De debilisering van Nederland

Readability

De debilisering van Nederland

tonydebreekl2Naar aan­lei­d­ing van de gebeurtenis­sen in Frankrijk de afgelopen week had ik gis­teren op de Nieuws­jaarsre­cep­tie van de NVB een inter­es­sante dis­cussie over de ver­slaggev­ing in Ned­er­land rond die aan­vallen en die in Frankrijk bij de Pub­lieke Omroep. Tij­dens dat gesprek kwam plot­sel­ing het woord ‘debilis­er­ing’ door veel jour­nal­is­ten in dag­bladen en op radio en t.v. aan de orde om te beschri­jven hoe het gros van de jour­nal­is­ten en de pseu­do­ex­perts deze gebeurtenis­sen inter­preteren en fra­men voor de kijkers.

‘Een van mijn broers, Paul, had de gewoonte om jonge mensen waaron­der ikzelf en mijn pubervrien­den 24-​uur per dag bij hem thuis te laten komen om daar onder het genot van beugelf­lessen Grolsch en de muziek van Nina Simone en Miles Davis trends en ervarin­gen te bespreken uit het leven van alledag. Een van de doe­len die hij daar­bij voor ogen had was om de prob­le­men die er toen al waren in het onder­wijs (we hebben het over de jaren’70 van de vorige eeuw) aan te pakken door bij hem thuis verder te gaan en dmv dis­cussies en feiten samen verder te komen.

Een van onze “gurus” was G.B.J. Hilter­man die tij­dens zijn korte radio­pro­gramma “de toe­s­tand in de wereld” een haarscherpe analyse gaf van wat er op dat moment aan de hand was in de wereld. Nu was het inter­es­sante van zijn praat­jes dat je het hard­grondig oneens kon zijn met zijn con­clusies en voorgestelde maa­trege­len, maar de analyse was altijd haarzuiver, gebaseerd op waarneem­bare en ver­i­fieer­bare feiten.

Ik moest daar deze week weer aan terug­denken nav o.a. de live-​uitgezonden comedy-​caper vanuit de Tweede Kamer, getiteld “de algemene beschouwin­gen”. En de bericht­gev­ing daar om heen vanuit de ver­schil­lende media, door pseudo-​experts en andere BNers. En wat kan je dan constateren?

Men heeft de feiten niet op een rijtje (hoe groot is nu con­creet in getallen de expo­sure van bv de Ned­er­landse banken op de ver­schil­lende lan­den? Hoe is de banken­cri­sis feit­elijk ontstaan? Hoe komt het dat mensen steeds min­der vertrouwen in de poli­tiek hebben?), men stelt de ver­keerde doe­len (“uitvo­eren van het regeer­akko­ord”, in stand houden van de coal­i­tie” of “op orde kri­j­gen van de staat­suit­gaven”, ipv “Ned­er­land flex­i­bel en met een duidelijke strate­gie en uitleg­bare scenario’s door de cri­sis lood­sen”). En men wen­telt zich in een col­lec­tieve slachtof­fer­rol door het creëren van feit­elijk onjuiste beelden (“de vorige cri­sis kwam uit Amerika en nu is het de schuld van de Zuid-​Europese lan­den” bv) waar­bij een feit­elijke analyse van wat er aan de hand is, de oorza­ken en mogelijke maa­trege­len door echte inhouds­deskundi­gen niet of nauwelijks aan de orde komt. Laat staan dat dat pro­ces door een buiten­staan­der te vol­gen is.

En daar­bij ver­toont men live op T.V. een gedrag waarmee je je niet hoeft te ver­bazen dat grote groepen Ned­er­lan­ders, jong en oud, ook zo iets hebben van “als zij zich zo gedra­gen en regels aan hun laars lap­pen, waarom zou ik dan respect tonen voor de rechter­lijke macht, de poli­tie en het bestuur van Fei­jeno­ord?”: doe eens nor­maal joh!

Als je dat com­bi­neert met het drama­tis­che inhoudelijke “RTL-​boulevard” niveau van de meeste programma’s op T.V. daarom heen, veel actu­aliteiten en discussieprogramma’s op de radio (“als meerdere mensen het zeggen is het zo”), veel artike­len in de geschreven pers en het niveau van lessen op de mid­del­bare school en veel uni­ver­siteiten waar veel pro­fes­soren ook com­pleet de werke­lijkheid uit het oog ver­loren hebben dan is er veel werk aan de winkel. En helpen losse maa­trege­len niet meer.

Zoals mijn broer Paul zei: “de debilis­er­ing van de Ned­er­landse samen­lev­ing is de groot­ste bedreig­ing voor ons welz­ijn, onze wel­vaart en de democ­ra­tie”. Ter­wijl we nog nooit zoveel mod­erne media tot onze beschikking hebben gehad om daar iets aan te veran­deren. En hij had gelijk.

