Disclaimer

Readability

Disclaimer

1. In deze dis­claimer wordt ver­staan onder:

- De eige­naar: de eige­naar van de web­site. In dit geval Tony de Bree.
– Gebruik(en): alle denkbare han­delin­gen.
– U: de gebruiker/​lezer/​bezoeker van de web­site.
– Con­tent: alle aan­wezige inhoud van de web­site.
– Deze site: www​.dag​boek​va​neen​bankier​.nl.

2. Het onder­staande is van toepass­ing op alle pagina’s van deze site. Door de pagina’s te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De con­tent is door de eige­naar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eige­naar aan­vaardt geen enkele aansprake­lijkheid ten aanzien van mogelijke onjuis­the­den van het getoonde.

4. De eige­naar is niet ver­ant­wo­ordelijk voor con­tent op de aan deze web­site gekop­pelde bestanden en/​of web­sites waar­naar wordt verwezen.

5. Ongeau­toriseerd of oneigen­lijk gebruik van de con­tent of delen daar­van maken inbreuk op intel­lectuele rechten.

6. De con­tent moet niet wor­den opgevat als feit of absoluut. Als u de eige­naar zijn tips, advies of tech­nieken gebruikt en u raakt gewond is de eige­naar niet verantwoordelijk.

7. De con­tent kan door een ‘ver­taal­ma­chine’ ver­keerd ver­taald wor­den. De eige­naar is niet ver­ant­wo­ordelijk voor slechte gram­mat­ica en punc­tu­atie na vertaling.

8. De eige­naar is niet ver­ant­wo­ordelijk voor de commentaren/​reacties. De schrijver(s) van de com­mentaren dra­gen volledige ver­ant­wo­ordelijkheid, aansprake­lijkheid en schuld voor elke last dat direct uit hun com­men­taar kan voortvloeien. De nauwkeurigheid, de volledigheid, de waarhei­ds­getrouwheid, de eerlijkheid en de beleefd­heid van de com­mentaren zijn niet gewaarborgd.

De eige­naar mod­ereert reac­ties wel voor­dat ze geplaatst worden.

In geval van ver­schillen van mening is het Ned­er­lands Recht van toepassing.

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

- De eigenaar: de eigenaar van de website. In dit geval Tony de Bree.
- Gebruik(en): alle denkbare handelingen.
- U: de gebruiker/lezer/bezoeker van de website.
– Content: alle aanwezige inhoud van de website.
- Deze site: www.dagboekvaneenbankier.nl.

2. Het onderstaande is van toepassing op alle pagina's van deze site. Door de pagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

6. De content moet niet worden opgevat als feit of absoluut. Als u de eigenaar zijn tips, advies of technieken gebruikt en u raakt gewond is de eigenaar niet verantwoordelijk.

7. De content kan door een ‘vertaalmachine’ verkeerd vertaald worden. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor slechte grammatica en punctuatie na vertaling.

8. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de commentaren/reacties. De schrijver(s) van de commentaren dragen volledige verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en schuld voor elke last dat direct uit hun commentaar kan voortvloeien. De nauwkeurigheid, de volledigheid, de waarheidsgetrouwheid, de eerlijkheid en de beleefdheid van de commentaren zijn niet gewaarborgd.

De eigenaar modereert reacties wel voordat ze geplaatst worden.

In geval van verschillen van mening is het Nederlands Recht van toepassing.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.