Het echte nieuwe organiseren: online ZZP’ers in de deeleconomie

Readability

Het echte nieuwe organiseren: online ZZP'ers in de deeleconomie

meisjeipadMor­gen,

we ken­nen alle­maal de grote multi­na­tion­als zoals Shell, IBM, Cisco en Microsoft die sinds jaar en dag met nieuwe ICT in staat zijn gebleken om overal op de wereld te oper­eren en zo hun pro­ducten wereld­wijd af te zetten en wereld­wijd pro­ducten en dien­sten in te kopen. Slimme ZZP’ers doen dat ook.

Het echte nieuwe organiseren.

Veel mensen weten hoe multi­na­tion­als dus sinds vele jaren ICT gebruiken om zichzelf in grote netwerken, zake­lijke ecosys­te­men, te organ­is­eren. Maar wist je dat veel zelf­s­tandige onderne­mers, online zzp’ers, wereld­wijd dat sinds 2001 en de opkomst van het inter­net ook zo doen? Hoe ik dat weet? Omdat ik sinds 2001 nu 13 jaar ervar­ing heb in deeltijd met die nieuwe manier van ad-​hoc organ­is­eren en samen­werken. Ik ben sinds 2001 zoals ik het ook in ”Dinosauriër of krokodil’ in het Voor­wo­ord noem (zie hier voor de inhoud­sop­gave) dus eigen­lijk net als veel andere slimme online onderne­mers een wereld­wi­jde ‘MZMVP’er’ gewor­den: een Multi­na­tional Zon­der Man­age­ment en Vast Per­son­eel met mijn eigen virtuele organ­isatie, mijn eigen ad-​hoc online zake­lijk ecosysteem.

Met behulp van inter­net, mijn iPad en mijn lap­top kan ik dus net als veel andere thuiswerk­ers en online free­lancers ad-​hoc met iedereen in de buurt of wereld­wijd samen­werken of pro­ducten of dien­sten inkopen. Zon­der meet­ings, zon­der over­leg en zon­der bi-​lateraaltjes met man­agers. Dat is trouwens niet hele­maal waar: ik heb ‘s mor­gens een korte vergadering.….met mijzelf. Maar die ver­gaderin­gen duren nooit lang en ‘we’ komen er altijd uit… DAT is het echte nieuwe organ­is­eren en het echte nieuwe werken om zo geld te ver­di­enen in de online deeleconomie.

Meer weten over hoe dat echte nieuwe organ­is­eren online in de deele­conomie werkt? Lees hoofd­stuk 4 van ‘Dinosauriër of krokodil’.

Nog een pret­tige dag.
Tony

Tony de Bree com­bi­neert 26 jaar ervar­ing in de inter­na­tionale finan­ciële sec­tor met een EEP, een pro­motie bedri­jf­skunde aan de R.U G. over ‘Trans­for­ma­tion of Finan­cial Ser­vices Com­pa­nies’ met 15 jaar ervar­ing als online onderne­mer in deeltijd met start-​ups en online zzp’ers wereld­wijd. In zijn nieuwe boek, ‘Dinosauriër of krokodil’ laat hij zien wat de impact van ICT is op tra­di­tionele vor­men van man­a­gen, organ­is­eren en samen­werken in grote organ­isaties en hoe je in de prak­tijk met ICT slim geld kunt ver­di­enen en kosten kunt besparen in de dig­i­tale deele­conomie en wat je daar­bij kunt leren van suc­cesvolle dig­i­tale mark­tlei­ders, van start-​ups en van netwerken van online zzp’ers en free­lancers wereld­wijd. Volg hem op twit­ter op @tonydebree of op @dagboekbankier en op LinkedIn hier.

meisjeipadMorgen,

we kennen allemaal de grote multinationals zoals Shell, IBM, Cisco en Microsoft die sinds jaar en dag met nieuwe ICT in staat zijn gebleken om overal op de wereld te opereren en zo hun producten wereldwijd af te zetten en wereldwijd producten en diensten in te kopen. Slimme ZZP'ers doen dat ook.

Het echte nieuwe organiseren.

Veel mensen weten hoe multinationals dus sinds vele jaren ICT gebruiken om zichzelf in grote netwerken, zakelijke ecosystemen, te organiseren. Maar wist je dat veel zelfstandige ondernemers, online zzp'ers, wereldwijd dat sinds 2001 en de opkomst van het internet ook zo doen? Hoe ik dat weet? Omdat ik sinds 2001 nu 13 jaar ervaring heb in deeltijd met die nieuwe manier van ad-hoc organiseren en samenwerken. Ik ben sinds 2001  zoals ik het ook in ''Dinosauriër of krokodil' in het Voorwoord noem (zie hier voor de inhoudsopgave) dus eigenlijk net als veel andere slimme online ondernemers een wereldwijde 'MZMVP'er' geworden: een Multinational Zonder Management en Vast Personeel met mijn eigen virtuele organisatie, mijn eigen ad-hoc online zakelijk ecosysteem.

Met behulp van internet, mijn iPad en mijn laptop kan ik dus net als veel andere thuiswerkers en online freelancers ad-hoc met iedereen in de buurt of wereldwijd samenwerken of producten of diensten inkopen. Zonder meetings, zonder overleg en zonder bi-lateraaltjes met managers. Dat is trouwens niet helemaal waar: ik heb 's morgens een korte vergadering.....met mijzelf. Maar die vergaderingen duren nooit lang en 'we' komen er altijd uit... DAT is het echte nieuwe organiseren en het echte nieuwe werken om zo geld te verdienen in de online deeleconomie.

Meer weten over hoe dat echte nieuwe organiseren online in de deeleconomie werkt? Lees hoofdstuk 4 van 'Dinosauriër of krokodil'

Nog een prettige dag.
Tony

Tony de Bree combineert 26 jaar ervaring in de internationale financiële sector met een EEP, een promotie bedrijfskunde aan de R.U G.  over 'Transformation of Financial Services Companies' met 15 jaar ervaring als online ondernemer in deeltijd met start-ups en online zzp'ers wereldwijd. In zijn nieuwe boek, 'Dinosauriër of krokodil' laat hij zien wat de impact van ICT is op traditionele vormen van managen, organiseren en samenwerken in grote organisaties en hoe je in de praktijk met ICT slim geld kunt verdienen en kosten kunt besparen in de digitale deeleconomie en wat je daarbij kunt leren van succesvolle digitale marktleiders, van start-ups en van netwerken van online zzp'ers en freelancers wereldwijd.  Volg hem op twitter op @tonydebree of op @dagboekbankier en op LinkedIn hier.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in De toekomst van banken, Definities, Geld verdienen, Het nieuwe werken, Management, Verandermanagement met de tags , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.