De 6 belangrijkste vragen voor 2014

Readability

De 6 belangrijkste vragen voor 2014

achtergrondweg.jpgMor­gen.

Het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd in de finan­ciële sec­tor in Ned­er­land. Veel mensen hebben weer hun baan ver­loren, de focus op zin­loos ‘Lean’, ‘Six Sigma’ en ‘kosten besparen’ zet door en in veel grote organ­isaties staat ‘de baas’ en ‘geld’ nog steeds cen­traal. Nog steeds onder­schei­den banken zich niet of nauwelijks in Ned­er­land en probeert men de finan­ciële resul­taten te ver­beteren door een­z­i­jdig de tarieven te ver­hogen en bekom­mert men zich weinig of niet om het soci­aal kap­i­taal. De klant­belev­ing veran­dert niet of ver­slechtert zelfs en de medew­erker belev­ing leidt zien­dero­gen onder de voort­durende stroom van inef­fec­tieve reor­gan­isaties. Kor­tom, de ver­keerde medici­j­nen na struc­tureel keer op keer ver­keerde diagnoses.

Waarom veran­dert er zo te zien niet veel?

De vraag is hoe dat komt? Gis­teren, tij­dens een sessie op Nyen­rode, bleek eigen­lijk dat de reden daar­voor nog vaak steeds dezelfde is: veel senior man­agers voe­len nog steeds de sense-​of-​urgency niet, mede onder invloed van het advies van veel externe con­sul­tants en vooraanstaande weten­schap­pers op een enkele uit­zon­der­ing nage­laten. In plaats van dat men zich realiseert dat het vijf over 12 is en dat men zichzelf fun­da­menteel ter dis­cussie zou moeten stellen, bli­jft men door­gaan met het zoeken naar ver­be­terin­gen BIN­NEN het bestaande par­a­digma, BIN­NEN de uit­gekauwde tra­di­tionele busi­ness mod­ellen en BIN­NEN de bestaande logge en hiërar­chis­che tra­di­tionele organisatie.

Ter­wijl men in ‘survival-strategie’-mode zou moet gaan zit­ten en inno­vatief en onderne­mend zou moeten wor­den. Waarom dat niet gebeurt? Daar is men als man­age­ment en lei­d­inggevende in tra­di­tionele organ­isaties blijk­baar niet op gewor­ven en ges­e­lecteerd. Om iedereen en u toch een handje te helpen, heb ik hieron­der de 6 belan­grijk­ste vra­gen opgeschreven voor 2014 voor de finan­ciële sec­tor in Ned­er­land. Voor als u uw pri­or­iteiten en pro­jecten voor 2014 gaat bepalen. Hier komen ze.

De 6 belan­grijk­ste vra­gen voor 2014.

Hier komen ze:

• Hoe doe ik het in vergelijk­ing met con­cur­renten van bin­nen en buiten mijn indus­tri­etak?
• Hoe zien mijn toekom­stig busi­ness mod­ellen er online en offline eruit?
• Op welke klanten kan ik me het beste richten? En hoe kan ik me onder­schei­den?
• Via welke con­tact­pun­ten & kanalen/​media? Met welke ver­dien– en kosten­mod­ellen?
• Met welke effec­tieve en effi­ciënte organisatie-​inrichting?
• Hoe veran­der ik mijn organ­isatie op tijd van ‘baas cen­traal’ naar ‘klant cen­traal’: welke aan­pak is gezien de externe en interne diag­nose nodig en hoeveel tijd hebben we daarvoor?

Wie durft?

Als je het goed bek­ijkt, geven deze vra­gen samen het antwo­ord op de ‘zijnsvraag’? Waar­toe zijn we op aarde en hoe over­leven we? Of wachten we af en doen we net alsof er niets aan de hand is? Echte ‘mobiele onderne­mers’ en ‘mobiele lei­ders’ dur­ven zichzelf ter dis­cussie te stellen en gaan een con­ver­sa­tie aan met de medew­erk­ers, de part­ners en de klanten om maar eens een voor­beeld te noe­men. Die gaan voor optie 1. De reden? ‘It’s cold out­side’ zoals een van mijn vroegere bazen ooit zei tij­dens een off-​site. Maar om dat te voe­len moet je wel naar buiten gaan en snel de juiste aan­pak voor veran­deren kiezen. Anders is het te laat. Gelukkig begin­nen steeds meer mensen dat ook bin­nen de sec­tor te begri­jpen zoals ik dagelijks merk. Nu de echte top, de media en de poli­tiek nog.