Dus laten we daar van­daag mee begin­nen. Het kan en moet anders.’

Tony de Bree

p.s. Dit blog ver­scheen oor­spronke­lijk op 25-​09-​2009 op Plus​post​.nl. Paul over­leed in mei 1997.

tonydebreekl2Naar aanleiding van de gebeurtenissen in Frankrijk de afgelopen week had ik gisteren op de Nieuwsjaarsreceptie van de NVB een interessante discussie over de verslaggeving in Nederland rond die aanvallen en die in Frankrijk bij de Publieke Omroep. Tijdens dat gesprek kwam plotseling het woord 'debilisering' door veel journalisten in dagbladen en op radio en t.v. aan de orde om te beschrijven hoe het gros van de journalisten en de pseudoexperts deze gebeurtenissen interpreteren en framen voor de kijkers.

'Een van mijn broers, Paul, had de gewoonte om jonge mensen waaronder ikzelf en mijn pubervrienden 24-uur per dag bij hem thuis te laten komen om daar onder het genot van beugelflessen Grolsch en de muziek van Nina Simone en Miles Davis trends en ervaringen te bespreken uit het leven van alledag. Een van de doelen die hij daarbij voor ogen had was om de problemen die er toen al waren in het onderwijs (we hebben het over de jaren’70 van de vorige eeuw) aan te pakken door bij hem thuis verder te gaan en dmv discussies en feiten samen verder te komen.

Een van onze “gurus” was G.B.J. Hilterman die tijdens zijn korte radioprogramma “de toestand in de wereld” een haarscherpe analyse gaf van wat er op dat moment aan de hand was in de wereld. Nu was het interessante van zijn praatjes dat je het hardgrondig oneens kon zijn met zijn conclusies en voorgestelde maatregelen, maar de analyse was altijd haarzuiver, gebaseerd op waarneembare en verifieerbare feiten.

Ik moest daar deze week weer aan terugdenken nav o.a. de live-uitgezonden comedy-caper vanuit de Tweede Kamer, getiteld “de algemene beschouwingen”. En de berichtgeving daar om heen vanuit de verschillende media, door pseudo-experts en andere BNers. En wat kan je dan constateren?

Men heeft de feiten niet op een rijtje (hoe groot is nu concreet in getallen de exposure van bv de Nederlandse banken op de verschillende landen? Hoe is de bankencrisis feitelijk ontstaan? Hoe komt het dat mensen steeds minder vertrouwen in de politiek hebben?), men stelt de verkeerde doelen (“uitvoeren van het regeerakkoord”, in stand houden van de coalitie” of “op orde krijgen van de staatsuitgaven”, ipv “Nederland flexibel en met een duidelijke strategie en uitlegbare scenario’s door de crisis loodsen”). En men wentelt zich in een collectieve slachtofferrol door het creëren van feitelijk onjuiste beelden (“de vorige crisis kwam uit Amerika en nu is het de schuld van de Zuid-Europese landen” bv) waarbij een feitelijke analyse van wat er aan de hand is, de oorzaken en mogelijke maatregelen door echte inhoudsdeskundigen niet of nauwelijks aan de orde komt. Laat staan dat dat proces door een buitenstaander te volgen is.

En daarbij vertoont men live op T.V. een gedrag waarmee je je niet hoeft te verbazen dat grote groepen Nederlanders, jong en oud, ook zo iets hebben van “als zij zich zo gedragen en regels aan hun laars lappen, waarom zou ik dan respect tonen voor de rechterlijke macht, de politie en het bestuur van Feijenoord?”: doe eens normaal joh!

Als je dat combineert met het dramatische inhoudelijke “RTL-boulevard” niveau van de meeste programma’s op T.V. daarom heen, veel actualiteiten en discussieprogramma’s op de radio (“als meerdere mensen het zeggen is het zo”), veel artikelen in de geschreven pers en het niveau van lessen op de middelbare school en veel universiteiten waar veel professoren ook compleet de werkelijkheid uit het oog verloren hebben dan is er veel werk aan de winkel. En helpen losse maatregelen niet meer.

Zoals mijn broer Paul zei: “de debilisering van de Nederlandse samenleving is de grootste bedreiging voor ons welzijn,  onze welvaart en de democratie”. Terwijl we nog nooit zoveel moderne media tot onze beschikking hebben gehad om daar iets aan te veranderen. En hij had gelijk.

Dus laten we daar vandaag mee beginnen. Het kan en moet anders.'

Tony de Bree

p.s. Dit blog verscheen oorspronkelijk op 25-09-2009 op Pluspost.nl. Paul overleed in mei 1997.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Dagboek bankier, Storytelling met de tags , , , , , , , . Bookmark de permalink.