Inhoudsopgave ‘Dinosauriër of krokodil’

Readability

Inhoudsopgave 'Dinosauriër of krokodil'

who-we-are-image-1(1)Mor­gen. Hieron­der zie je de inhoud­sop­gave van ‘Dinosauriër of krokodil’, het nieuwe prak­tijk­boek staan, dat je vanaf 8 okto­ber kunt bestellen via een spe­ciale tijdelijke voor­in­teke­n­ac­tie. Het boek staat per hoofd­stuk vol met cases, met voor­beelden en met prak­tis­che hulp­mid­de­len en check­lists om zelf aan de slag te kun­nen gaan. Het boek is bedoelt voor top­man­agers, andere senior man­agers, onderne­mers, veran­der­man­agers, man­age­ment con­sul­tants, finan­cieel man­agers als CFO’s, busi­ness con­trollers, accoun­tants en HR-​professionals. Het boek is ook een must voor docen­ten bedri­jf­skunde en bedrijfskundestudenten.

Voor­wo­ord
Inleiding

1. Een nieuwe kijk op man­age­ment
1.1 De organ­isatie als ‘machine’
1.2 De organ­isatie als ‘lev­end organ­isme’
1.3 Samenvatting

2. De dig­i­tale ken­nisec­onomie
2.1 De belan­grijk­ste ken­merken van de dig­i­tale ken­nisec­onomie
2.2 Tech­nol­o­gis­che ontwik­kelin­gen en hun lev­en­scy­cli
2.3 Nieuwe wet­ten en the­o­rieën
2.4 Samenvatting

3. Ken­niswaarder­ing in de organ­isatie
3.1 Wat is ken­nis­man­age­ment en wat zijn de hoofd­taken?
3.2 Ver­schil­lende manieren om ken­nis in te delen
3.3 Het waarderen van imma­ter­iële assets
3.4 De tran­si­tie van de indus­triële organ­isatie naar de relatieor­gan­isatie
3.5 Samenvatting

4. Het nieuwe online organ­is­eren
4.1 Wat zijn com­mu­ni­ties of prac­tice?
4.2 Online com­mu­ni­ties of prac­tice opgezet door bedri­jven
4.3 Online com­mu­ni­ties of prac­tice op sociale media
4.4 Online ad-​hoc organ­is­eren en samen­werken in zake­lijke ecosys­te­men met online free­lancers en thuiswerk­ers
4.5 De relatieve organ­isatiekosten van een piramide-​organisatie en die van een inno­vatieve online organ­isatie
4.6 Samenvatting

5. De diag­nose van de bestaande organ­isatie
5.1 Het organ­isatieprofiel van een organ­isatie
5.2 Voor­beelden van organ­isatieziek­ten
5.3 Klant­waardedis­ci­plines en klant­belev­ing
5.4 Iedere klant­waardedis­ci­pline heeft zijn eigen organ­isatieprofiel
5.5 Drie nieuwe dig­i­tale klant­waardedis­ci­plines en de ‘Strate­gis­che Klant­waarde Kaart’
5.6 Dig­i­tale busi­ness mod­ellen en ver­di­en­mod­ellen
5.7 Hoe kom je aan infor­matie van organ­isatieprofie­len van bedri­jven en andere organ­isaties?
5.8 Samenvatting

6. Een nieuw dig­i­taal presta­tiemeet­sys­teem
6.1 De belan­grijk­ste busi­ness dri­jvers en prestatie-​indicatoren
6.2 Presta­tiemeet­sys­te­men en de ver­schil­lende organ­isatieprofie­len
6.3 Het online gedrag van mensen vol­gen met e-​metrics
6.4 Hoe meet je de mon­e­taire waarde van klanten?
6.5 Een geïn­te­greerd dig­i­taal RelatieKap­i­taal Meet­sys­teem (RKMS)
6.6 Samenvatting

7. Van ‘baas cen­traal’ naar ‘klant cen­traal’ in de prak­tijk
7.1 Ver­schil­lende aan­pakken voor sit­u­a­tion­eel veran­der– en trans­for­matie­m­an­age­ment
7.2 De keuze van de juiste aan­pak voor sit­u­a­tion­eel veran­der– of trans­for­matie­m­an­age­ment
7.3 Samenvatting

8. Samen­vat­ting, con­clusies en ‘what’s next?’
8.1 Samen­vat­ting en con­clusies
8.2 What’s next?

Lit­er­atu­urli­jst
Verk­larende woordenlijst

ACTIE: koop dit boek nu online bij man​age​ment​boek​.nl, Bol​.com, Van Gor­cum of bij onze part­ners in Oegst­geest & Roelo­farendsveen en ver­sla de concurrentie.

Vra­gen? Bel me dan gerust op 0634387806 of stuur me een bericht via What­sApp. Je kunt ook een e-​mail sturen naar tony​.de​.breeAT​g​mail​.com. Skypen kan ook: nodig me uit op tony.de.bree.

