Het vertrek van RBS uit Nederland is niet meer dan logisch

Readability

Het vertrek van RBS uit Nederland is niet meer dan logisch

abnamroHet de-​facto vertrek van RBS uit Ned­er­land heeft veel stof doen opwaaien bij de media in Ned­er­land. In dit blog wordt uit­gelegd dat het niet meer dan een logis­che stap is en een logisch gevolg van de ontwik­kelin­gen in de Ned­er­landse ban­caire wereld.

Een stukje geschiedenis.

RBS Ned­er­land is de verza­mel­ing van de Ned­er­landse activiteiten die RBS kocht na de desas­treuze van ABN Amro in 2007. Oor­spronke­lijk was het de bedoel­ing om de activiteiten in Ned­er­land op het gebied van inter­na­tion­aal betalen en andere pro­ducten en dien­sten van RBS aan cor­po­rate klanten in Ned­er­land verder uit te brei­den maar al snel bleek dat dit geen duurzaam sce­nario was.

Waarom vertrekt RBS uit Nederland?

Een aan­tal fac­toren heeft bijge­dra­gen aan het vertrek en het waarschi­jn­lijke mas­saontslag dat dat tot gevolg gaat hebben:

  • De Ned­er­landse ban­caire cor­po­rate markt voor inter­na­tionale ban­caire dien­sten en pro­ducten is redelijk verzadigd, de marges zijn laag en de inter­na­tionale con­cur­ren­tie is moor­dend op o.a. het ter­rein van inter­na­tion­aal betalen. Ook het fis­cale kli­maat wordt onaantrekke­lijker voor cor­po­rate klanten. Men trekt zich dus nu terecht uit die markt in Ned­er­land terug.
  • De activiteiten die in Ned­er­land door RBS Ned­er­land wor­den uit­gevo­erd kun­nen uit­stek­end vanuit het Verenigd Koninkrijk wor­den geor­gan­iseerd als men maar lokale salesteams en lokale cus­tomer ser­viceteams achterlaat.
  • De opeen­stapel­ing van wet– en regel­gev­ing in Ned­er­land, ook in vergelijk­ing met andere lan­den om ons heen, leidt tot hogere kosten van banken die in Ned­er­land willen oper­eren met een Ned­er­landse bankver­gun­ning. Aangezien die extra kosten niet op de cor­po­rate klanten afgewen­teld kun­nen wor­den, is vertrek een logis­che stap.
  • Veel van het senior man­age­ment en per­son­eel van RBS in Ned­er­land is hoogopgeleid en zeer ervaren. De per­son­eel­skosten in Ned­er­land kan RBS dus drastisch reduc­eren door de activiteiten te con­solid­eren in het Verenigd Koninkrijk.

Het vertrek heeft ook gevol­gen voor ABN Amro omdat er met RBS na de splits­ing op een aan­tal ter­reinen con­tracten zijn afges­loten om dien­sten aan klanten van ABN Amro te lev­eren die ABN Amro zelf niet meer kon ver­zor­gen wereld­wijd. Benieuwd wat daar nu mee gebeurt.

Tot slot.

Het vertrek van RBS uit Ned­er­land is de zoveel­ste episode in de saga rond desas­treuze over­name van ABN Amro door het Con­sor­tium van Banco San­tander, For­tis en RBS. Alleen Banco San­tander heeft goede zaken gedaan, de andere banken en de Engelse, Bel­gis­che en Ned­er­landse belast­ing­be­talers bli­jven dagelijks de gevol­gen van de foutieve beslissin­gen van de lei­d­ing van de betrokken banken, van de toezichthoud­ers, van de Ned­er­landse politici en respec­tievelijke regerin­gen ondervin­den (zie ‘Dag­boek van een bankier’). En opnieuw komen er 600 mensen op straat te staan, waaron­der een groot aan­tal ex-collega’s van ABN Amro.

