Bijgewoond: Nieuwjaarsreceptie Nederlandse Vereniging van Banken

Readability

Bijgewoond: Nieuwjaarsreceptie Nederlandse Vereniging van Banken

tony19kleinGis­ter­e­navond vond de jaar­lijkse Nieuw­jaarsre­cep­tie van de Ned­er­landse Verenig­ing van Banken plaats. Hieron­der een ver­slag van die bijeenkomst met een aan­tal per­soon­lijke indrukken en conclusies.

De Nieuw­jaarsre­cep­tie van de Ned­er­landse Verenig­ing van Banken wordt steeds pop­u­lairder en dan heeft ongetwi­jfeld ook te maken met de activiteiten van Chris Bui­ijnk en de andere mensen bin­nen de N.V.B. En waarom dat is, kwam gis­teren direct naar voren in zijn Nieuw­jaarstoe­spraak. Hij ver­bond de gebeurtenis­sen in Par­ijs de afgelopen dagen direct met wat er in de Ned­er­landse ban­caire sec­tor en finan­ciele sec­tor wordt gedaan en nog moet gebeuren 2015 en ik ben het daar grondig mee eens. Er wor­den stap­pen gezet bin­nen de grote en kleine banken en bij de grote en kleine verzek­er­aars maar die stap­pen en die bewust­word­ing gaat nog niet ver genoeg. Er moet nog veel meer gebeuren als je weer een betrouw­bare dien­stver­lener wilt wor­den en het vertrouwen wilt her­stellen (lees dit blog over P.H. Don­ner). Daar­bij is de rol van de N.V.B. naar mijn mening ook niet de gemakke­lijk­ste. DE banken in Ned­er­land bestaan immers niet. De belan­gen van de drie groot­banken komen niet altijd overeen met die van kleine banken, van nieuwkomers en die van Fintech-​startups. En al die belan­gen dient de N.V.B. wel op de een of andere manier te behartigen.

Hoe Chris, Eelco en de andere medew­erk­ers van de NVB daar mee omgaan dwingt respect af, iets wat ik in 2013 bij het voor­lezen uit ‘dag­boek van een bankier’ op hun Ker­stre­cep­tie en het uit­de­len van dat boek aan alle medew­erk­ers per­soon­lijk ook heb mogen ervaren. Daar is lef voor nodig. Het ver­band met ‘Je suis char­lie’ is daar­bij wat mij betreft een hele duidelijke: ga een inhoudelijk debat aan met iedereen die dat wil, steek de hand voort­durend in eigen boezem en bouw vooral voort op ‘wat wel’. Iets wat in het land van de groot­ste kolonie ‘beste stu­urlui aan de wal’, de ‘debilis­er­ing’ door een groot gedeelte van de pers en door veel politici van ver­schil­lend pluim­age niet altijd even gemakke­lijk is. En dat doet de N.V.B. wat mijn betreft. Prima dus.

Per­soon­lijke ontmoetingen.

Een van de leuke din­gen van de recep­tie was is dat ik me plot­sel­ing realiseerde dat veel van de aan­wezi­gen mij blijk­baar vol­gden op Twit­ter, mijn blogs en artike­len lazen en dat veel mensen ook ‘dag­boek van een bankier’ had­den gelezen. En dat is en bli­jft ene grote ver­rass­ing. Met een aan­tal bek­enden en ex-collega’s ontspon zich een aan­tal inter­es­sante dis­cussies over onder­w­er­pen als natu­urlijk ‘je suis char­lie’, het rep­u­tatierisico van banken met een hoofd van com­pli­ance en waarom ik de Volk­skrant en een gedeelte van mijn spaargeld had wegge­haald bij ABN Amro na het inter­view met Prin­cen in de N.R.C. En opnieuw ging het er niet om dat je het altijd met elkaar eens bent, maar wel dat je naar elka­ars argu­menten luis­tert, je aan­dacht besteedt aan ver­schil­lende opvat­tin­gen en je je probeert in te leven in de inhoudelijke argu­menten van anderen. Ook de gesprekken met een aan­tal jonge finan­cials en mensen van Studelta waren weer open en straight-​to-​the-​point. En de ont­moetin­gen met mensen van de Betaalv­erenig­ing en last but not least het gesprek met een van de Young IT Pro­fes­sion­als die ik rond 200o in mijn eigen klasje had bij ABN Amro en die nu een top­per is bij een NL verzek­er­aar. En terecht. En als ik daar een kleine bij­drage aan heb mogen lev­eren, dan is dat hele­maal top. Wordt vervolgd.

Con­clusies.

Wat mij betreft was de Nieuw­jaarsre­cep­tie zeer ges­laagd. De toe­spraak van Bui­jnk was raak en to the point. Voor mensen van bin­nen en van buiten de sec­tor. En het is boven­dien duidelijk dat een aan­tal mensen van bin­nen de sec­tor de noodzaak van echte veran­derin­gen inziet. Of dat nu de meerder­heid is of niet, is min­der van belang. Het gaat er niet om of je het inhoudelijk altijd met elkaar eens moet zijn en dat geldt voor mij ook voor de NVB en voor de ver­schil­lende mensen die het daar voor het zeggen hebben. Maar wel of je het debat inhoudelijk aan­gaat, met respect voor elka­ars mening en dat je mensen die wel willen onder­s­te­unt en een dialoog aan­gaat. Bin­nen en buiten de sec­tor. En dat doet men. Het voorkomen dat jonge mensen snel ‘mores’ wordt geleerd en het oude gedrag gaat ver­to­nen is en bli­jft een punt van aan­dacht bij alles wat men bin­nen de sec­tor doet. Van hoog tot laag.

