Bijgewoond: ‘Het verweesde bankwezen’, 3-2-2014, De Balie

Readability

Bijgewoond: 'Het verweesde bankwezen', 3-2-2014, De Balie

[cap­tion id=“attachment_4137” align=“alignleft” width=“150”]Foto: Jan Boeve De Balie Foto: Jan Boeve, De Balie[/caption]

Mor­gen.

Gis­ter­e­navond naar sessie in De Balie geweest. Dit keer over het onder­w­erp ‘Het ver­weesde bankwezen’ over de toekomst van de ban­caire sec­tor in Nederland.

Hieron­der volgt een kort ver­slag van het hele debat in Ams­ter­dam, wat per­soon­lijke con­clusies en obser­vaties voor een mogelijk vervolg.

Het debat.

Allereerst wer­den de deel­ne­mers aan het debat voorgesteld, Nagel van ING, Oos­t­en­dorp van SNS Reaal, Sweder van Wijn­ber­gen, Enge­len en Ven­drik (niet op het podium, maar op de voorste rij van promi­nen­ten naast 2e kamer leden Merkies (SP) en Nijboer (PvdA). Ben direct achter hun gaan zit­ten om het alle­maal goed te kun­nen horen en zien.

Rot­ten­berg gaf bij de start van het debat de spel­regels aan en dat was sinds de samen­stelling van het panel niet over­bodig. Allereerst kre­gen Nagel en Oos­t­en­dorp het woord over hun visie op waar banken, in dit geval ING en SNS Reaal, over 10 jaar zouden staan. Dit was tenslotte het thema van het debat. Dus prima.

 • Nagel (ING) legde vooral de nadruk op het ver­sterken van de banken in Ned­er­land dat al aan de gang is, aan het meer aan­dacht vra­gen voor de link­erkant van de bal­ans en over hoe de ING met de stresstest omging. Opval­lend was dat hij daar­bij opriep om het sys­teem van garant staan voor elkaar als bank los te laten en het stop­pen met elka­ars papier kopen. Hij was ook voor meer diver­siteit in banken­land in Ned­er­land en voor de ontwik­kel­ing van alter­natieven voor banken/​bankfinanciering. Met sim­pele pro­ducten tegen een redelijke prijs voor klanten. Hij lichtte ook toe waarom de kredi­et­porte­feuille irt het MKB voor ING op dit moment een risi­co­volle porte­feuille is. Hij eindigde tot slot zijn betoog met het uit­leggen dat ING al zijn stake­hold­ers tevre­den moet stellen, inclusief de kapitaalverschaffers.
 • Oos­t­en­dorp (SNS Reaal) legde uit dat SNS zich vooral wil gaan richten op het her­stellen van het vertrouwen en op een­voudige, sim­pele pro­ducten. Het woord ‘transparantie’ kwam regel­matig terug. De bank gaat niet alleen voor een hoge graad van effi­ci­en­tie, maar ook voor cocre­atie met klanten. Men kijkt ook naar andere busi­ness mod­ellen en naar de processen ipv de winst als doel. Meer duurzaam bankieren waaron­der natu­urlijk als bij ASN. Hij riep de jour­nal­is­ten op om min­der te polaris­eren en meer een dialoog aan te gaan. Er wor­den naar zijn mening serieuze pogin­gen onder­nomen bij een aan­tal banken om din­gen te veran­deren. Dat zou posi­tiever beo­ordeeld kun­nen worden.
 • Sweder van Wijn­ber­gen begon zijn betoog met de con­sta­ter­ing dat hij tegen staats­banken was en voor pri­vate banken. Nieuwe regels en wet­gev­ing lossen niets op. Het werd naar zijn mening tijd dat banken de zorg­plicht echt serieus gaan nemen en manieren zoeken om het eigen ver­mo­gen te ver­groten. Het is poli­tiek gewoon niet meer haal­baar om nog langer op de Over­heid en de poli­tiek te vertrouwen. Een prima bijdrage.
 • Uit het betoog van Enge­len viel weinig inhoudelijks te halen. Zijn optre­den kwam op dat moment over als een voorstelling van een cabaretier in het Cir­custhe­ater in Schevenin­gen. Door zo’n optre­den mist hij naar mijn idee een kans om zijn con­crete visie op de toekomst van banken in Ned­er­land op dat moment in het debat duidelijk toe te lichten. Hij maakt zo af en toe de indruk vast te zit­ten in een soort ‘bankiers zijn alle­maal boeven’ act. Soms dus te veel reto­riek naar mijn smaak zoals Rot­ten­berg later op de avond terecht opmerkte. Later trok dat wel wat bij en dat kwam de kwaliteit van zijn inbreng ten goede.
 • Ven­drik stelde het onder­w­erp van de kredi­etver­len­ing aan het MKB aan de orde en en riep banken op om een actie­vere rol te spe­len bij de ver­du­urza­m­ing van de Ned­er­landse economie en om eigen­lijke de onzekere (onbe­trouw­bare?) rol van de politiek/​Overheid op te vullen. Een opval­lend oproep waar terecht vra­gen over kwa­men van de andere pan­elle­den. Wel een goed gestruc­tureerd betoog en goed te volgen.
 • Ver­vol­gens kwa­men de 2 kamer leden aan de beurt. Waar­bij Merkies graag meer zou willen weten rond de trace­bil­ity van zijn spaargeld (zoals met paardenvlees).

