Gelezen: Deutsche Bank grijpt hard in bij Nederlandse dochter.

Readability

Gelezen: Deutsche Bank grijpt hard in bij Nederlandse dochter.

Mor­gen, deze week veel ophef in o.a. het Finan­cieel Dag­blad over het ver­lies van 600 banen bij de Deutsche Bank in Ned­er­land. Zoals gebruike­lijk geeft men geen achter­gron­den en oorza­ken weer, maar doet men net alsof het alle­maal ‘zo maar gebeurt’ en uit de lucht komt vallen.

Waar de lezer echt op zit te wachten als je zo de reac­ties op Twit­ter leest, is antwo­ord op deze vragen:

- wat is hier aan de hand?
– wie is hier ver­ant­wo­ordelijk voor?
– hoe is dit nu weer mogelijk?

Aangezien dat niet gebeurt, doe ik het als ex-​programma man­ager bij ABN Amro Oper­a­tions voor de afs­plits­ing van die stukken van ABN Amro naar de Deutsche Bank in het kader van de zoge­naamde ‘Rem­edy’ in opdracht van mevrouw Kroes maar even.

Wat is hier aan de hand?

Het ingri­jpen van de direc­tie van de Deutsche Bank is niet meer dan logisch. Hoewel men de stukken van ABN Amro voor weinig geld heeft kun­nen kopen, heeft men zich niet vol­doende verdiept in de kwaliteit van de klanten die men kocht en heeft men de kosten van splits­ing en inte­gratie met de Deutsche Bank zelf schromelijk onder­schat. Als men naar de experts vanuit de sec­tor zelf had geluis­terd, had men deze over­name nooit gedaan. Net als dat ‘met de ken­nis van toen’ het geval was voor RBS en For­tis in okto­ber 2007. Dus geen ver­rass­ing, gewoon logisch nadenken. Een a-​b-​ctje.

Wie is hier ver­ant­wo­ordelijk voor?

Om antwo­ord te kun­nen geven op die vraag, moeten we even terug gaan in de tijd. For­tis kreeg van de Europese Com­mis­saris mw. Kroes in 2007 toestem­ming om het deel van ABN Amro dat men gekocht had over te nemen onder de voor­waarde dat men een stuk van de busi­ness in Ned­er­land zou verkopen. Wouter Bos was toen Min­is­ter van Finan­cien. Om een aan­tal rede­nen (waaron­der slecht onder­han­de­len van zijn ambtenaren), bleef mw. Kroes vol­houden dat dat moest, ook nadat de Over­heid in okto­ber 2008 de Bank had moeten nation­alis­eren. Onder hoge tijds­druk verkocht CEO Zalm dus maar een aan­tal klanten en kan­toren aan de Deutsche Bank omdat hij snel de ABN Amro-​delen de de Fortis-​Nl delen wilde inte­gr­eren (iets wat op zich niet echt nodig was). Eerst werd de busi­ness logisch geschei­den waar­bij het aan­tal bankmensen dat de klanten bedi­en­den meeg­in­gen (inclusief hun man­agers), daarna werd er tegen hoge kosten in tijd en geld echt ges­plitst. En ver­vol­gens moest DG NL in het Deutsche Bank netwerk gein­te­greerd worden.

De hoofd­per­so­nen in dit drama zijn dus toen­ma­lig min­is­ter Bos, ex-​eurocommissaris Kroes, CEO Zalm en de voorzit­ter van de RvB van de Deutsche Bank. Ook hier spe­len de ver­schil­lende accoun­tants, man­age­ment con­sul­tants en andere adviseurs trouwens weer een belan­grijke rol. Inclusief de juridis­che adviseurs die enorm veel geld ver­di­en­den aan de juridis­che splits­ing. Opnieuw heeft de poli­tiek en hebben de media en de toezichthoud­ers niets gezegd en het alle­maal laten gebeuren.

Hoe is dit nu weer mogelijk?

Het antwo­ord op deze vraag is heel sim­pel: ‘als je niets veran­dert, veran­dert er niets’. Zoals ook nu weer bij de enquete over de won­ing­co­op­er­aties blijkt zie je iedere keer dezelfde patro­nen. Dan is het dus logisch dat iedere keer het­zelfde gebeurt? En iedere keer ver­liezen duizen­den mensen hun werk in een kansloze arbei­ds­markt in Ned­er­land. Ik wens mijn ex-collega’s veel sterkte toe.

p.s.