Tony de Bree
Linkedin.

achtergrondweg.jpgMorgen.

Het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd in de financiële sector in Nederland. Veel mensen hebben weer hun baan verloren, de focus op zinloos 'Lean', 'Six Sigma' en 'kosten besparen' zet door en in veel grote organisaties staat 'de baas' en 'geld' nog steeds centraal. Nog steeds onderscheiden banken zich niet of nauwelijks in Nederland en probeert men de financiële resultaten te verbeteren door eenzijdig de tarieven te verhogen en bekommert men zich weinig of niet om het sociaal kapitaal. De klantbeleving verandert niet of verslechtert zelfs en de medewerker beleving leidt zienderogen onder de voortdurende stroom van ineffectieve reorganisaties. Kortom, de verkeerde medicijnen na structureel keer op keer verkeerde diagnoses.

Waarom verandert er zo te zien niet veel?

De vraag is hoe dat komt? Gisteren, tijdens een sessie op Nyenrode, bleek eigenlijk dat de reden daarvoor nog vaak steeds dezelfde is: veel senior managers voelen nog steeds de sense-of-urgency niet, mede onder invloed van het advies van veel externe consultants en vooraanstaande wetenschappers op een enkele uitzondering nagelaten. In plaats van dat men zich realiseert dat het vijf over 12 is en dat men zichzelf fundamenteel ter discussie zou moeten stellen, blijft men doorgaan met het zoeken naar verbeteringen BINNEN het bestaande paradigma, BINNEN de uitgekauwde traditionele business modellen en BINNEN de bestaande logge en hiërarchische traditionele organisatie.

Terwijl men in 'survival-strategie'-mode zou moet gaan zitten en innovatief en ondernemend zou moeten worden. Waarom dat niet gebeurt? Daar is men als management en leidinggevende in traditionele organisaties blijkbaar niet op geworven en geselecteerd. Om iedereen en u toch een handje te helpen, heb ik hieronder de 6 belangrijkste vragen opgeschreven voor 2014 voor de financiële sector in Nederland. Voor als u uw prioriteiten en projecten voor 2014 gaat bepalen. Hier komen ze.

De 6 belangrijkste vragen voor 2014.

Hier komen ze:

• Hoe doe ik het in vergelijking met concurrenten van binnen en buiten mijn industrietak?
• Hoe zien mijn toekomstig business modellen er online en offline eruit?
• Op welke klanten kan ik me het beste richten? En hoe kan ik me onderscheiden?
• Via welke contactpunten & kanalen/media? Met welke verdien- en kostenmodellen?
• Met welke effectieve en efficiënte organisatie-inrichting?
• Hoe verander ik mijn organisatie op tijd van 'baas centraal' naar 'klant centraal': welke aanpak is gezien de externe en interne diagnose nodig en hoeveel tijd hebben we daarvoor?

Wie durft?

Als je het goed bekijkt, geven deze vragen samen het antwoord op de 'zijnsvraag'? Waartoe zijn we op aarde en hoe overleven we? Of wachten we af en doen we net alsof er niets aan de hand is? Echte 'mobiele ondernemers' en 'mobiele leiders' durven zichzelf ter discussie te stellen en gaan een conversatie aan met de medewerkers, de partners en de klanten om maar eens een voorbeeld te noemen. Die gaan voor optie 1. De reden? 'It's cold outside' zoals een van mijn vroegere bazen ooit zei tijdens een off-site. Maar om dat te voelen moet je wel naar buiten gaan en snel de juiste aanpak voor veranderen kiezen. Anders is het te laat. Gelukkig beginnen steeds meer mensen dat ook binnen de sector te begrijpen zoals ik dagelijks merk. Nu de echte top, de media en de politiek nog.

Tony de Bree
Linkedin. 

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in De toekomst van banken, Leiderschap, Sociale innovatie, Verandermanagement met de tags , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.