Blogs op www.fm.nl over thema’s uit ‘Dinosauriër of krokodil

Readability

Blogs op www.fm.nl over thema's uit 'Dinosauriër of krokodil

financieelmanagementMor­gen.

De afgelopen twee weken heeft www​.fm​.nl een aan­tal blogs gepub­liceerd voor finan­cieel man­agers, busi­ness con­trollers, accoun­tants en strate­gie con­sul­tants over thema’s als waarder­ing, gedragsec­onomie, per­for­mance mea­sure­ment en het opsplit­sen van onderne­min­gen als veran­der­aan­pak zoals bij Philips, die uit­ge­breid in ‘Dinosauriër of krokodil aan de orde komen. Hier zijn ze met daarachter het thema en in welk hoofd­stuk (klik hier voor de inhoud­sop­gave) dat spec­i­fieke thema wordt uitgediept.

Waarder­ing van het soci­aal kap­i­taal en andere imma­ter­iële assets bij de beurs­gang van Alibaba (hoofd­stukken 23)

Gedragsec­onomie in de dagelijkse prak­tijk van finan­cieel man­agers (hoofd­stukken 2, 3 en hoofd­stuk 6)

Philips kiest terecht voor split­sen als strate­gisch veran­der­strate­gie (hoofd­stuk 57)

Echte oorza­ken van de struc­turele prob­le­men in de zake­lijke dien­stver­len­ing (hoofd­stukken 2, 3, 5 en 7).

Deze en vol­gende week komen er nog meer o.a. over “Finan­cieel man­age­ment in de dig­i­tale economie’.

Nog een pret­tige dag.
Tony

financieelmanagementMorgen.

De afgelopen twee weken heeft www.fm.nl een aantal blogs gepubliceerd voor financieel managers, business controllers, accountants en strategie consultants over thema's als waardering, gedragseconomie, performance measurement en het opsplitsen van ondernemingen als veranderaanpak zoals bij Philips, die uitgebreid in 'Dinosauriër of krokodil aan de orde komen. Hier zijn ze met daarachter het thema en in welk hoofdstuk (klik hier voor de inhoudsopgave) dat specifieke thema wordt uitgediept.

Waardering van het sociaal kapitaal en andere immateriële assets bij de beursgang van Alibaba (hoofdstukken 2-3)

Gedragseconomie in de dagelijkse praktijk van financieel managers  (hoofdstukken 2, 3 en hoofdstuk 6)

Philips kiest terecht voor splitsen als strategisch veranderstrategie  (hoofdstuk 5-7)

Echte oorzaken van de structurele problemen in de zakelijke dienstverlening   (hoofdstukken 2, 3, 5 en 7).

Deze en volgende week komen er nog meer o.a. over "Financieel management in de digitale economie'.

Nog een prettige dag.
Tony

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Aankondiging, Acties, Dinosauriër of krokodil, Nieuws, Verandermanagement met de tags , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.