Vg
Tony

Tony de Bree com­bi­neert 26 jaar ervar­ing in de inter­na­tionale finan­ciële sec­tor met een EEP, een pro­motie bedri­jf­skunde aan de R.U G. over ‘Trans­for­ma­tion of Finan­cial Ser­vices Com­pa­nies’ met 15 jaar ervar­ing als online onderne­mer in deeltijd met start-​ups en online zzp’ers wereld­wijd. In zijn nieuwe boek, ‘Dinosauriër of krokodil’ laat hij zien hoe je in de prak­tijk met ICT slim geld kunt ver­di­enen en kosten kunt besparen in de dig­i­tale deele­conomie en wat je daar­bij kunt leren van suc­cesvolle dig­i­tale mark­tlei­ders, van start-​ups en van netwerken van online zzp’ers en free­lancers wereld­wijd. Volg hem op twit­ter op @tonydebree of op @dagboekbankier en op LinkedIn hier.

who-we-are-image-1(1)Morgen. Hieronder zie je de inhoudsopgave van 'Dinosauriër of krokodil', het nieuwe praktijkboek staan, dat je vanaf 8 oktober kunt bestellen via een speciale tijdelijke voorintekenactie. Het boek staat per hoofdstuk vol met cases, met voorbeelden en met praktische hulpmiddelen en checklists om zelf aan de slag te kunnen gaan. Het boek is bedoelt voor topmanagers, andere senior managers, ondernemers, verandermanagers, management consultants, financieel managers als CFO's, business controllers, accountants en HR-professionals. Het boek is ook een must voor docenten bedrijfskunde en bedrijfskundestudenten.

Voorwoord
Inleiding

1. Een nieuwe kijk op management
1.1 De organisatie als ‘machine’
1.2 De organisatie als ‘levend organisme’
1.3 Samenvatting

2. De digitale kenniseconomie
2.1 De belangrijkste kenmerken van de digitale kenniseconomie
2.2 Technologische ontwikkelingen en hun levenscycli
2.3 Nieuwe wetten en theorieën
2.4 Samenvatting

3. Kenniswaardering in de organisatie
3.1 Wat is kennismanagement en wat zijn de hoofdtaken?
3.2 Verschillende manieren om kennis in te delen
3.3 Het waarderen van immateriële assets
3.4 De transitie van de industriële organisatie naar de relatieorganisatie
3.5 Samenvatting

4. Het nieuwe online organiseren
4.1 Wat zijn communities of practice?
4.2 Online communities of practice opgezet door bedrijven
4.3 Online communities of practice op sociale media
4.4 Online ad-hoc organiseren en samenwerken in zakelijke ecosystemen met online freelancers en thuiswerkers
4.5 De relatieve organisatiekosten van een piramide-organisatie en die van een innovatieve online organisatie
4.6 Samenvatting

5. De diagnose van de bestaande organisatie
5.1 Het organisatieprofiel van een organisatie
5.2 Voorbeelden van organisatieziekten
5.3 Klantwaardedisciplines en klantbeleving
5.4 Iedere klantwaardediscipline heeft zijn eigen organisatieprofiel
5.5 Drie nieuwe digitale klantwaardedisciplines en de ‘Strategische Klantwaarde Kaart’
5.6 Digitale business modellen en verdienmodellen
5.7 Hoe kom je aan informatie van organisatieprofielen van bedrijven en andere organisaties?
5.8 Samenvatting

6. Een nieuw digitaal prestatiemeetsysteem
6.1 De belangrijkste business drijvers en prestatie-indicatoren
6.2 Prestatiemeetsystemen en de verschillende organisatieprofielen
6.3 Het online gedrag van mensen volgen met e-metrics
6.4 Hoe meet je de monetaire waarde van klanten?
6.5 Een geïntegreerd digitaal RelatieKapitaal Meetsysteem (RKMS)
6.6 Samenvatting

7. Van ‘baas centraal’ naar ‘klant centraal’ in de praktijk
7.1 Verschillende aanpakken voor situationeel verander- en transformatiemanagement
7.2 De keuze van de juiste aanpak voor situationeel verander- of transformatiemanagement
7.3 Samenvatting

8. Samenvatting, conclusies en ‘what’s next?’
8.1 Samenvatting en conclusies
8.2 What’s next?

Literatuurlijst
Verklarende woordenlijst

ACTIE: koop dit boek nu online bij managementboek.nl, Bol.com, Van Gorcum of bij onze partners in Oegstgeest & Roelofarendsveen en versla de concurrentie.

Vragen? Bel me dan gerust op 06-34387806 of stuur me een bericht via WhatsApp. Je kunt ook een e-mail sturen naar tony.de.breeATgmail.com. Skypen kan ook: nodig me uit op tony.de.bree.

Vg
Tony

Tony de Bree combineert 26 jaar ervaring in de internationale financiële sector met een EEP, een promotie bedrijfskunde aan de R.U G.  over 'Transformation of Financial Services Companies' met 15 jaar ervaring als online ondernemer in deeltijd met start-ups en online zzp'ers wereldwijd. In zijn nieuwe boek, 'Dinosauriër of krokodil' laat hij zien hoe je in de praktijk met ICT slim geld kunt verdienen en kosten kunt besparen in de digitale deeleconomie en wat je daarbij kunt leren van succesvolle digitale marktleiders, van start-ups en van netwerken van online zzp'ers en freelancers wereldwijd.  Volg hem op twitter op @tonydebree of op @dagboekbankier en op LinkedIn hier.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Aankondiging, Acties, Cultuurverandering bij banken, Dinosauriër of krokodil, Het nieuwe werken, Verandermanagement met de tags , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.