Meer lezen over wat er echt gebeurd is rond de over­name door de Deutsche Bank en de ver­schil­lende hoofd­per­so­nen? Lees hoofd­stuk 5: ‘20072008. De brief en het Con­sor­tium’ en hoofd­stuk 6: ‘20082011: de red­ding en de bank van Zalm’ in dit boek: goo​.gl/​K​jkiQ1.

Morgen, deze week veel ophef in o.a. het Financieel Dagblad over het verlies van 600 banen bij de Deutsche Bank in Nederland. Zoals gebruikelijk geeft men geen achtergronden en oorzaken weer, maar doet men net alsof het allemaal 'zo maar gebeurt' en uit de lucht komt vallen.

Waar de lezer echt op zit te wachten als je zo de reacties op Twitter leest, is antwoord op deze vragen:

- wat is hier aan de hand?
- wie is hier verantwoordelijk voor?
- hoe is dit nu weer mogelijk?

Aangezien dat niet gebeurt, doe ik het als ex-programma manager bij ABN Amro Operations voor de afsplitsing van die stukken van ABN Amro naar de Deutsche Bank in het kader van de zogenaamde 'Remedy' in opdracht van mevrouw Kroes maar even.

Wat is hier aan de hand?

Het ingrijpen van de directie van de Deutsche Bank is niet meer dan logisch. Hoewel men de stukken van ABN Amro voor weinig geld heeft kunnen kopen, heeft men zich niet voldoende verdiept in de kwaliteit van de klanten die men kocht en heeft men de kosten van splitsing en integratie met de Deutsche Bank zelf schromelijk onderschat. Als men naar de experts vanuit de sector zelf had geluisterd, had men deze overname nooit gedaan. Net als dat 'met de kennis van toen' het geval was voor RBS en Fortis in oktober 2007. Dus geen verrassing, gewoon logisch nadenken. Een a-b-ctje.

Wie is hier verantwoordelijk voor?

Om antwoord te kunnen geven op die vraag, moeten we even terug gaan in de tijd. Fortis kreeg van de Europese Commissaris mw. Kroes in 2007 toestemming om het deel van ABN Amro dat men gekocht had over te nemen onder de voorwaarde dat men een stuk van de business in Nederland zou verkopen. Wouter Bos was toen Minister van Financien. Om een aantal redenen (waaronder slecht onderhandelen van zijn ambtenaren), bleef mw. Kroes volhouden dat dat moest, ook nadat de Overheid in oktober 2008 de Bank had moeten nationaliseren. Onder hoge tijdsdruk verkocht CEO Zalm dus maar een aantal klanten en kantoren aan de Deutsche Bank omdat hij snel de ABN Amro-delen de de Fortis-Nl delen wilde integreren (iets wat op zich niet echt nodig was). Eerst werd de business logisch gescheiden waarbij het aantal bankmensen dat de klanten bedienden meegingen (inclusief hun managers), daarna werd er tegen hoge kosten in tijd en geld echt gesplitst. En vervolgens moest DG NL in het Deutsche Bank netwerk geintegreerd worden.

De hoofdpersonen in dit drama zijn dus toenmalig minister Bos, ex-eurocommissaris Kroes, CEO Zalm en de voorzitter van de RvB van de Deutsche Bank. Ook hier spelen de verschillende accountants, management consultants en andere adviseurs trouwens weer een belangrijke rol. Inclusief de juridische adviseurs die enorm veel geld verdienden aan de juridische splitsing. Opnieuw heeft de politiek en hebben de media en de toezichthouders niets gezegd en het allemaal laten gebeuren.

Hoe is dit nu weer mogelijk?

Het antwoord op deze vraag is heel simpel: 'als je niets verandert, verandert er niets'. Zoals ook nu weer bij de enquete over de woningcooperaties blijkt zie je iedere keer dezelfde patronen. Dan is het dus logisch dat iedere keer hetzelfde gebeurt? En iedere keer verliezen duizenden mensen hun werk in een kansloze arbeidsmarkt in Nederland. Ik wens mijn ex-collega's veel sterkte toe.

p.s.

Meer lezen over wat er echt gebeurd is rond de overname door de Deutsche Bank en de verschillende hoofdpersonen? Lees hoofdstuk 5: '2007-2008. De brief en het Consortium'  en hoofdstuk 6: '2008-2011: de redding en de bank van Zalm' in dit boek: goo.gl/KjkiQ1.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Gelezen, Storytelling met de tags , , , , , , , , . Bookmark de permalink.