaties een geduchte concurrent vormen voor traditionele, grote spelers. Deze voorbeelden laten ook zien dat je met behulp van ICT tegelijkertijd heel groot kunt zijn en wendbaar en flexibel zonder grote gebouwen en veel hardware 'te bezitten'. Een fascinerende nieuwe wereld die tot nu toe niet of nauwelijks in beeld is geweest bij de meeste strategen en organisatiedeskundigen.

Praktische hulpmiddelen.

Om de lezer te helpen direct met het boek aan de slag te gaan , reikt De Bree een aantal innovatieve handvatten aan die de lezer helpen het geleerde toe te passen. Voorbeelden zijn:

- een integrale aanpak om snel een organisatieanalyse te doen van je eigen organisatie om te zien of en hoe 'ziek' de eigen grote organisatie is;

- een hulpmiddel om snel een omgevings- en concurrentieanalyse te doen in de gewone, traditionele wereld om ons heen en in de nieuwe digitale wereld met verschillende digitale nieuwkomers van binnen en buiten de eigen sector;

- een hulpmiddel om snel te kunnen beslissen welke van de 13 verander- of transformatie aanpakken gekozen dient te worden om op tijd de cultuur en de organisatie als geheel te veranderen waaronder traditioneel verandermanagement, het volledige opsplitsen van de organisatie zoals Philips onlangs aankondigde (zie hier) of het buiten de moederorganisatie opzetten van succesvolle start-ups.

De hulpmiddelen kunnen toegepast worden in alle industrietakken en in alle takken van sport.

Case: een scan van de Nederlandse bancaire en mobile payments sector offline en online.

Om te laten zien hoe je dit in de praktijk allemaal toepast, geeft De Bree in een innovatief 3 dimensionaal beeld een overzicht van de bedrijfscultuur, het organisatieprofiel, de offline business strategie en de digitale strategie van de grootbanken ABN Amro, ING en de Rabobank,  van een aantal kleine banken, van digitale leiders als Google, Facebook en PayPal en knab en Alex met hun digitale strategie van Customer Intimacy, Product Leadership en Operational Excellence naast het bekende offline model van Treacy & Wiersema.

In een oogopslag ziet de lezer zo de offline business strategie en de digitale strategie van alle spelers, kortom het hele offline en online speelveld van bestaande spelers en digitale nieuwkomers. Het laat tegelijkertijd ook aan bedrijven als Google, Facebook, PayPal en nieuwkomers als knab en Alex zien waar de zwakten van de traditionele banken liggen en waar zij dus op in kunnen spelen in de digitale 'marketspace' van mobile payments als digitale klantenpartner.

In het laatste hoofdstuk voorspelt hij net als in 2001 bij welke organisaties en in welke industrietakken de grootste klappen vallen met betrekking tot de impact van ICT op de bestaande business modellen en verdienmodellen en wat dat betekent voor de werkgelegenheid bij die bedrijven en non-profit organisaties: waar de 'dino-banen' zullen verdwijnen zoals hij het noemt: de toekomst van managen, organiseren en samenwerken met behulp van ICT.

Het eerste praktische 'doe-het-zelf-boek over management, ondernemen en veranderen in de praktijk'.

'Dinosauriër of krokodil' is het eerste praktische 'doe-het-zelf-boek over management, ondernemen en veranderen in de praktijk' geworden zoals De Bree het zelf noemt. Het is inderdaad geen boek geworden voor mensen die alleen maar willen luisteren, een goed boek willen lezen en vervolgens in hun luie stoel  blijven zitten. Een boek voor mensen die in actie willen komen, voor leiders en ondernemers in verschillende rollen en disciplines die willen dat hun organisatie morgen nog bestaat, waar iedereen niet meer 'de baas centraal heeft' maar eindelijk nu eens 'de klant centraal' zodat alle klanten dat ook dagelijks in de praktijk ervaren en dit soort klantervaringen bij o.a. grootbanken en verzekeraars tot het verleden behoren. Kortom, voor echte leiders en ondernemers die willen dat hun grote, logge organisatie over 3 jaar samen met hun klanten en partners een van de nieuwe digitale leiders is.

Kortom, de nieuwe digitale deeleconomie vraagt om een andere manier van managen (zie hier) en daar geeft dit boek een aantal praktische aanzetten voor. De inhoudsopgave zien? Klik hier.

Je kunt Tony de Bree volgen op Twitter via @tonydebree of op @dagboekbankier en op LinkedIn hier. Of je kunt hem bellen op 06-34387806 of hem emailen naar tony.de.breeATgmail.com.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Aankondiging, Cocreatie in de praktijk, Cultuurverandering bij banken, De toekomst van banken, Digitale strategie, Dinosauriër of krokodil, Het nieuwe werken, Innovatie, Leiderschap, Management, Trends, Verandermanagement met de tags , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.