Digital disruption van…..management

Readability

Digital disruption van.....management

button-2076_1280Er wordt op blogs en in man­age­ment­boeken in het Ned­er­lands veel gedis­cussieerd over ‘hoe je als man­ager dit.…’ of ‘hoe je als man­ager dat’. Maar waar de meeste man­age­ment guru’s en man­agers aan voor­bij gaan zijn vra­gen als:

1) Wat is de invloed van ICT op man­a­gen en organiseren?

2) Wat is eigen­lijk de toevoegde waarde van man­age­ment in een flex­i­bele en wend­bare omgev­ing met veel hoog opgeleide mensen en mobiele ICT?

3) Is er een toekomst voor man­age­ment, voor hoeveel man­agers en zo ja, met welke rollen?

Als je goed naar de ontwik­kelin­gen om je heen kijkt dan zie je aan­tal din­gen: ICT en het hoge oplei­d­ingsniveau van veel medew­erk­ers maakt veel taken rond man­a­gen, besturen, risk en com­pli­ance in grote en logge organ­isaties over­bodig. Veel inter­ven­ties van tra­di­tion­eel man­a­gen, organ­is­eren en co-​ordineren in piramide-​organisaties zijn onn­odige organ­isatiekosten en dienen zo snel mogelijk gestopt te wor­den. Net zoals de man­ager op het hoofd­kan­toor van ABN Amro in het ver­haal ‘Keeerel, ik ben hier de baas’ in ‘Dag­boek van een bankier’ over mijn 26 jaar bij Amro en ABN Amro.

Con­clusie

Veel van het tra­di­tion­eel man­age­ment in grote dino-​organisaties heeft zijn lang­ste tijd gehad. Hun salariskosten en hun organ­isatiekosten (in ter­men van inter­ac­tiekosten en trans­ac­tiekosten die geen toegevoegde waarde hebben voor de betal­ende klant) zijn veel te hoog en die kosten zijn niet meer goed te maken door die kosten af te wen­te­len op klanten. Lees hoofd­stuk 2 en 3 van Dinosauriër of krokodil over hoe je de organ­isatiekosten van je eigen organ­isatie snel kunt bereke­nen en sneller slim kosten kunt besparen dan je concurrenten.

Epi­loog: what’s next?

Het ligt dus voor de hand dat de dig­i­tal dis­rup­tion van grote organ­isaties en van man­a­gen (o.a. door gedeel­telijke slimme automa­tis­er­ing met ken­nis­ge­baseerde sys­te­men) veel hoog opgeleide en vaak duurbe­taalde man­agers de komende jaren hun vaste baan gaat kosten. Zeker na 1 juli 2015 als ook zij voor een habbekrats op straat kun­nen wor­den gezet.

En daarmee zal dus de hele man­age­mentin­dus­trie van busi­ness schools, man­age­ment oplei­din­gen en man­age­ment­boeken ‘dig­i­tal dis­rup­tion’ ondervin­den. Mooi toch?

Vg
Tony de Bree

p.s. Let’s con­nect op LinkedIn: hier, ok?

button-2076_1280Er wordt op blogs en in managementboeken in het Nederlands veel gediscussieerd over 'hoe je als manager dit....' of 'hoe je als manager dat'. Maar waar de meeste management guru's en managers aan voorbij gaan zijn vragen als:

1) Wat is de invloed van ICT op managen en organiseren?

2) Wat is eigenlijk de toevoegde waarde van management in een flexibele en wendbare omgeving met veel hoog opgeleide mensen en mobiele ICT?

3) Is er een toekomst voor management, voor hoeveel managers en zo ja, met welke rollen?

Als je goed naar de ontwikkelingen om je heen kijkt dan zie je aantal dingen: ICT en het hoge opleidingsniveau van veel medewerkers maakt veel taken rond managen, besturen, risk en compliance in grote en logge organisaties overbodig. Veel interventies van traditioneel managen, organiseren en co-ordineren  in piramide-organisaties zijn onnodige organisatiekosten en dienen zo snel mogelijk gestopt te worden. Net zoals de manager op het hoofdkantoor van ABN Amro in het verhaal 'Keeerel, ik ben hier de baas' in  'Dagboek van een bankier' over mijn 26 jaar bij Amro en ABN Amro.

Conclusie

Veel van het traditioneel management in grote dino-organisaties heeft zijn langste tijd gehad. Hun salariskosten en hun organisatiekosten (in termen van interactiekosten en transactiekosten die geen toegevoegde waarde hebben voor de betalende klant) zijn veel te hoog en die kosten zijn niet meer goed te maken door die kosten af te wentelen op klanten. Lees hoofdstuk 2 en 3 van Dinosauriër of krokodil over hoe je de organisatiekosten van je eigen organisatie snel kunt berekenen en sneller slim kosten kunt besparen dan je concurrenten.

Epiloog: what's next?

Het ligt dus voor de hand dat de digital disruption van grote organisaties en van managen (o.a. door gedeeltelijke slimme automatisering met kennisgebaseerde systemen) veel hoog opgeleide en vaak duurbetaalde managers de komende jaren hun vaste baan gaat kosten. Zeker na 1 juli 2015 als ook zij voor een habbekrats op straat kunnen worden gezet.

En daarmee zal dus de hele managementindustrie van business schools, management opleidingen en managementboeken 'digital disruption' ondervinden. Mooi toch?

Vg
Tony de Bree

p.s. Let's connect op LinkedIn: hier, ok?

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Digitale strategie, Dinosauriër of krokodil, Het nieuwe werken, Verandermanagement, Voetnoten, Zeg je baas gedag met de tags , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.