De enige vraag die telt voor dinosauriërs en olietankers

Readability

De enige vraag die telt voor dinosauriërs en olietankers

olietankerMor­gen.

Als je het goed bek­ijkt, is er maar één vraag die er eigen­lijk toe doet in al die dis­cussies en in al die man­age­ment­boeken over ‘trends’,‘veranderen’, ‘organ­isatie 3.0′, ‘veran­der­man­age­ment’ en ‘dig­i­tale disruptie’.

De enige echte vraag die telt in de huidige tijd is hoe over­leef ik als ik senior man­ager van een grote dinosauriër of ‘oli­etanker’ zoals Menno Lant­ing grote organ­isaties noemt de dig­i­tal dis­rup­tion of de dig­i­tale trans­for­matie van mijn organ­isatie en mijn bedri­jf­s­tak met al die nieuwe, snelle dig­i­tale toe­tred­ers. En hoe veran­der ik op tijd.

En vooral dat laat­ste ele­ment mis ik in veel man­age­ment­boeken over veran­der­man­age­ment van man­age­ment­gu­rus en hoogler­aren: je hebt soms maar weinig tijd voor­dat je ‘naar de kelder gaat’. Het aspect van ‘hoeveel tijd heb ik?’ wordt niet of onvol­doende belicht, ter­wijl dat in de prak­tijk in veel grote onderne­min­gen juist een van de belan­grijk­ste fac­toren is. Boven­dien ver­schilt de sit­u­atie waarin een onderne­m­ing ver­keert vaak van die van een andere organ­isatie. Maatwerk is de oplossing.

Een stukje van de puzzel op basis van jaren­lange prak­tijk­er­var­ing met grote suc­cesvolle en mis­lukte trans­for­matie pro­jecten: je door­loopt 5 stap­pen voor ‘sit­u­a­tion­eel veran­deren’ zoals hier wordt uit­gelegd. Dit is ook de aan­pak die in ‘Dinosauriër of krokodil’ wordt uit­gew­erkt (zie hier de inhoud­sop­gave) inclusief hulp­mid­de­len en check­lists en uit­gew­erkte voor­beelden van een groot aan­tal organ­isaties (zie hier). Met als uit­gangspunt wat er in de buiten­wereld gebeurt en hoe je daar de kansen kunt gri­jpen en je con­cur­renten kunt ver­slaan. Om op tijd in de prak­tijk van ‘baas-​centraal’ naar ‘klant-​centraal’ te kan­te­len voor het te laat is.…als het al niet te laat is.

Dus bestel het boek nu online bij deze part­ners en veran­der uw ‘dino-organisatie’.…in de prak­tijk en volg me op twit­ter op @tonydebree of op @dagboekbankier en op LinkedIn hier.

olietankerMorgen.

Als je het goed bekijkt, is er maar één vraag die er eigenlijk toe doet in al die discussies en in al die managementboeken over 'trends','veranderen', 'organisatie 3.0', 'verandermanagement' en ‘digitale disruptie’.

De enige echte vraag die telt in de huidige tijd is hoe overleef ik als ik senior manager van een grote dinosauriër of ‘olietanker’ zoals Menno Lanting grote organisaties noemt de digital disruption of de digitale transformatie van mijn organisatie en mijn bedrijfstak met al die nieuwe, snelle digitale toetreders. En hoe verander ik op tijd.

En vooral dat laatste element mis ik in veel managementboeken over verandermanagement van managementgurus en hoogleraren: je hebt soms maar weinig tijd voordat je 'naar de kelder gaat'. Het aspect van 'hoeveel tijd heb ik?' wordt niet of onvoldoende belicht, terwijl dat in de praktijk in veel grote ondernemingen juist een van de belangrijkste factoren is. Bovendien verschilt de situatie waarin een onderneming verkeert vaak van die van een andere organisatie. Maatwerk is de oplossing.

Een stukje van de puzzel op basis van jarenlange praktijkervaring met grote succesvolle en mislukte transformatie projecten: je doorloopt 5 stappen voor ‘situationeel veranderen’ zoals hier wordt uitgelegd. Dit is ook de aanpak die in ‘Dinosauriër of krokodil’ wordt uitgewerkt (zie hier de inhoudsopgave) inclusief hulpmiddelen en checklists en uitgewerkte voorbeelden van een groot aantal organisaties (zie hier). Met als uitgangspunt wat er in de buitenwereld gebeurt en hoe je daar de kansen kunt grijpen en je concurrenten kunt verslaan. Om op tijd in de praktijk van 'baas-centraal' naar 'klant-centraal' te kantelen voor het te laat is....als het al niet te laat is.

Dus bestel het boek nu online bij deze partners en verander uw 'dino-organisatie'....in de praktijk en volg me op twitter op @tonydebree of op @dagboekbankier en op LinkedIn hier.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Cocreatie in de praktijk, Cultuurverandering bij banken, De toekomst van banken, Digitale strategie, Dinosauriër of krokodil, Het nieuwe werken, HR-professionals, Verandermanagement met de tags , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.