[cap­tion id=“attachment_4148” align=“alignleft” width=“150”]Foto: Jan Boeve, De Balie Foto: Jan Boeve, De Balie[/caption]

Onder lei­d­ing van Rot­ten­berg ontspon zich ver­vol­gens een inter­es­sant debat over de oorza­ken en prob­le­men van de kredi­etver­len­ing aan het MKB in Ned­er­land. Waar­bij Nagel inzicht gaf in de getallen van kredi­etver­len­ing aan het MKB van ING en anderen wezen op de ratio’s en op de ver­plichtin­gen rond Basel III. Het economisch kli­maat in Ned­er­land en de cri­sis hebben ongetwi­jfeld invloed op de kredi­etver­len­ing. Met ook goede inhoudelijke bij­dra­gen van Sweder. Uit de zaal (De Win­ter) werd aangegeven dat je ook met goede plan­nen ‘née’ van banken kreeg. Herken­bare ervarin­gen van onderne­mers uit de eigen MKB-​omgeving.

Het vol­gende thema over de rol van de terugtre­dende over­heid, ‘Over­heid steeds min­der een veilige boei voor banken’ leverde opnieuw een inter­es­sant debat op. Ook daar reageerde Nagel op door te melden dat ING die afhanke­lijkheid zo snel mogelijk wilde reduc­eren en daar in de toekomst ook liefst geen beroep meer op de Over­heid zou willen doen. Interne ‘what– if scenario’s en tests’ gaven aan dat de inschat­ting was dat dat behalve mogelijk bij deconfiture/​afwikkeling ook niet zou hoeven naar zijn inschatting.

[cap­tion id=“attachment_4147” align=“alignleft” width=“150”]Foto: Jan Boeve, De Balie Foto: Jan Boeve, De Balie[/caption]

Bij het afs­lui­tende rondje deed Ven­drik een oproep om meer ‘bankiers in De Balie’ uit te nodi­gen om de dialoog voort te zetten. Ben ik het mee eens. Inclusief ex-​bankiers en andere mensen met ervar­ing in de sec­tor (zag er nog meer in de zaal). Mensen die bij banken werken kun­nen niet alles zeggen. Voor ex-​bankiers ligt dat anders mits het geen ran­cuneuze lieden zijn. Die kun­nen vri­jer spreken en hun ken­nis en ervar­ing delen zon­der par­tij te hoeven kiezen: verbinden van de ver­schil­lende werelden en silo’s om met Enge­len te spreken dus.

Samen­vat­ting.

