Foto’s op Facebook

Readability

Foto's op Facebook

abnamrorbs2Het boek ‘Dag­boek van een bankier. De dagelijkse werke­lijkheid achter de prooi’ is een project dat eigen­lijk al begonnen is in 1985, mijn aan­name bij de toen­ma­lige Amro Bank.

Vanaf dat moment heb ik aan­tekenin­gen gemaakt en foto’s * genomen zoals de foto hier­naast (2008). Van optre­dens, van reizen en van andere gebeurtenis­sen. Op deze pag­ina vindt u per hoofd­stuk foto’s terug uit de ver­schil­lende peri­odes van die enerverende werel­dreis langs fusies, over­names, splitsin­gen, Com­pli­ance, 9/​11, belast­ing­paradi­jzen en nog veel meer. Een enerverende reis die 26 jaar duurde, dicht­bij het vuur. Tot de laat­ste foto waar het boek mee begint: de foto waarop ik in sep­tem­ber 2011 de brief in de uit­box van het ABN Amro kan­toor in Oegst­geest leg.

Inclusief 20 car­toons en foto’s die bij een aan­tal ver­halen horen zoals ‘Alle­maal aan de tiet’, ‘Het wijffie is al lang dood’, ‘De ogen’, ‘De religieuze poli­tie’, ‘Hezbol­lah’, ‘En dat is mijn broer’, ‘Split­sen in de prak­tijk’, Alle­maal voor niets’ en ‘Game over’. Ze vor­men tevens een mooie achter­grond bij het boek als geheel. Namen van mensen die in het boek voorkomen zijn veran­derd of wegge­laten trouwens.

Mocht je jezelf herken­nen, tag jezelf dan bij de betrokken foto op Facebook.

Hier zijn ze.

1. 19851990: de Amro Bank.
2. 19901993: de fusie.
3. 19942000: de bank van Kalff.
4. 20002007: de bank van Groenink.
5. 20072008: de brief en het Con­sor­tium.
6. 20082011: de red­ding en de bank van Zalm.

Epi­loog: als je niets veran­dert, veran­dert er niets.
Nawo­ord: 2 jaar later

Klik hier als je mijn loop­baan bij Amro en ABN Amro wilt ‘controleren’.

* Een aan­tal van deze foto’s, video’s en inter­views is al eerder gepub­liceerd in bladen en mag­a­zines, tij­dens pre­sen­taties op bv de RU Gronin­gen en bv voor mijn 25 jaar jubileum bij ABN Amro in 2010.

** Namen van mensen die in dit boek beschreven wor­den zijn veran­derd of wegge­laten (in de per­soon­lijke verhalen).

abnamrorbs2Het boek 'Dagboek van een bankier. De dagelijkse werkelijkheid achter de prooi' is een project dat eigenlijk al begonnen is in 1985, mijn aanname bij de toenmalige Amro Bank.

Vanaf dat moment heb ik aantekeningen gemaakt en foto's * genomen zoals de foto hiernaast (2008). Van optredens, van reizen en van andere gebeurtenissen. Op deze pagina vindt u per hoofdstuk foto's terug uit de verschillende periodes van die enerverende wereldreis langs fusies, overnames, splitsingen, Compliance, 9/11, belastingparadijzen en nog veel meer. Een enerverende reis die 26 jaar duurde, dichtbij het vuur.  Tot de laatste foto waar het boek mee begint: de foto waarop ik in september 2011 de brief in de uitbox van het ABN Amro kantoor in Oegstgeest leg.

Inclusief 20 cartoons en foto's die bij een aantal verhalen horen zoals 'Allemaal aan de tiet', 'Het wijffie is al lang dood', 'De ogen', 'De religieuze politie', 'Hezbollah', 'En dat is mijn broer', 'Splitsen in de praktijk', Allemaal voor niets' en 'Game over'.  Ze vormen tevens een mooie achtergrond bij het boek als geheel. Namen van mensen die in het boek voorkomen zijn veranderd of weggelaten trouwens.

Mocht je jezelf herkennen, tag jezelf dan bij de betrokken foto op Facebook.

Hier zijn ze.

1. 1985-1990: de Amro Bank.
2. 1990-1993: de fusie.
3. 1994-2000: de bank van Kalff.
4. 2000-2007: de bank van Groenink.
5. 2007-2008: de brief en het Consortium.
6. 2008-2011: de redding en de bank van Zalm.

Epiloog: als je niets verandert, verandert er niets.
Nawoord: 2 jaar later

Klik hier als je mijn loopbaan bij Amro en ABN Amro wilt 'controleren'.

* Een aantal van deze foto's, video's en interviews is al eerder gepubliceerd in bladen en magazines, tijdens presentaties op bv de RU Groningen en bv voor mijn 25 jaar jubileum bij ABN Amro in 2010.

** Namen van mensen die in dit boek beschreven worden zijn veranderd of weggelaten (in de persoonlijke verhalen).

 

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.