Gelezen: ‘Controller moet gedragseconomie in vak inbrengen’

Readability

Gelezen: 'Controller moet gedragseconomie in vak inbrengen'

Tony de BreeMor­gen,

Een van de din­gen die me bli­jft opvallen is hoe veel weten­schap­pers bij de Ned­er­landse uni­ver­siteiten achter­lopen bij de inter­na­tionale realiteit, hoe men nog steeds in silo’s bli­jft denken en hoe weinig men mul­ti­dis­ci­plinair denkt. Met als gevolg dat men en pas­sant ook vaak nog onjuis­the­den weergeeft. Een mooi voor­beeld is het artikel ‘Con­troller moet gedragsec­onomie in vak inbren­gen’ van prof. Dr. Vic­tor Maas van de Eras­mus Uni­ver­siteit dat onlangs op www​.fm​.nl verscheen.

De oor­sprong van gedragsec­onomie en controllers.

Het artikel legt de oor­sprong van gedragsec­onomie (behav­ioural eco­nom­ics) uit, doet net alsof het een nieuw vakge­bied is en vertelt b.v. dat het vakge­bied ver­zon­nen zou zijn door economen. De realiteit is een hele andere. De oor­sprong van dit vakge­bied ligt o.a. in de cog­ni­tieve psy­cholo­gie en in andere sociale weten­schap­pen. Een van de eerste toepass­ings­ge­bieden waren ken­nis­sys­te­men en ver­schil­lende vor­men van com­puter based train­ing, nu e-​learning genoemd, vanaf je jaren ’60 van de vorige eeuw. Andere dis­ci­plines houden zich er ook al lang uit­ge­breid mee bezig waaron­der Finance (zoals ik merkte toen ik in Whar­ton in de V.S. cur­sus vol­gde rond 1996), mar­ket­ing (vooral vanaf de opkomst van het Inter­net en goed­kope soft­ware met cus­tomer loy­alty mar­ket­ing) met een extra boost door de toen­e­mende inter­esse voor klant­loy­aliteit en klanter­var­ing en medew­erker loy­aliteit en medew­erker belev­ing (cus­tomer expe­ri­ence) en vooral online (door o.a. bedri­jven als Ama­zon vanaf 2001) en in de HRM-​discipline als onderdeel van het ontwer­pen van nieuwe slimme beo­ordel­ingssys­te­men b.v. In beide gevallen gekop­peld aan nieuwe dig­i­tale meet­sys­te­men en andere manieren om slimme sys­te­men (smart sys­tems) in te zetten bij o.a. e-​compliance.

Vanaf 2001 pub­li­caties en voor­beelden van gedragsec­onomie in de praktijk.

Ook al weer vanaf 2001. Hoe ik dat weet? Nou, ik ben in 2o01 gepro­moveerd in de bedri­jf­skunde en ken­nis man­age­ment in Gronin­gen (‘Trans­for­ma­tion of Finan­cial Ser­vices Com­pa­nies’) op o.a. behav­ioral eco­nom­ics, relatiekap­i­taal & soci­aal kap­i­taal meet­sys­te­men en de impact van ICT op groot­banken als ABN Amro, ING en For­tis. Een van de stellin­gen die ik moest verdedi­gen was dat het beter zou zijn als dis­ci­plines bij Ned­er­landse uni­ver­siteiten mul­ti­dis­ci­plinair zouden gaan werken in plaats van in hun silo’s het wiel opnieuw uit te vin­den. Ver­vol­gens pub­liceerde ik in 2004 een boek bij Kluwer voor con­trollers (!) onder de titel ‘ken­niswaarder­ing in de organ­isatie’ waar opnieuw, maar dan in het Ned­er­lands, werd uit­gelegd waarom je in organ­isaties met ‘de klant-​centraal’ presta­tiemeet­sys­te­men moest invo­eren die mede gin­gen sturen op het gedrag van mensen ipv alleen op geld met ‘de baas-​centraal’ (de oude man­age­ment account­ing in o.a. tra­di­tionele Bal­anced Scorecards).

10 jaar later.