Wat mij betreft heeft het debat aan zijn verwachtin­gen voldaan. Het werd prima geleid door Rot­ten­berg waar ik sinds het Zomer­col­lege van Tri­o­dos vorig jaar een fan van ben. Sweder van Wijn­ber­gen vond ik deze keer ook prima. Alle deel­ne­mers behalve Enge­len in een aan­tal gevallen met zijn reto­riek, voer­den con­struc­tieve debat­ten, luis­ter­den en gaven ideeen over wat wel. Je kunt het inhoudelijk met elkaar oneens zijn zon­der elkaar respect­loos te behan­de­len. Ik heb dat zelf in het verleden mogen ondervin­den bij het dra­gen van een kos­tuum als ‘bankier’ bij dit soort sessies. Het is in Ned­er­land niet altijd even pret­tig om op dit moment in de ban­caire sec­tor te werken met alle kri­tiek en dus een com­pli­menten voor mensen als Nagel en Oos­t­en­dorp die de dialoog aan­gaan op dit soort avonden.

Wat me wel opvalt (net als bij Buiten­hof afgelopen zondag) is dat als je het als bankier niet eens bent met maa­trege­len van de Regering, de medi­aprofs of hoogler­aren, dat dat dan onmid­del­lijk wordt afgedaan als ‘de ban­klobby’. Dat ver­schil­lende belan­gen­groepen de eigen stand­pun­ten en belan­gen probeert te verdedi­gen lijkt me evi­dent en is onderdeel van het besluitvorm­ing­spro­ces. Dat doen alle stake­hold­ers in Ned­er­land. Zo is bv de lobby van het Sus­tain­able Finance Lab een lobby die in de ver­schil­lende media en advi­escom­missies van grote invloed is op de beeld­vorm­ing en besluitvorm­ing rond banken en nieuwe wet– en regel­gev­ing in Ned­er­land. Of men nu gelijk heeft of niet. Ook die mensen doen zoals ik heb mogen ervaren tij­dens de diverse sessies van het Lab alles om hun mening te laten ‘win­nen’. Dat moet kun­nen. Net als de banken dat kun­nen doen.

Al met al een goed ini­ti­atief van De Balie, heb weer inter­es­sante mensen in het pub­liek ont­moet en ik zou zeggen ‘ga zo door’. Ben er onder voor­waarde van een goede voorzit­ter als Rot­ten­berg en goede, inter­es­sante pan­elle­den bij, ‘undercover’.

Zo. En nu weer verder met afspraken voor spreek­beurten en col­leges door het land heen. Geni­eten van die directe dialoog met gewone Nederlanders.

Nog een pret­tige dag,
Tony de Bree (burger, dr bedri­jf­skunde, ex-int.‘bankier’ en splits­ings­man­ager @abnamro en auteur ‘Dag­boek van een bankier’).

Twit­ter: @dagboekbankier
Linkedin: hier.

Foto: Jan Boeve De Balie

Foto: Jan Boeve, De Balie

Morgen.

Gisterenavond naar sessie in De Balie geweest. Dit keer over het onderwerp 'Het verweesde bankwezen' over de toekomst van de bancaire sector in Nederland.

Hieronder volgt een kort verslag van het hele debat in Amsterdam, wat persoonlijke conclusies en observaties voor een mogelijk vervolg.

Het debat.

Allereerst werden de deelnemers aan het debat voorgesteld, Nagel van ING, Oostendorp van SNS Reaal, Sweder van Wijnbergen, Engelen en Vendrik (niet op het podium, maar op de voorste rij van prominenten naast 2e kamer leden Merkies (SP) en  Nijboer (PvdA). Ben direct achter hun gaan zitten om het allemaal goed te kunnen horen en zien.

Rottenberg gaf bij de start van het debat de spelregels aan en dat was sinds de samenstelling van het panel niet overbodig. Allereerst kregen Nagel en Oostendorp het woord over hun visie op waar banken, in dit geval ING en SNS Reaal, over 10 jaar zouden staan. Dit was tenslotte het thema van het debat. Dus prima.

