Gelezen: ‘De banken doen twee stappen achteruit’

Readability

Gelezen: 'De banken doen twee stappen achteruit'

abnamro5Mor­gen. Las van­mor­gen de col­umn van Frank Kalshoven, directeur van De Argu­menten­fab­riek in de Volk­skrant. En om maar direct met de deur in huis te vallen: van de directeur van de Argu­menten­fab­riek had ik wel wat meer argu­menten verwacht. Die argu­menten ont­breken in deze col­umn namelijk volledig. Ik zie ze in ieder geval niet. Welke mis ik?

1) Welke weten­schap­pelijke argu­menten geeft Kalshoven om te bewi­jzen dat Van Wijn­ber­gen gelijk heeft? Geen.

2) Welke bewi­jzen geeft Van Wijn­ber­gen dat lage buffers DE oorzaak van de ban­caire prob­le­men waren (er waren er veel meer trouwens) en dat hogere buffers dus toekom­stige prob­le­men voorkomen? Geen.

3) Welke argu­menten wor­den er gegeven op basis waar­van je kunt con­clud­eren dat Nagel in alles wat hij zegt ongelijk heeft? Geen.

De col­umn loopt over van de vooro­orde­len en veron­der­stellin­gen waar geen bewijs, noch enig weten­schap­pelijk argu­ment voor te vin­den is. Hier zijn er een paar:

1) Mensen die veel in de pers komen hebben altijd gelijk (Van Wijn­ber­gen en co waaron­der ook veel van het Sus­tain­able Finance Lab van H. Wijffels).

2) Ver­hoogde buffers bij banken had­den de cri­sis kun­nen voorkomen en zijn een effec­tief mid­del bij vol­gende prob­le­men (de cri­sis is trouwens nog hele­maal niet voor­bij, maar vol­gens de ‘media-​experts’ wel, dus is het blijk­baar zo).

3) Alle bankiers zijn dom en en onbe­trouw­baar (Nagel en co).

4) De media-​experts inclusief veel finan­ciele jour­nal­is­ten waarmee je doo­dge­gooid wordt op radio, t.v., in b.v. de Balie en in de kran­ten weten altijd waar ze het over hebben omdat je ze vaak hoort, omdat ze anders die baan niet zouden hebben of omdat ze prof of hoogler­aar zijn. Dit noe­men we het ‘highest-​placed per­son syn­drom’: als je ‘hoog’ bent ben je geloofwaardi­ger dan als je ‘lager’ bent. Ook daar is geen enkel weten­schap­pelijk bewijs voor te vinden.

De echte dis­cussies zou moeten gaan over ‘waarom veran­dert er niets en gaat het feest rustig door’? Waarom tikt Dijs­sel­bloem Zalm niet op de vingers als groot­ste aan­deel­houder? Waarom onderne­men de politici in de tweede kamer niets als verte­gen­wo­ordi­gers van de belast­ing­be­talers? En waarom wordt er niet of nauwelijks door de media aan­dacht besteed aan inhoudelijke sug­gesties over hoe het anders kan en moet in de finan­ciele sec­tor zoals hier goo​.gl/​l​dyQSW en goo​.gl/​q​Q33jM.

Ik kan er maar drie rede­nen voor bedenken: of men durft niet, of men is te lui of het druist in tegen het eigen belang van­wege b.v. bijk­lussen. Wat denkt u?

p.s.
Ik ben trouwens ook dr (in de bedri­jf­skunde) en heb een Euro­pean Exec­u­tive MBA met les van de beste profs wereld­wijd aan de beste busi­ness schools, dus ook enige weten­schap­pelijke achtergrond.….

abnamro5Morgen. Las vanmorgen de column van Frank Kalshoven, directeur van De Argumentenfabriek in de Volkskrant. En om maar direct met de deur in huis te vallen: van de  directeur van de Argumentenfabriek had ik wel wat meer argumenten verwacht. Die argumenten ontbreken in deze column namelijk volledig. Ik zie ze in ieder geval niet. Welke mis ik?

1) Welke wetenschappelijke argumenten geeft Kalshoven om te bewijzen dat Van Wijnbergen gelijk heeft? Geen.

2) Welke bewijzen geeft Van Wijnbergen dat lage buffers DE oorzaak van de bancaire problemen waren (er waren er veel meer trouwens) en dat hogere buffers dus toekomstige problemen voorkomen? Geen.

3) Welke argumenten worden er gegeven op basis waarvan je kunt concluderen dat Nagel in alles wat hij zegt ongelijk heeft? Geen.

De column loopt over van de vooroordelen en veronderstellingen waar geen bewijs, noch enig wetenschappelijk argument voor te vinden is. Hier zijn er een paar:

1) Mensen die veel in de pers komen hebben altijd gelijk (Van Wijnbergen en co waaronder ook veel van het Sustainable Finance Lab van H. Wijffels).

2) Verhoogde buffers bij banken hadden de crisis kunnen voorkomen en zijn een effectief middel bij volgende problemen (de crisis is trouwens nog helemaal niet voorbij, maar volgens de 'media-experts' wel, dus is het blijkbaar zo).

3) Alle bankiers zijn dom en en onbetrouwbaar (Nagel en co).

4) De media-experts inclusief veel financiele journalisten waarmee je doodgegooid wordt op radio, t.v., in b.v. de Balie en in de kranten weten altijd waar ze het over hebben omdat je ze vaak hoort, omdat ze anders die baan niet zouden hebben of omdat ze prof of hoogleraar zijn.  Dit noemen we het 'highest-placed person syndrom':  als je 'hoog' bent ben je geloofwaardiger dan als je 'lager' bent. Ook daar is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor te vinden.

De echte discussies zou moeten gaan over 'waarom verandert er niets en gaat het feest rustig door'? Waarom tikt Dijsselbloem Zalm niet op de vingers als grootste aandeelhouder? Waarom ondernemen de politici in de tweede kamer niets als vertegenwoordigers van de belastingbetalers? En waarom wordt er niet of nauwelijks door de media aandacht besteed aan inhoudelijke suggesties over hoe het anders kan en moet in de financiele sector zoals hier goo.gl/ldyQSW en goo.gl/qQ33jM.

Ik kan er maar drie redenen voor bedenken: of men durft niet, of men is te lui of het druist in tegen het eigen belang vanwege b.v. bijklussen. Wat denkt u?

p.s.
Ik ben trouwens ook dr (in de bedrijfskunde) en heb een European Executive MBA met les van de beste profs wereldwijd aan de beste business schools, dus ook enige wetenschappelijke achtergrond.....

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Dagboek bankier, Gelezen met de tags , , , , , , , , . Bookmark de permalink.