We zijn nu 10 jaar later en de geschiede­nis her­haalt zich. Suc­ces in de nieuwe dig­i­tale ken­nisec­onomie staat of valt met snel­heid en samen­werken. Ik stel voor dat pro­fes­soren als Maas daar­bij het goede voor­beeld geven en mul­ti­dis­ci­plinair gaan werken door oplossin­gen voor bedri­jven met experts uit andere dis­ci­plines op te stellen. Idee, Vic­tor? Je kunt me altijd bellen. Lijkt me super.

Nog een pret­tige dag.

Tony de Bree
Twit­ter: @dagboekbankier en @tonydebree
Linkedin: klik hier.

Tony de BreeMorgen,

Een van de dingen die me blijft opvallen is hoe veel wetenschappers bij de Nederlandse universiteiten achterlopen bij de internationale realiteit, hoe men nog steeds in silo's blijft denken en hoe weinig men multidisciplinair denkt. Met als gevolg dat men en passant ook vaak nog onjuistheden weergeeft. Een mooi voorbeeld is het artikel 'Controller moet gedragseconomie in vak inbrengen' van prof. Dr. Victor Maas van de Erasmus Universiteit dat onlangs op www.fm.nl verscheen.

De oorsprong van gedragseconomie en controllers.

Het artikel legt de oorsprong van gedragseconomie (behavioural economics) uit, doet net alsof het een nieuw vakgebied is en vertelt b.v. dat het vakgebied verzonnen zou zijn door economen. De realiteit is een hele andere. De oorsprong van dit vakgebied ligt o.a. in de  cognitieve psychologie en in andere sociale wetenschappen. Een van de eerste toepassingsgebieden waren kennissystemen en verschillende vormen van computer based training, nu e-learning genoemd, vanaf je jaren '60 van de vorige eeuw. Andere disciplines houden zich er ook al lang uitgebreid mee bezig waaronder Finance (zoals ik merkte toen ik in Wharton in de V.S. cursus volgde rond 1996), marketing (vooral vanaf de opkomst van het Internet en goedkope software met customer loyalty marketing) met een extra boost door de toenemende interesse voor klantloyaliteit en klantervaring en medewerker loyaliteit en medewerker beleving (customer experience)  en vooral online (door o.a. bedrijven als Amazon vanaf 2001) en in de HRM-discipline als onderdeel van het ontwerpen van nieuwe slimme beoordelingssystemen b.v. In beide gevallen gekoppeld aan nieuwe digitale meetsystemen en andere manieren om slimme systemen (smart systems) in te zetten bij o.a. e-compliance.

Vanaf 2001 publicaties en voorbeelden van gedragseconomie in de praktijk.

Ook al weer vanaf 2001. Hoe ik dat weet? Nou, ik ben in 2o01 gepromoveerd in de bedrijfskunde en kennis management in Groningen ('Transformation of Financial Services Companies') op o.a. behavioral economics, relatiekapitaal & sociaal kapitaal meetsystemen en de impact van ICT op grootbanken als ABN Amro, ING en Fortis. Een van de stellingen die ik moest verdedigen was dat het beter zou zijn als disciplines bij Nederlandse universiteiten multidisciplinair zouden gaan werken in plaats van in hun silo's het wiel opnieuw uit te vinden. Vervolgens publiceerde ik in 2004 een boek bij Kluwer voor controllers (!) onder de titel 'kenniswaardering in de organisatie' waar opnieuw, maar dan in het Nederlands, werd uitgelegd waarom je in organisaties met 'de klant-centraal' prestatiemeetsystemen moest invoeren die mede gingen sturen op het gedrag van mensen ipv alleen op geld met 'de baas-centraal' (de oude management accounting in o.a. traditionele Balanced Scorecards).

10 jaar later.

We zijn nu 10 jaar later en de geschiedenis herhaalt zich. Succes in de nieuwe digitale kenniseconomie staat of valt met snelheid en samenwerken. Ik stel voor dat professoren als Maas daarbij het goede voorbeeld geven en multidisciplinair gaan werken door oplossingen voor bedrijven met experts uit andere disciplines op te stellen. Idee, Victor? Je kunt me altijd bellen. Lijkt me super.

Nog een prettige dag.

Tony de Bree
Twitter: @dagboekbankier en @tonydebree
Linkedin: klik hier.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Geen categorie met de tags , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.