Het vertrek geeft boven­dien aan dat Ned­er­land om een aan­tal rede­nen onaantrekke­lijk is voor andere Europese banken om er zaken te doen. Deutsche Bank heeft zich al gro­ten­deels teruggetrokken uit retail bankieren en dien­stver­len­ing aan het MKB en een bank als BNP Paribas beperkt de activiteiten sinds een aan­tal jaren ook tot bepaalde seg­menten. De vraag is dus dan ook wie gaat er nu eigen­lijk aan­de­len in ABN Amro kopen bij een eventuele beursgang?

Wordt ongetwi­jfeld vervolgd.

abnamroHet de-facto vertrek van RBS uit Nederland heeft veel stof doen opwaaien bij de media in Nederland. In dit blog wordt uitgelegd dat het niet meer dan een logische stap is en een logisch gevolg van de ontwikkelingen in de Nederlandse bancaire wereld.

 

 

Een stukje geschiedenis.

RBS Nederland is de verzameling van de Nederlandse activiteiten die RBS kocht na de desastreuze van ABN Amro in 2007. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de activiteiten in Nederland op het gebied van internationaal betalen en andere producten en diensten van RBS aan corporate klanten in Nederland verder uit te breiden maar al snel bleek dat dit geen duurzaam scenario was.

Waarom vertrekt RBS uit Nederland?

Een aantal factoren heeft bijgedragen aan het vertrek en het waarschijnlijke massaontslag dat dat tot gevolg gaat hebben:

  • De Nederlandse bancaire corporate markt voor internationale bancaire diensten en producten is redelijk verzadigd, de marges zijn laag en de internationale concurrentie is moordend op o.a. het terrein van internationaal betalen. Ook het fiscale klimaat wordt onaantrekkelijker voor corporate klanten. Men trekt zich dus nu terecht uit die markt in Nederland terug.
  • De activiteiten die in Nederland door RBS Nederland worden uitgevoerd kunnen uitstekend vanuit het Verenigd Koninkrijk worden georganiseerd als men maar lokale salesteams en lokale customer serviceteams achterlaat.
  • De opeenstapeling van wet- en regelgeving in Nederland, ook in vergelijking met andere landen om ons heen, leidt tot hogere kosten van banken die in Nederland willen opereren met een Nederlandse bankvergunning. Aangezien die extra kosten niet op de corporate klanten afgewenteld kunnen worden, is vertrek een logische stap.
  • Veel van het senior management en personeel van RBS in Nederland is hoogopgeleid en zeer ervaren. De personeelskosten in Nederland kan RBS dus drastisch reduceren door de activiteiten te consolideren in het Verenigd Koninkrijk.

Het vertrek heeft ook gevolgen voor ABN Amro omdat er met RBS na de splitsing op een aantal terreinen contracten zijn afgesloten om diensten aan klanten van ABN Amro te leveren die ABN Amro zelf niet meer kon verzorgen wereldwijd. Benieuwd wat daar nu mee gebeurt.

Tot slot.

Het vertrek van RBS uit Nederland is de zoveelste episode in de saga rond desastreuze overname van ABN Amro door het Consortium van Banco Santander, Fortis en RBS. Alleen Banco Santander heeft goede zaken gedaan, de andere banken en de Engelse, Belgische en Nederlandse belastingbetalers blijven dagelijks de gevolgen van de foutieve beslissingen van de leiding van de betrokken banken, van de toezichthouders, van de Nederlandse politici en respectievelijke regeringen ondervinden (zie ‘Dagboek van een bankier’). En opnieuw komen er 600 mensen op straat te staan, waaronder een groot aantal ex-collega’s van ABN Amro.

Het vertrek geeft bovendien aan dat Nederland om een aantal redenen onaantrekkelijk is voor andere Europese banken om er zaken te doen. Deutsche Bank heeft zich al grotendeels teruggetrokken uit retail bankieren en dienstverlening aan het MKB en een bank als BNP Paribas beperkt de activiteiten sinds een aantal jaren ook tot bepaalde segmenten. De vraag is dus dan ook wie gaat er nu eigenlijk aandelen in ABN Amro kopen bij een eventuele beursgang?

Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Bankieren voor dummies, Dagboek bankier, De toekomst van banken met de tags , , , , . Bookmark de permalink.