Gelezen: ‘Het eerste schaap’, Banking Review, herfst 2014

Readability

Gelezen: 'Het eerste schaap', Banking Review, herfst 2014

schapenIn het herf­st­num­mer van Bank­ing Review schreef Judith Kohsiek van de Duisen­berg school of finance over de Cul­tu­urkaart Finan­ciële Sec­tor in de col­umn ‘Het eerste schaap’. In dit blog ga ik wat dieper in op hoe je eigen­lijk in de prak­tijk een cul­tu­urveran­der­ing tot stand kunt bren­gen bin­nen een groot­bank b.v. en in deel 2 (mor­gen) wat je met de Cul­tu­urkaart Finan­ciële Sec­tor kunt doen.

Cul­tu­urveran­der­ing in de praktijk.

Wat je als onderdeel van een gestruc­tureerde veran­der­aan­pak in het kader van een gewen­ste cul­tu­urveran­der­ing gewoon­lijk doet zijn de vol­gende drie stap­pen doorlopen:

1) Je bepaalt op basis van eisen van klanten en andere groepen uit de samen­lev­ing over gewenst nieuw eindge­drag de nieuwe (to-​be) cul­tuur in meet­bare termen.

2) Je doet een gestruc­tureerde cul­tu­urscan (cul­tures­can) van de bestaande organ­isatiecul­tuur (as-​is) van bijvoor­beeld mensen op een bepaalde afdel­ing, in een bepaald team of in een bepaald bedrijfsonderdeel.

3) Ver­vol­gens vergelijk je het resul­taat van de cul­tu­urscan uit 2) met de gewen­ste cul­tuur zoals die door de klanten en andere externe belanghebben­den in zicht­baar ander gedrag wordt vereist anno 2014 (van 1)).

4) Op basis van het ver­schil tussen 1) en 2) kies je voor een gerichte veran­der aan­pak om de bestaande cul­tuur van het team, de afdel­ing, de busi­ness unit of de onderne­m­ing (1)) te veran­deren in de gewen­ste (to-​be) cul­tuur (2)). Dit kun je op ver­schil­lende manieren doen.

Dit zijn de vier stap­pen die je als onderdeel van een geïn­te­greerd veran­der­tra­ject door­loopt om tot een suc­cesvolle aan­pass­ing van de bestaande cul­tuur in een organ­isatie te komen. Of dat gelukt is kun je zien omdat mensen zich zicht­baar anders gaan gedra­gen. Ze gaan andere waar­den en nor­men uit­dra­gen en dat kun je dus in de prak­tijk zien en merken.

Tot mor­gen voor deel 2.

Vg
Tony

Volg me op Twit­ter: @dagboekbankier, @tonydebree (niet-​banken), @2urigewerkdag (het nieuwe werken in de prak­tijk) of op Linkedin: hier.

schapenIn het herfstnummer van Banking Review schreef Judith Kohsiek van de Duisenberg school of finance over de Cultuurkaart Financiële Sector  in de column 'Het eerste schaap'. In dit blog ga ik wat dieper in op hoe je eigenlijk in de praktijk een cultuurverandering tot stand kunt brengen binnen een grootbank b.v. en in deel 2 (morgen) wat je met de Cultuurkaart Financiële Sector kunt doen.

Cultuurverandering in de praktijk.

Wat je als onderdeel van een gestructureerde veranderaanpak in het kader van een gewenste cultuurverandering gewoonlijk doet zijn de volgende drie stappen doorlopen:

1) Je bepaalt op basis van eisen van klanten en andere groepen uit de samenleving over  gewenst nieuw eindgedrag de nieuwe (to-be) cultuur in meetbare termen.

2) Je doet een gestructureerde cultuurscan (culturescan) van de bestaande organisatiecultuur (as-is) van bijvoorbeeld mensen op een bepaalde afdeling, in een bepaald team of in een bepaald bedrijfsonderdeel.

3) Vervolgens vergelijk je het resultaat van de cultuurscan uit 2) met de gewenste cultuur zoals die door de klanten en andere externe belanghebbenden in zichtbaar ander gedrag wordt vereist anno 2014 (van 1)).

4) Op basis van het verschil tussen 1) en 2) kies je voor een gerichte verander aanpak om de bestaande cultuur van het team, de afdeling, de business unit of de onderneming (1)) te veranderen in de gewenste (to-be) cultuur (2)). Dit kun je op verschillende manieren doen.

Dit zijn de vier stappen die je als onderdeel van een geïntegreerd verandertraject doorloopt om tot een succesvolle aanpassing van de bestaande cultuur in een organisatie te komen. Of dat gelukt is kun je zien omdat mensen zich zichtbaar anders gaan gedragen. Ze gaan andere waarden en normen uitdragen en dat kun je dus in de praktijk zien en merken.

Tot morgen voor deel 2.

Vg
Tony

Volg me op Twitter: @dagboekbankier, @tonydebree (niet-banken), @2urigewerkdag (het nieuwe werken in de praktijk) of  op Linkedin: hier.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Cultuurverandering bij banken, De bank van de toekomst, Verandermanagement met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.