DE cultuur bij DE banken en DE bankiers bestaan niet

Readability

DE cultuur bij DE banken en DE bankiers bestaan niet

deaapjesdagboekbankierGoede mor­gen. Van­mor­gen een inter­es­sante dis­cussie met Jaap Peters op LinkedIn over cul­tuur en cul­tu­urveran­der­ing bij banken. Dit was mijn antwo­ord op zijn betoog in de groep ‘Slow management’.

Jaap, je maakt dezelfde fout die veel Ned­er­lan­ders voor het gemak maken. DE cul­tuur bij DE banken en DE bankiers bestaan niet. De bedri­jf­s­cul­tuur bij ABN Amro, ING en RABO ver­schilt wezen­lijk van elkaar en je hebt daarbin­nen ook nog sub-​culturen in ver­schil­lende busi­ness units. B.v. pri­vate bank­ing wereld­wijd en lokale con­sumenten­banken. En weer een andere cul­tuur bij nieuwe bedri­jven als knab en een online bank als Alex. De bedri­jf­s­cul­tuur bij ver­schil­lende kleine banken is ook weer anders (zie de resul­taten van het onder­zoek naar de organ­isatieprofie­len en cul­ture scans in ‘Dinosauriër of krokodil’)

Boven­dien bestaat DE bankier niet, net zo min als DE ambte­naar bestaat. Het groot­ste gedeelte van de mensen die in NL bij (groot)banken werken en werk­ten hebben niets ver­keerds gedaan. Een kleine groep heeft met steun van de aan­deel­houd­ers, de poli­tiek, de toezichthoud­ers en de media (inclusief mensen als Joris Luyendijk die alleen over het buiten­land schri­jft) een hoop geld ver­di­end. Men stond erbij en men keek ernaar. Jam­mer genoeg hebben Zalm, Bos, de Jäger en Dijs­sel­bloem om ver­schil­lende rede­nen nage­laten om de sec­tor te ver­du­urza­men door b.v. de beloningssys­te­men bij groot­banken fun­da­menteel aan te passen. Dat kan nog steeds, maar ‘als je niets veran­dert, veran­dert er niets’. Zo sim­pel is het.’

Vg
Tony de Bree
Let’s con­nect: twit­ter op @tonydebree of op @dagboekbankier en op LinkedIn hier.

deaapjesdagboekbankierGoede morgen. Vanmorgen een interessante discussie met Jaap Peters op LinkedIn over cultuur en cultuurverandering bij banken. Dit was mijn antwoord op zijn betoog in de groep 'Slow management'.

'Jaap, je maakt dezelfde fout die veel Nederlanders voor het gemak maken. DE cultuur bij DE banken en DE bankiers bestaan  niet. De bedrijfscultuur bij ABN Amro, ING en RABO verschilt wezenlijk van elkaar en je hebt daarbinnen ook nog sub-culturen in verschillende business units. B.v. private banking wereldwijd en lokale consumentenbanken. En weer een andere cultuur bij nieuwe bedrijven als knab en een online bank als Alex. De bedrijfscultuur bij verschillende kleine banken is ook weer anders (zie de resultaten van het onderzoek naar de organisatieprofielen en culture scans in 'Dinosauriër of krokodil')

Bovendien bestaat DE bankier niet, net zo min als DE ambtenaar bestaat. Het grootste gedeelte van de mensen die in NL bij (groot)banken werken en werkten hebben niets verkeerds gedaan. Een kleine groep heeft met steun van de aandeelhouders, de politiek, de toezichthouders en de media (inclusief mensen als Joris Luyendijk die alleen over het buitenland schrijft) een hoop geld verdiend. Men stond erbij en men keek ernaar. Jammer genoeg hebben Zalm, Bos, de Jager en Dijsselbloem om verschillende redenen nagelaten om de sector te verduurzamen door b.v. de beloningssystemen bij grootbanken fundamenteel aan te passen. Dat kan nog steeds, maar 'als je niets verandert, verandert er niets'. Zo simpel is het.'

Vg
Tony de Bree
Let's connect: twitter op @tonydebree of op @dagboekbankier en op LinkedIn hier.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Cultuurverandering bij banken, De bank van de toekomst, De toekomst van banken, Dinosauriër of krokodil, Verandermanagement met de tags , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.