College ‘Van ‘baas-centraal’ naar ‘klant-centraal’ in de praktijk: modellen en hulpmiddelen’

Readability

College 'Van ‘baas-centraal’ naar ‘klant-centraal’ in de praktijk: modellen en hulpmiddelen'

windesheim4Van­daag geef ik op de Hogeschool Windesheim een col­lege voor stu­den­ten ‘Busi­ness & IT man­age­ment’ getiteld: ‘Van ‘baas-​centraal’ naar ‘klant-​centraal’ in de prak­tijk: mod­ellen en hulp­mid­de­len’. Waar­bij ik o.a. antwo­ord geef op de vraag wan­neer je welk model en welk hulp­mid­del moet inzetten voor strate­gie en– of veran­der­ac­tiviteiten bin­nen een bestaande organ­isatie of bij een startup.

Intro­duc­tie.

Op uni­ver­siteiten, hogesc­holen en busi­ness schools wordt les gegeven in veel ver­schil­lende strate­giemod­ellen en in veel ver­schil­lende meth­o­den om organ­isaties te ver­beteren of te veran­deren. Voor­beelden zijn de strate­giemod­ellen van de Boston Con­sult­ing Group, van Michael Porter, van Pra­ha­lad en Hamel en mijn eigen favori­ete mod­ellen, de dynamis­che strate­giemod­ellen (zie ‘Dinosaurier of krokodil’, blz 90 voor een overzicht van de meest gebruikte mod­ellen). En meth­o­den als Lean, Six Sigma, Busi­ness Process Man­age­ment, TCO en Cus­tomer Expe­ri­ence Man­agem­ment en Cus­tomer Jour­ney Mapping.

Wat de experts je niet vertellen.

Wat al die docen­ten en experts er echter niet bijvertellen is dat die mod­ellen en hulp­mid­de­len in een bepaalde his­torische con­text zijn ontwikkeld om gebruikt te wor­den met een bepaald doel, voor een spec­i­fieke omgev­ing. Zo weten we bijvoor­beeld al lang dat meth­o­den als Lean, Six Sigma, BPM en SCM ontwikkeld zijn met logistiek van fysieke, materiele goed­eren in gedachten zoals in de bouw, in het trans­port van bloe­men of bij bedri­jven als Ikea voor zover het gaat over het JIT pro­duc­eren en lev­eren van meubels etc. Maar dat b.v. de zake­lijke dien­stver­len­ing in de finan­ciele sec­tor om hele andere hulp­mid­de­len vraagt. En dat als je organ­isaties snel wilt flex­i­bilis­eren, dat soort meth­o­den totaal ongeschikt zijn hoewel ze daar wel voor wor­den ingezet.

En het­zelfde geldt voor de diverse strate­giemod­ellen. Organ­isaties die nu nog het oude port­fo­liomodel van de Boston Con­sult­ing Group gebruiken of de mod­ellen van Michael Porter, zullen in hun indus­tri­etak hun ‘Über’ nooit aan zien komen.

Inhoud van het college.

De vol­gende onder­w­er­pen komen aan de orde van­daag in het hoor­col­lege ‘Van ‘baas-​centraal’ naar ‘klant-​centraal’ in de prak­tijk: mod­ellen en hulp­mid­de­len’ bij de Hogeschool Windesheim:

 1. Wat zijn de belan­grijk­ste trends?
 2. Bestaande mod­ellen en hulpmiddelen.
 3. Nieuwe mod­ellen en hulpmiddelen.
 4. Een voor­beeld van een dynamisch dig­i­taal strate­giemodel met een offline en online dimen­sie (uit ‘Dinosaurier of krokodil’ met de ban­caire sec­tor in Ned­er­land als uit­gew­erkt voorbeeld).
 5. Wan­neer gebruik je welke mod­ellen en welk hulpmiddelen?
 6. Epi­loog: what’s next in 2016.

Vind je dit inter­es­sante onder­w­er­pen en zou je het leuk vin­den als ik dit hoor­col­lege bij jouw op de uni­ver­siteit, hogeschool of busi­ness school geef in het Ned­er­lands of in het Engels, stuur me dan via het onder­staand for­mulier even een e-​mail. Dan neem ik con­tact met je op. Tot gauw.

[contact-​form-​7 id=“6520” title=“Tony, kun je bij ons col­lege geven?”]

windesheim4Vandaag geef ik op de Hogeschool Windesheim een college voor studenten 'Business & IT management' getiteld: 'Van ‘baas-centraal’ naar ‘klant-centraal’ in de praktijk: modellen en hulpmiddelen'. Waarbij ik o.a. antwoord geef op de vraag wanneer je welk model en welk hulpmiddel moet inzetten voor strategie en- of veranderactiviteiten binnen een bestaande organisatie of bij een startup.

Introductie.

Op universiteiten, hogescholen en business schools wordt les gegeven in veel verschillende strategiemodellen en in veel verschillende methoden om organisaties te verbeteren of te veranderen. Voorbeelden zijn de strategiemodellen van de Boston Consulting Group, van Michael Porter, van Prahalad en Hamel en mijn eigen favoriete modellen, de dynamische strategiemodellen (zie 'Dinosaurier of krokodil', blz 90 voor een overzicht van de meest gebruikte modellen). En methoden als Lean, Six Sigma, Business Process Management, TCO en Customer Experience Managemment en Customer Journey Mapping.

Wat de experts je niet vertellen.

Wat al die docenten en experts er echter niet bijvertellen is dat die modellen en hulpmiddelen in een bepaalde historische context zijn ontwikkeld om gebruikt te worden met een bepaald doel, voor een specifieke omgeving. Zo weten we bijvoorbeeld al lang dat methoden als Lean, Six Sigma, BPM en SCM ontwikkeld zijn met logistiek van fysieke, materiele goederen in gedachten zoals in de bouw, in het transport van bloemen of bij bedrijven als Ikea voor zover het gaat over het JIT produceren en leveren van meubels etc. Maar dat b.v. de zakelijke dienstverlening in de financiele sector om hele andere hulpmiddelen vraagt. En dat als je organisaties snel wilt flexibiliseren, dat soort methoden totaal ongeschikt zijn hoewel ze daar wel voor worden ingezet.

En hetzelfde geldt voor de diverse strategiemodellen. Organisaties die nu nog het oude portfoliomodel van de Boston Consulting Group gebruiken of de modellen van Michael Porter, zullen in hun industrietak hun 'Uber' nooit aan zien komen.

Inhoud van het college.

De volgende onderwerpen komen aan de orde vandaag in het hoorcollege 'Van ‘baas-centraal’ naar ‘klant-centraal’ in de praktijk: modellen en hulpmiddelen' bij de Hogeschool Windesheim:

 1. Wat zijn de belangrijkste trends?
 2. Bestaande modellen en hulpmiddelen.
 3. Nieuwe modellen en hulpmiddelen.
 4. Een voorbeeld van een dynamisch digitaal strategiemodel met een offline en online dimensie (uit 'Dinosaurier of krokodil' met de bancaire sector in Nederland als uitgewerkt voorbeeld).
 5. Wanneer gebruik je welke modellen en welk hulpmiddelen?
 6. Epiloog: what's next in 2016.

Vind je dit interessante onderwerpen en zou je het leuk vinden als ik dit hoorcollege bij jouw op de universiteit, hogeschool of business school geef in het Nederlands of in het Engels, stuur me dan via het onderstaand formulier even een e-mail. Dan neem ik contact met je op. Tot gauw.

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht

  Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
  Dit bericht is geplaatst in Aankondiging met de tags , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.