Nog een pret­tige dag.
Tony de Bree

tony19kleinGisterenavond vond de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van de Nederlandse Vereniging van Banken plaats. Hieronder een verslag van die bijeenkomst met een aantal persoonlijke indrukken en conclusies.

De Nieuwjaarsreceptie van de Nederlandse Vereniging van Banken wordt steeds populairder en dan heeft ongetwijfeld ook te maken met de activiteiten van Chris Buiijnk en de andere mensen binnen de N.V.B. En waarom dat is, kwam gisteren direct naar voren in zijn Nieuwjaarstoespraak. Hij verbond de gebeurtenissen in Parijs de afgelopen dagen direct met wat er in de Nederlandse bancaire sector en financiele sector wordt gedaan en nog moet gebeuren 2015 en ik ben het daar grondig mee eens. Er worden stappen gezet binnen de grote en kleine banken en bij de grote en kleine verzekeraars maar die stappen en die bewustwording gaat nog niet ver genoeg. Er moet nog veel meer gebeuren als je weer een betrouwbare dienstverlener wilt worden en het vertrouwen wilt herstellen (lees dit blog over P.H. Donner). Daarbij is de rol van de N.V.B. naar mijn mening ook niet de gemakkelijkste. DE banken in Nederland bestaan immers niet. De belangen van de drie grootbanken komen niet altijd overeen met die van kleine banken, van nieuwkomers en die van Fintech-startups. En al die belangen dient de N.V.B. wel op de een of andere manier te behartigen.

Hoe Chris, Eelco en de andere medewerkers van de NVB daar mee omgaan dwingt respect af, iets wat ik in 2013 bij het voorlezen uit 'dagboek van een bankier' op hun Kerstreceptie en het uitdelen van dat boek aan alle medewerkers persoonlijk ook heb mogen ervaren. Daar is lef voor nodig. Het verband met 'Je suis charlie' is daarbij wat mij betreft een hele duidelijke: ga een inhoudelijk debat aan met iedereen die dat wil, steek de hand voortdurend in eigen boezem en bouw vooral voort op 'wat wel'. Iets wat in het land van de grootste kolonie 'beste stuurlui aan de wal',  de 'debilisering' door een groot gedeelte van de pers en door veel politici van verschillend pluimage niet altijd even gemakkelijk is. En dat doet de N.V.B. wat mijn betreft. Prima dus.

Persoonlijke ontmoetingen.

Een van de leuke dingen van de receptie was is dat ik me plotseling realiseerde dat veel van de aanwezigen mij blijkbaar volgden op Twitter, mijn blogs en artikelen lazen en dat veel mensen ook 'dagboek van een bankier' hadden gelezen. En dat is en blijft ene grote verrassing. Met een aantal bekenden en ex-collega's ontspon zich een aantal interessante discussies over onderwerpen als natuurlijk 'je suis charlie', het reputatierisico van banken met een hoofd van compliance en waarom ik de Volkskrant en een gedeelte van mijn spaargeld had weggehaald bij ABN Amro na het interview met Princen in de N.R.C. En opnieuw ging het er niet om dat je het altijd met elkaar eens bent, maar wel dat je naar elkaars argumenten luistert, je aandacht besteedt aan verschillende opvattingen en je je probeert in te leven in de inhoudelijke argumenten van anderen. Ook de gesprekken met een aantal jonge financials en mensen van Studelta waren weer open en straight-to-the-point. En de ontmoetingen met mensen van de Betaalvereniging en last but not least het gesprek met een van de Young IT Professionals die ik rond 200o in mijn eigen klasje had bij ABN Amro en die nu een topper is bij een NL verzekeraar. En terecht. En als ik daar een kleine bijdrage aan heb mogen leveren, dan is dat helemaal top. Wordt vervolgd.

Conclusies.

Wat mij betreft was de Nieuwjaarsreceptie zeer geslaagd. De toespraak van Buijnk was raak en to the point. Voor mensen van binnen en van buiten de sector. En het is bovendien duidelijk dat een aantal mensen van binnen de sector de noodzaak van echte veranderingen inziet. Of dat nu de meerderheid is of niet, is minder van belang. Het gaat er niet om of je het inhoudelijk altijd met elkaar eens moet zijn en dat geldt voor mij ook voor de NVB en voor de verschillende mensen die het daar voor het zeggen hebben. Maar wel of je het debat inhoudelijk aangaat, met respect voor elkaars mening en dat je mensen die wel willen ondersteunt en een dialoog aangaat. Binnen en buiten de sector. En dat doet men. Het voorkomen dat jonge mensen snel 'mores' wordt geleerd en het oude gedrag gaat vertonen is en blijft een punt van aandacht bij alles wat men binnen de sector doet. Van hoog tot laag.

Nog een prettige dag.
Tony de Bree

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Bijgewoond, Cultuurverandering bij banken, De bank van de toekomst, De toekomst van banken, Verandermanagement met de tags , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.