Giroblauw en de Aldi Bank

Readability

Giroblauw en de Aldi Bank

bankennlMor­gen,

afgelopen week schreef Peter de Waard in zijn col­umn in de Volk­skrant over het feit dat veel mensen een hang hebben naar het oude vertrouwde ‘Girob­lauw’ met de beroemde reclamespot­jes van John Cleese:

Peter de Waard stelde toen voor om weer een ‘Giroblauw-​bank’ op te richten, een soort ‘Aldi-​bank’, op kosten van de Over­heid vóór­dat ABN Amro naar de beurs zou gaan. Op zich geen gek idee. Alleen de vraag is waarom je ABN Amro dan niet zou omvor­men tot zo’n duurzame ‘Aldi-​bank’?

Wat is dat, een ‘Aldi-​bank’?

Een ‘Aldi-​bank’, is een bank die zich strate­gisch posi­tion­eert als een bank, waar de klanten alles zelf moeten doen, waar ze weinig ser­vice kri­j­gen, waar ze niet of nauwelijks herk­end wor­den, maar waar de stan­daard­pro­ducten goed­koop zijn en van een goede kwaliteit. Een ‘no-​nonsense’ bank zoals Girob­lauw vroeger was. Zon­der veel man­age­ment­la­gen, zon­der grote over­head­kosten en zon­der dure pan­den en grote auto’s. En als de rij voor de kassa te lang wordt, gewoon een nieuwe kassa openen.

De bestaande strate­gie van groot­banken in Nederland.

Het inter­es­sante van deze strate­gie van de ‘Aldi Bank’ is dat de bestaande groot­banken die strate­gie in de prak­tijk eigen­lijk alle drie al online en offline gekozen hebben in Ned­er­land op een cru­ci­aal onderdeel van deze strate­gie na. Men streeft in retail bankieren immers het kostlei­der­schap na (‘Oper­a­tional Excel­lence’). De klant moet ook alles zelf doen, klanten wor­den niet herk­end, de pro­ducten zijn alle­maal com­modi­ties en de ser­vice en de klant­belev­ing wordt steeds min­der. Het enige, niet onbe­lan­grijke ver­schil met echte pri­jsvechters en dis­coun­ters in de retail sec­tor is dat die de pri­jzen ver­la­gen en dat de groot­banken door het oli­gop­o­lie in Ned­er­land iedere keer de tarieven ver­hogen om hun te hoge interne kosten door te bereke­nen aan de klant in plaats van die kostenbe­sparin­gen door te geven aan die klanten.

De ‘Aldi Bank’ als alter­natief voor een beursgang?

Wat denkt u, een goed idee, zo’n echte ‘Aldi Bank’? Maar dan met dis­count­pri­jzen en echt duurzaam ondernemend?

Tony de Bree
Volg me op Face­book hier en op LinkedIn hier.

bankennlMorgen,

afgelopen week schreef Peter de Waard in zijn column in de Volkskrant over het feit dat veel mensen een hang hebben naar het oude vertrouwde 'Giroblauw' met de beroemde reclamespotjes van John Cleese:

Peter de Waard stelde toen voor om weer een 'Giroblauw-bank' op te richten, een soort 'Aldi-bank', op kosten van de Overheid vóórdat ABN Amro naar de beurs zou gaan. Op zich geen gek idee. Alleen de vraag is waarom je ABN Amro dan niet zou omvormen tot zo'n duurzame 'Aldi-bank'?

Wat is dat, een 'Aldi-bank'?

Een 'Aldi-bank', is een bank die zich strategisch positioneert als een bank, waar de klanten alles zelf moeten doen, waar ze weinig service krijgen, waar ze niet of nauwelijks herkend worden, maar waar de standaardproducten goedkoop zijn en van een goede kwaliteit. Een 'no-nonsense' bank zoals Giroblauw vroeger was. Zonder veel managementlagen, zonder grote overheadkosten en zonder dure panden en grote auto's. En als de rij voor de kassa te lang wordt, gewoon een nieuwe kassa openen.

De bestaande strategie van grootbanken in Nederland.

Het interessante van deze strategie van de 'Aldi Bank' is dat de bestaande grootbanken die strategie in de praktijk eigenlijk alle drie al online en offline gekozen hebben in Nederland op een cruciaal onderdeel van deze strategie na. Men streeft in retail bankieren immers het kostleiderschap na ('Operational Excellence').  De klant moet ook alles zelf doen, klanten worden niet herkend,  de producten zijn allemaal commodities en de service en de klantbeleving wordt steeds minder. Het enige, niet onbelangrijke verschil met echte  prijsvechters en discounters in de retail sector is dat die de prijzen verlagen en dat de grootbanken door het oligopolie in Nederland iedere keer de tarieven verhogen om hun te hoge interne kosten door te berekenen aan de klant in plaats van die kostenbesparingen door te geven aan die klanten.

De 'Aldi Bank' als alternatief voor een beursgang?

Wat denkt u, een goed idee, zo'n echte 'Aldi Bank'? Maar dan met discountprijzen en echt duurzaam ondernemend?

Tony de Bree
Volg me op Facebook hier en op LinkedIn hier.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in De toekomst van banken, The Next Generation bank, Verandermanagement, Videos met de tags , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.