Hugo en het Visgilde in nieuw managementboek Oegstgeestenaar

Readability

Hugo en het Visgilde in nieuw managementboek Oegstgeestenaar

visgildeMor­gen,

een van de cases in ‘Dinosauriër of krokodil’ beschri­jft de organ­isatie en de bes­tur­ing van het Vis­gilde en wat dinosaurier-​organisaties daar­van kun­nen leren. Ik sprak met Hugo van der Meij, eige­naar van Vis­gilde in Oegst­geest toen ik het boek aan het schri­jven was en vond het een mooi voor­beeld van hoe je inno­vatief kunt organiseren.

Waarom staat Hugo met zijn viswinkel in het boek als casus?

Het Vis­gilde is een mooi voor­beeld van een co-​operatieve organ­isatie waarin het hoofd­kan­toor alleen maar die func­ties vervult die waarde toevoegt voor de winkels en hun eigenaren. Men streeft er naar om vooral te kijken naar hoe je er voordeel uit kunt halen door din­gen samen te doen, ter­wijl het alle­maal niet te veel tijd en geld kost.
een mooi voor­beeld van een nieuwe, co-​operatieve bes­tur­ing. Daar­naast is men al enige tijd gele­den begonnen met cater­ing aan huis en kun je gratis recepten kri­j­gen. En wat natu­urlijk ook gewoon belan­grijk is: de kwaliteit van de pro­ducten die hij verkoopt is gewoon prima zoals de pri­jzen die men regel­matig wint keer op keer bewijzen.

Boven­dien is Hugo met zijn team van medew­erk­ers bij het Vis­gilde in Oegst­geest ook een mooi voor­beeld van ‘de klant cen­traal’ zetten en weten wie je indi­vidu­ele klant is zoals ik zelf de afgelopen 3 jaar heb mogen ervaren. Een goed voor­beeld: ik had een aan­tal keren een lekker­bek bij hem in de winkel gekocht en ik had een keer gezegd: ‘ik ga even naar de buren, ben zo terug’. Vlak daarna kwam ik de winkel bin­nen en de medew­erker zei voor­dat ik besteld had: ‘ik gooi de vis wel even voor je in de frituur, dan kan jij even bood­schap­pen gaan doen’. DAT is een echte ‘wow’ ervar­ing en een top-​klantbeleving. Klanten en goede klanten wor­den bij Hugo herk­end en men weet wie of wat iemand is. En daar kun­nen groot­banken zoals hier te lezen valt, nog wat van leren.

Zodra het boek bin­nen is, ga ik het boek even feestelijk aan Hugo overhandigen.

Nog een pret­tige dag.
Tony

p.s.

Het prak­tis­che management-​, veran­der en bedri­jf­skun­de­boek is te koop bij de Rijn­landse boekhan­del klik hier of bel ze even op:

visgildeMorgen,

een van de cases in 'Dinosauriër of krokodil' beschrijft de organisatie en de besturing van het Visgilde en wat dinosaurier-organisaties daarvan kunnen leren. Ik sprak met Hugo van der Meij, eigenaar van Visgilde in Oegstgeest toen ik het boek aan het schrijven was en vond het een mooi voorbeeld van hoe je innovatief kunt organiseren.

Waarom staat Hugo met zijn viswinkel in het boek als casus?

Het Visgilde is een mooi voorbeeld van een co-operatieve organisatie waarin het hoofdkantoor alleen maar die functies vervult die waarde toevoegt voor de winkels en hun eigenaren. Men streeft er naar om vooral te kijken naar hoe je er voordeel uit kunt halen door dingen samen te doen, terwijl het allemaal niet te veel tijd en geld kost.
een mooi voorbeeld van een nieuwe, co-operatieve besturing. Daarnaast is men al enige tijd geleden begonnen met catering aan huis en kun je gratis recepten krijgen. En wat natuurlijk ook gewoon belangrijk is: de kwaliteit van de producten die hij verkoopt is gewoon prima zoals de prijzen die men regelmatig wint keer op keer bewijzen.

Bovendien is Hugo met zijn team van medewerkers bij het Visgilde in Oegstgeest ook een mooi voorbeeld van 'de klant centraal' zetten en weten wie je individuele klant is zoals ik zelf de afgelopen 3 jaar heb mogen ervaren. Een goed voorbeeld: ik had een aantal keren een lekkerbek bij hem in de winkel gekocht en ik had een keer gezegd: 'ik ga even naar de buren, ben zo terug'. Vlak daarna kwam ik de winkel binnen en de medewerker zei voordat ik besteld had:  'ik gooi de vis wel even voor je in de frituur, dan kan jij even boodschappen gaan doen'. DAT is een echte 'wow' ervaring en een top-klantbeleving. Klanten en goede klanten worden bij Hugo herkend en men weet wie of wat iemand is. En daar kunnen grootbanken zoals hier te lezen valt, nog wat van leren.

Zodra het boek binnen is, ga ik het boek even feestelijk aan Hugo overhandigen.

Nog een prettige dag.
Tony

p.s.

Het praktische management-, verander en bedrijfskundeboek is te koop bij de Rijnlandse boekhandel klik hier of bel ze even op:

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Cultuurverandering bij banken, Dinosauriër of krokodil, Nieuws, Storytelling, Verandermanagement met de tags , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.