BNR en de Google-bank: ontluisterend debat op 10 mei.

Readability

BNR en de Google-bank: ontluisterend debat op 10 mei.

BNR, "wat als Google een bank begint?" onthutsend op 10 mei. Mor­gen. Deze week lang zit­ten twi­jfe­len over of ik een blog zou maken over de avond van BNR in het kader van de debat­serie de Nieuwe Wereld. Met als onder­w­erp “Wat als Google een bank zou begin­nen?”.

Waarom? Ik vond het ontluisterend.

Waarom? Hier is een aan­tal rede­nen voor:

1. De ken­nis en ervar­ing over wat er zich echt bin­nen de wereld­wi­jde sec­tor dagelijks aan het afspe­len is sinds 1995 (vir­tu­alis­er­ing wereld­wi­jde finan­ciele pro­duk­ten en dien­sten en vanaf 19972000 (inter­net etc) is over het alge­meen min­i­maal bij de “ken­ners” op een enkele uit­zon­der­ing na (Kre­mers en Iske en op een bepaald stuk, Ver­haar. Zie hieronder).

2. De focus is “Ned­er­land” en retail. Dit gaat voor­bij aan de dagelijkse realiteit van de finan­ciele sec­tor en die is inter­na­tion­aal. Dat is juist het punt. En is een van de hoofd­prob­le­men voor de Ned­er­landse bankw­ereld op dit moment: “NL als cen­trum van de wereld denken.”. We zijn nog steeds geen eiland. In die retail­w­ereld is Peter Ver­haar trouwens goed thuis.

3. Slecht voor­bereid. Als men de moeite had genomen om te onder­zoeken hoe bv Google zich ontwikkelt en ontwikkeld heeft in his­torisch per­spec­tief, dan had de vraag van het debat een­voudig beant­wo­ord kun­nen wor­den: “dat gaan ze (voor­lopig) niet doen” Er zijn andere manieren om veel geld te ver­di­enen op basis van hun eigen kracht en dmv samen­werken. Dan bli­jven de grote banken met de kosten van de infra­struc­tuur en de ver­lies­gevende pro­ducten over. Met min­der risico meer toegevoegde waarde pro­duc­eren dus.

4. Een hoog “ons-​kent-​ons” gehalte in het kleine Ned­er­land. “Ik vind jou goed, hoe vind je mij?”.

5. De hoge mate van zelfge­noegza­amheid en “kijk mij eens slim zijn”. Er werd voort­durend gespro­ken over “de sec­tor” alsof men er zelf al niet lang deel van uit­maakt. C.q. er niet al heel lang adviezen aan geeft (50% van de zaal was consultant).

6. Weinig inno­vatief en “old school”: Sylvester Eijffin­ger (hoogler­aar mon­e­taire economie aan de Uni­ver­siteit van Tilburg): “Google moet een bank overne­men”. Hoe krijg je het over je lip­pen na al het onder­zoek sinds de jaren’90 over waarde­v­erni­etig­ing bij fusies en over­names. “wij bij Alex…” Peter Ver­haar: veel “tegen” en weinig tot geen voorstellen over hoe dan wel. Maar goede voel­horens mbt de Ned­er­landse retailsector.

7. Geen enkel con­creet idee wat de proef van serieus strate­gisch zak­en­doen voor de Ned­er­landse finan­ciele sec­tor kan doorstaan. Het “inno­vatieve” idee van “we bellen klanten om te melden dat ze iets anders moeten doen” was daar een mooi voor­beeld van (gebeurt al jaren). In com­bi­natie met veel open deuren en oproepen “dat het anders moet”. De echte vra­gen wor­den niet gesteld en dus ook niet beantwoord.

Con­clusies en goed nieuws.

Als ik eerlijk ben was ik die avond eigen­lijk alleen onder indruk van Rens de Jong (adjunct-​hoofdredacteur BNR) en de pro­fes­sion­aliteit van het team om hem heen. De rest was voor mij per­soon­lijk (en naar ik hoorde voor velen met mij) zonde van de tijd.

Het goede nieuws is dat het duidelijk werd dat senior man­agers van finan­ciele instelin­gen flink kosten kun­nen besparen door geen tijd meer te best­e­den aan som­mige “experts” en in plaats van veel geld aan con­sul­tants uit te geven en sem­i­nars bij­wo­nen, dat geld beter in de dialoog met hun klanten kun­nen stop­pen en luis­teren naar hun eigen per­son­eel. En aan cur­sussen actief luisteren.

