Hoe wordt je als grootbank klantgedreven? (1)

Readability

Hoe wordt je als grootbank klantgedreven? (1)

Six-​sigma, lean en Oper­a­tional Excel­lence zijn weer in.Het is kosten besparen wat de klok slaat.

Daar­bij wordt ook vaak de vraag gesteld “hoe wordt je als Ned­er­landse groot­bank, KPN of logge over­hei­dsin­stelling nu klantge­dreven” en snel? Zo’n organ­isatie wordt dan vaak getype­erd als een tra­di­tionele “fab­riek”, met een piramide-​structuur (zie ook “con­nect! van Menno Lant­ing). En er wordt ver­wezen naar de Indus­triele Revolutie.

HET voor­beeld van dit type organ­isatie is Ford en de standaard-​fabricage van de zwarte T-​Ford, klik hier op video (en luis­ter naar het muziekje..):

YouTube voorvertoningsafbeelding

Dit soort tra­di­tionele organ­isaties komt tegen­wo­ordig nog veel voor en niet alleen in de ban­caire sec­tor (lees bv maar eens het artikel over de prob­lematiek bij Defen­sie hier) waaron­der bij een aan­tal groot­banken in Ned­er­land en daarbuiten.

Dit is dus de as-​is sit­u­atie voor trans­for­matie of veran­der­man­age­ment. Wat het ook wordt, vanuit de the­o­rie en vanuit mijn eigen ervarin­gen sinds 1985 MOET het een holis­tis­che aan­pak zijn.…en snel, anders wordt het niets.

Wordt ver­volgd.

Tony de Bree
@dagboekbankier

Six-sigma, lean en Operational Excellence zijn weer in.Het is kosten besparen wat de klok slaat.

Daarbij wordt ook vaak de vraag gesteld "hoe wordt je als Nederlandse grootbank, KPN of logge overheidsinstelling nu klantgedreven" en snel? Zo'n organisatie wordt dan vaak getypeerd als een traditionele "fabriek", met een piramide-structuur (zie ook "connect! van Menno Lanting). En er wordt verwezen naar de Industriele Revolutie.

HET voorbeeld van dit type organisatie is Ford en de standaard-fabricage van de zwarte T-Ford, klik hier op video (en luister naar het muziekje..):

YouTube voorvertoningsafbeelding

Dit soort traditionele organisaties komt tegenwoordig nog veel voor en niet alleen in de bancaire sector (lees bv maar eens het artikel over de problematiek bij Defensie hier) waaronder bij een aantal grootbanken in Nederland en daarbuiten.

Dit is dus de as-is situatie voor transformatie of verandermanagement. Wat het ook wordt, vanuit de theorie en vanuit mijn eigen ervaringen sinds 1985 MOET het een holistische aanpak zijn....en snel, anders wordt het niets.

Wordt vervolgd.

Tony de Bree
@dagboekbankier

Array

Dit bericht is geplaatst in De toekomst van banken, The Next Generation bank met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.