 • Nagel (ING) legde vooral de nadruk op het versterken van de banken in Nederland dat al aan de gang is, aan het meer aandacht vragen voor de linkerkant van de balans en over hoe de ING met de stresstest omging. Opvallend was dat hij daarbij opriep om het systeem van garant staan voor elkaar als bank los te laten en het stoppen met elkaars papier kopen. Hij was ook voor meer diversiteit in bankenland in Nederland en voor de ontwikkeling van alternatieven voor banken/bankfinanciering. Met simpele producten tegen een redelijke prijs voor klanten. Hij lichtte ook toe waarom de kredietportefeuille irt het MKB voor ING op dit moment een risicovolle portefeuille is. Hij eindigde tot slot zijn betoog met het uitleggen dat ING al zijn stakeholders tevreden moet stellen, inclusief de kapitaalverschaffers.
 • Oostendorp (SNS Reaal) legde uit dat SNS zich vooral wil gaan richten op het herstellen van het vertrouwen en op eenvoudige, simpele producten. Het woord 'transparantie' kwam regelmatig terug. De bank gaat niet alleen voor een hoge graad van efficientie, maar ook voor cocreatie met klanten. Men kijkt ook naar andere business modellen en naar de processen ipv de winst als doel. Meer duurzaam bankieren waaronder natuurlijk als bij ASN. Hij riep de journalisten op om minder te polariseren en meer een dialoog aan te gaan. Er worden naar zijn mening serieuze pogingen ondernomen bij een aantal banken om dingen te veranderen. Dat zou positiever beoordeeld kunnen worden.
 • Sweder van Wijnbergen begon zijn betoog met de constatering dat hij tegen staatsbanken was en voor private banken. Nieuwe regels en wetgeving lossen niets op. Het werd naar zijn mening tijd dat banken de zorgplicht echt serieus gaan nemen en manieren zoeken om het eigen vermogen te vergroten. Het is politiek gewoon niet meer haalbaar om nog langer op de Overheid en de politiek te vertrouwen. Een prima bijdrage.
 • Uit het betoog van Engelen viel weinig inhoudelijks te halen. Zijn optreden kwam op dat moment over als een voorstelling van een cabaretier in het Circustheater in Scheveningen. Door zo'n optreden mist hij naar mijn idee een kans om zijn concrete visie op de toekomst van banken in Nederland op dat moment in het debat duidelijk toe te lichten. Hij maakt zo af en toe de indruk vast te zitten in een soort 'bankiers zijn allemaal boeven' act. Soms dus te veel retoriek naar mijn smaak zoals Rottenberg later op de avond terecht opmerkte. Later trok dat wel wat bij en dat kwam de kwaliteit van zijn inbreng ten goede.
 • Vendrik stelde het onderwerp van de kredietverlening aan het MKB aan de orde en en riep banken op om een actievere rol te spelen bij de verduurzaming van de Nederlandse economie en om eigenlijke de onzekere (onbetrouwbare?) rol van de politiek/Overheid op te vullen. Een opvallend oproep waar terecht vragen over kwamen van de andere panelleden. Wel een goed gestructureerd betoog en goed te volgen.
 • Vervolgens kwamen de 2 kamer leden aan de beurt. Waarbij Merkies graag meer zou willen weten rond de tracebility van zijn spaargeld (zoals met paardenvlees).
Foto: Jan Boeve, De Balie

Foto: Jan Boeve, De Balie

Onder leiding van Rottenberg ontspon zich vervolgens een interessant debat over de oorzaken en problemen van de kredietverlening aan het MKB in Nederland.  Waarbij Nagel inzicht gaf in de getallen van kredietverlening aan het MKB van ING en anderen wezen op de ratio's en op de verplichtingen rond Basel III. Het economisch klimaat in Nederland en de crisis hebben ongetwijfeld invloed op de kredietverlening. Met ook goede inhoudelijke bijdragen van Sweder. Uit de zaal (De Winter) werd aangegeven dat je ook met goede plannen 'nee' van banken kreeg. Herkenbare ervaringen van ondernemers uit de eigen MKB-omgeving.

