Gebrek aan dialoog grootste hindernis innovatie bankensector.

Readability

Gebrek aan dialoog grootste hindernis innovatie bankensector.

Gebrek aan open dialoog grootste bottleneck.Mor­gen. Inter­es­sante Twitter-​uitwisseling met Menno Lant­ing. Kijken of hij wel de dialoog aandurft.…ben benieuwd. Heb goede hoop.

Want dat is tot nu toe in Ned­er­land de groot­ste hin­der­nis geweest om in Ned­er­land tot echte fun­da­mentele veran­derin­gen in de ban­caire sec­tor te komen: een gebrek aan dialoog en een stu­i­tend gebrek aan ken­nis en inzicht.

Ken­nis en inzicht in de dynamiek van de inter­na­tionale ban­caire sec­tor (inclusief bij de woord­vo­erders in de Tweede Kamer en veel van de pro­fes­soren aan Ned­er­landse Uni­ver­siteiten in het domein van finance en banken) sinds 1980. En de Ned­er­landse ziekte van overal een onge­fun­deerde mening over hebben: howl­ing with the wolves.

Veel mensen hebben de mond vol over “co-​creatie”, “samen­werken”, “dialoog” etc maar in de prak­tijk ho maar. De leu­gen regeert en de geschied­ver­vals­ing gaat door.

Social media kun­nen daar een belan­grijke rol bij spe­len zoals ik schreef in “Egyp­tis­er­ing grote organ­isaties niet tegen te houden”

Maar zon­der open dialoog, actief luis­teren en willen leren van elkaar wordt het niks.

Tony de Bree
@dagboekbankier

Gebrek aan open dialoog grootste bottleneck.Morgen. Interessante Twitter-uitwisseling met Menno Lanting. Kijken of hij wel de dialoog aandurft....ben benieuwd. Heb goede hoop.

Want dat is tot nu toe in Nederland de grootste hindernis geweest om in Nederland tot echte fundamentele veranderingen in de bancaire sector te komen: een gebrek aan dialoog en een stuitend gebrek aan kennis en inzicht.

Kennis en inzicht in de dynamiek van de internationale bancaire sector (inclusief bij de woordvoerders in de Tweede Kamer en veel van de professoren aan Nederlandse Universiteiten in het domein van finance en banken) sinds 1980. En de Nederlandse ziekte van overal een ongefundeerde mening over hebben: howling with the wolves.

Veel mensen hebben de mond vol over "co-creatie", "samenwerken", "dialoog" etc maar in de praktijk ho maar. De leugen regeert en de geschiedvervalsing gaat door.

Social media kunnen daar een belangrijke rol bij spelen zoals ik schreef in "Egyptisering grote organisaties niet tegen te houden"

Maar zonder open dialoog, actief luisteren en willen leren van elkaar wordt het niks.

Tony de Bree
@dagboekbankier

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Cocreatie in de praktijk, Sociale innovatie met de tags , , , , . Bookmark de permalink.