Op weg naar huis realiseerde ik me dat de samen­lev­ing zich inder­daad zor­gen moet maken: “als je niets veran­dert, veran­dert er niets”. Het moet en kan anders.

Tony de Bree
@dagboekbankier

BNR, "wat als Google een bank begint?" onthutsend op 10 mei. Morgen. Deze week lang zitten twijfelen over of ik een blog zou maken over de avond van BNR in het kader van de debatserie de Nieuwe Wereld. Met als onderwerp "Wat als Google een bank zou beginnen?".

Waarom? Ik vond het ontluisterend.

Waarom? Hier is een aantal redenen voor:

1. De kennis en ervaring over wat er zich echt binnen de wereldwijde sector dagelijks  aan het afspelen is sinds 1995 (virtualisering wereldwijde financiele produkten en diensten en vanaf 1997-2000 (internet etc) is over het algemeen minimaal bij de "kenners" op een enkele uitzondering na (Kremers en Iske en op een bepaald stuk, Verhaar. Zie hieronder).

2. De focus is "Nederland" en retail. Dit gaat voorbij aan de dagelijkse realiteit van de financiele sector en die is internationaal. Dat is juist het punt. En is een van de hoofdproblemen voor de Nederlandse bankwereld op dit moment: "NL als centrum van de wereld denken.". We zijn nog steeds geen eiland. In die retailwereld is Peter Verhaar trouwens goed thuis.

3. Slecht voorbereid. Als men de moeite had genomen om te onderzoeken hoe bv Google zich ontwikkelt en ontwikkeld heeft in historisch perspectief, dan had de vraag van het debat eenvoudig beantwoord kunnen worden: "dat gaan ze (voorlopig) niet doen" Er zijn andere manieren om veel geld te verdienen op basis van hun eigen kracht en dmv samenwerken. Dan blijven de grote banken met de kosten van de infrastructuur en de verliesgevende producten over. Met minder risico meer toegevoegde waarde produceren dus.

4. Een hoog "ons-kent-ons" gehalte in het kleine Nederland. "Ik vind jou goed, hoe vind je mij?".

5. De hoge mate van zelfgenoegzaamheid en "kijk mij eens slim zijn". Er werd voortdurend gesproken over "de sector" alsof men er zelf al niet lang deel van uitmaakt. C.q. er niet al heel lang adviezen aan geeft (50% van de zaal was consultant).

6. Weinig innovatief en "old school": Sylvester Eijffinger (hoogleraar monetaire economie aan de Universiteit van Tilburg): "Google moet een bank overnemen". Hoe krijg je het over je lippen na al het onderzoek sinds de jaren'90 over waardevernietiging bij fusies en overnames. "wij bij Alex..." Peter Verhaar: veel "tegen" en weinig tot geen voorstellen over hoe dan wel. Maar goede voelhorens mbt de Nederlandse retailsector.

7. Geen enkel concreet idee wat de proef van serieus strategisch zakendoen voor de Nederlandse financiele sector kan doorstaan. Het "innovatieve" idee van "we bellen klanten om te melden dat ze iets anders moeten doen" was daar een mooi voorbeeld van (gebeurt al jaren). In combinatie met veel open deuren en oproepen "dat het anders moet". De echte vragen worden niet gesteld en dus ook niet beantwoord.

Conclusies en goed nieuws.

Als ik eerlijk ben was ik die avond eigenlijk alleen onder indruk van Rens de Jong (adjunct-hoofdredacteur BNR) en de professionaliteit van het team om hem heen. De rest was voor mij persoonlijk (en naar ik hoorde voor velen met mij) zonde van de tijd.

Het goede nieuws is dat het duidelijk werd dat senior managers van financiele instelingen flink kosten kunnen besparen door geen tijd meer te besteden aan sommige "experts" en in plaats van veel geld aan consultants uit te geven en seminars bijwonen, dat geld beter in de dialoog met hun klanten kunnen stoppen en luisteren naar hun eigen personeel. En aan cursussen actief luisteren.

Op weg naar huis realiseerde ik me dat de samenleving zich inderdaad zorgen moet maken: "als je niets verandert, verandert er niets". Het moet en kan anders.

Tony de Bree
@dagboekbankier

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in De toekomst van banken, The Next Generation bank met de tags , , , , , , . Bookmark de permalink.