Het volgende thema over de rol van de terugtredende overheid, 'Overheid steeds minder een veilige boei voor banken' leverde opnieuw een interessant debat op. Ook daar reageerde Nagel op door te melden dat ING die afhankelijkheid zo snel mogelijk wilde reduceren en daar in de toekomst ook liefst geen beroep meer op de Overheid zou willen doen. Interne 'what- if scenario's en tests'  gaven aan dat de inschatting was dat dat behalve mogelijk bij deconfiture/afwikkeling ook niet zou hoeven naar zijn inschatting.

Foto: Jan Boeve, De Balie

Foto: Jan Boeve, De Balie

Bij het afsluitende rondje deed Vendrik een oproep om meer 'bankiers in De Balie' uit te nodigen om de dialoog voort te zetten. Ben ik het mee eens. Inclusief ex-bankiers en andere mensen met ervaring in de sector (zag er nog meer in de zaal). Mensen die bij banken werken kunnen niet alles zeggen. Voor ex-bankiers ligt dat anders mits het geen rancuneuze lieden zijn. Die kunnen vrijer spreken en hun kennis en ervaring delen zonder partij te hoeven kiezen: verbinden van de verschillende werelden en silo's om met Engelen te spreken dus.

Samenvatting.

Wat mij betreft heeft het debat aan zijn verwachtingen voldaan. Het werd prima geleid door Rottenberg waar ik sinds het Zomercollege van Triodos vorig jaar een fan van ben. Sweder van Wijnbergen vond ik deze keer ook prima. Alle deelnemers behalve Engelen in een aantal gevallen met zijn retoriek, voerden constructieve debatten, luisterden en gaven ideeen over wat wel.  Je kunt het inhoudelijk met elkaar oneens zijn zonder elkaar respectloos te behandelen. Ik heb dat zelf in het verleden mogen ondervinden bij het dragen van een kostuum als 'bankier' bij dit soort sessies. Het is in Nederland niet altijd even prettig om op dit moment in de bancaire sector te werken met alle kritiek en dus een complimenten voor mensen als Nagel en Oostendorp die de dialoog aangaan op dit soort avonden.

Wat me wel opvalt (net als bij Buitenhof afgelopen zondag) is dat als je het als bankier niet eens bent met maatregelen van de Regering, de mediaprofs of hoogleraren, dat dat  dan onmiddellijk wordt afgedaan als 'de banklobby'. Dat verschillende belangengroepen de eigen standpunten en belangen probeert te verdedigen lijkt me evident en is onderdeel van het besluitvormingsproces. Dat doen alle stakeholders in Nederland. Zo is bv de lobby van het Sustainable Finance Lab een lobby die in de verschillende media en adviescommissies van grote invloed is op de beeldvorming en besluitvorming rond banken en nieuwe wet- en regelgeving in Nederland. Of men nu gelijk heeft of niet. Ook die mensen doen zoals ik heb mogen ervaren tijdens de diverse sessies van het Lab alles om hun mening te laten 'winnen'. Dat moet kunnen. Net als de banken dat kunnen doen.

Al met al een goed initiatief van De Balie, heb weer interessante mensen in het publiek ontmoet en ik zou zeggen 'ga zo door'. Ben er onder voorwaarde van een goede voorzitter als Rottenberg en goede, interessante panelleden bij, 'undercover'.

Zo. En nu weer verder met afspraken voor spreekbeurten en colleges door het land heen. Genieten van die directe dialoog met gewone Nederlanders.

Nog een prettige dag,
Tony de Bree (burger, dr bedrijfskunde, ex-int.'bankier' en splitsingsmanager @abnamro en auteur 'Dagboek van een bankier').

Twitter: @dagboekbankier
Linkedin: hier.

Bericht nog niet beoordeeld en aangevuld.
Dit bericht is geplaatst in Bijgewoond, De bank van de toekomst, De toekomst van banken, The Next Generation bank, Verandermanagement met de tags , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark de permalink.