Gelezen: ‘Meer diversiteit in bankenlandschap door fico banken’ in Banking Review

Readability

Gelezen: 'Meer diversiteit in bankenlandschap door fico banken' in Banking Review

Je leven na de Bank door Tony de BreeIn het herf­st­num­mer van Bank­ing Review stond een ver­slag van een ronde tafel bijeenkomst van verte­gen­wo­ordi­gers van zoge­naamde ‘fico banken’. De con­clusie van de aan­wezi­gen was dat er door die fico banken meer diver­siteit in het banken­land­schap in Ned­er­land zou zijn. Is dat eigen­lijk wel zo?

Wat zijn ‘fico banken’?

In de ter­mi­nolo­gie van de DNB zijn dit finan­ciële con­glom­er­aten weet ik inmid­dels. In dit geval waren Achmea Bank/​Centraal Beheer/​Woonfonds, ASR Bank, Nationale Ned­er­lan­den Bank, en Aegon Bank/​Knab verte­gen­wo­ordigd. In mijn tijd noemde we dit ‘ban­cas­sur­ance’ bedri­jven. Of is dat weer wat anders?

Hoe divers is het banken­land­schap in Ned­er­land eigenlijk?

Onder lei­d­ing van Robert Pal­ing, hoof­dredac­teur, ontspon zich een inter­es­sante dis­cussie als je het zo leest met als con­clusie dat er ‘meer diver­siteit in banken­land­schap door fico banken’ zou zijn. De vraag is of dat zo is? ‘Meer diver­siteit’ zou beteke­nen dat de klant meerdere mogelijkhe­den heeft om uit waarde proposi­ties te kiezen die wezen­lijk van elkaar ver­schillen. Het is dus meer dan alleen maar ‘meerdere aan­bieders’. Als je ver­vol­gens naar de web­sites van de ver­schil­lende banken bin­nen de con­glom­er­aten gaat, wat zie je dan in de prak­tijk? ASR posi­tion­eert zich duidelijk anders dan de andere banken maar in essen­tie lijkt het prod­uct– en dien­sten­palet redelijk vergelijk­baar met de andere banken.

Knab is de uit­zon­der­ing op de regel bin­nen het gezelschap. Het is de enige (online) bank die zich duidelijk onder­scheid in haar dien­stver­len­ing en in haar busi­ness strate­gie en dig­i­tale strate­gie: namelijk die in de online per­sonal finance space, in ter­men van het bek­ende Treacy & Wiersema model de Pro­ductlei­der of Prod­uct Leader strategie.

Con­clusie.

Op basis van een Quick Scan met betrekking tot de waarde proposi­tie aan klanten kun je niet zeggen dat ‘fico banken bij­dra­gen aan een grotere diver­siteit’. Het lijkt er meer op dat veel van deze aan­bieders min of meer het­zelfde aan­bieden als de groot­banken b.v. Er zijn dus wel veel aan­bieders, maar de facto is de keuze voor de con­sument niet echt groot: hij of zij kan kiezen tussen veel grote en kleine banken met alle­maal min of mer dezelfde ‘me-​to’ strate­gie. Ruimte genoeg voor dig­i­tale nieuwkomers dus.

Tony de Bree com­bi­neert 26 jaar hands-​on ervar­ing in de inter­na­tionale finan­ciële sec­tor met een EEP en een pro­motie bedri­jf­skunde aan de R.U G. over ‘Trans­for­ma­tion of Finan­cial Ser­vices Com­pa­nies’. In zijn nieuwe boek, ‘Dinosauriër of krokodil’ laat hij de resul­taten van onder­zoek zien naar de bedri­jf­s­cul­turen, organ­isatieprofie­len en (dig­i­tale) strate­gie van bestaande en nieuwe spel­ers in de Ned­er­landse ban­caire sec­tor inclusief nieuwkomers als Google, Face­book, Apple en knab. Volg hem op twit­ter op @tonydebree of op @dagboekbankier en op LinkedIn hier.

Je leven na de Bank door Tony de BreeIn het herfstnummer van Banking Review stond een verslag van een ronde tafel bijeenkomst van vertegenwoordigers van zogenaamde 'fico banken'. De conclusie van de aanwezigen was dat er door die fico banken meer diversiteit in het bankenlandschap in Nederland zou zijn. Is dat eigenlijk wel zo?

Wat zijn 'fico banken'?

In de terminologie van de DNB zijn dit financiële conglomeraten weet ik inmiddels. In dit geval waren Achmea Bank/Centraal Beheer/Woonfonds, ASR Bank, Nationale Nederlanden Bank, en Aegon Bank/Knab vertegenwoordigd. In mijn tijd noemde we dit ‘bancassurance’ bedrijven. Of is dat weer wat anders?

Hoe divers is het bankenlandschap in Nederland eigenlijk?

Onder leiding van Robert Paling, hoofdredacteur, ontspon zich een interessante discussie als je het zo leest met als conclusie dat er 'meer diversiteit in bankenlandschap door fico banken' zou zijn. De vraag is of dat zo is? 'Meer diversiteit' zou betekenen dat de klant meerdere mogelijkheden heeft om uit waarde proposities te kiezen die wezenlijk van elkaar verschillen. Het is dus meer dan alleen maar 'meerdere aanbieders'.  Als je vervolgens naar de websites van de verschillende banken binnen de conglomeraten gaat, wat zie je dan in de praktijk? ASR positioneert zich duidelijk anders dan de andere banken maar in essentie lijkt het product- en dienstenpalet redelijk vergelijkbaar met de andere banken.

Knab is de uitzondering op de regel binnen het gezelschap. Het is de enige (online) bank die zich duidelijk onderscheid in haar dienstverlening en in haar business strategie en digitale strategie: namelijk die in de online personal finance space, in termen van het bekende Treacy & Wiersema model de Productleider of Product Leader strategie.

Conclusie.

Op basis van een Quick Scan met betrekking tot de waarde propositie aan klanten kun je niet zeggen dat 'fico banken bijdragen aan een grotere diversiteit'. Het lijkt er meer op dat veel van deze aanbieders min of meer hetzelfde aanbieden als de grootbanken b.v. Er zijn dus wel veel aanbieders, maar de facto is de keuze voor de consument niet echt groot: hij of zij kan kiezen tussen veel grote en kleine banken met allemaal min of mer dezelfde 'me-to' strategie. Ruimte genoeg voor digitale nieuwkomers dus.

Tony de Bree combineert 26 jaar hands-on ervaring in de internationale financiële sector met een EEP en een promotie bedrijfskunde aan de R.U G.  over 'Transformation of Financial Services Companies'.  In zijn nieuwe boek, 'Dinosauriër of krokodil' laat hij de resultaten van onderzoek zien naar de bedrijfsculturen, organisatieprofielen en (digitale) strategie van bestaande en nieuwe spelers in de Nederlandse bancaire sector inclusief nieuwkomers als Google, Facebook, Apple en knab. Volg hem op twitter op @tonydebree of op @dagboekbankier en op LinkedIn hier.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Cultuurverandering bij banken, De bank van de toekomst, De toekomst van banken, Digitale strategie, Dinosauriër of krokodil, Gelezen, Verandermanagement met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.